Dalyvavimas programose ir projektuose

1. Miško ekosistemų monitoringas Kompleksiško monitoringo stočių teritorijose. Vadovas: A.Augustaitis, vykdytojai: A.Kliučius, G.Pivoras, G.Mozgeris (GIS laboratorija). Vykdoma miškų būklės ir medžių pažeidimų analizė, medynų biomasės tyrimo darbai, stebimas nuokritų susidarymo intensyvumas ir jų kiekiai tipingiausiuose KMS miško tipuose, atliekama epifitinių kerpių rūšinės sudėties, gausumo ir būklės bei žaliųjų oro dumblių gausumo tyrimai. GIS metodų pagalba modeliuojama medžių būklė priklausomai nuo aplinkos veiksnių ir stočių teritorijose augančių miškų biomasė bei pagrindinių bioelementų kiekiai. http://www.ktl.mii.lt/aa/1ek.htmhttp://www.ktl.mii.lt/aa/mon/20m.html

2. Pušynų būklė einamasis vertinimas Kuršių nerijos, Aukštaitijos, Dzūkijos ir Žemaitijos nacionaliniuose parkuose. Vadovas: A. Augustaitis, vykdytojai: A.Kliučius. Tyrimai kasmet vykdomi nuo 1992m. Įvairių brandumo grupių pušynų būklė vertinama dinamikoje, o būklės pokyčiai priklausomai nuo klimatinių ir antropogeninių faktorių. http://www.ktl.mii.lt/aa/kau/l26.htm

3. Aukštaitijos kompleksinio monitoringo stoties priežiūra ir režiminiai stebėjimai. Vadovas: G. Pivoras, vykdytojas: R. Pivorienė. Aukštaitijos ekologinio monitoringo stotyje bei tyrimų poligone vykdomi šie režiminiai stebėjimai: oro užterštumo, kritulių kiekio ir užterštumo, upelio vandens debito ir užterštumo, meteorologiniai, pažeminio ozono kiekio bei fotosintetetiškai aktyvios saulės radiacijos. Bandinių chemines analizes atlieka Centrinė aplinkos tyrimų laboratorija kartu su Fizikos institutu.

4. Ištirti pakenktų miškų regeneracijos procesus ir parengti jų atkūrimo rekomendacijas, 1998-2000 (Mokslų fondo užsakomasis). Vadovas: R.Juknys (VDU), Trijų institucijų kompleksinė tema, LŽŪ universitete vadovas A. Augustaitis, vykdytojai: A.Kliučius, Ekologijos k-ra: E.Bartkevičius, J.Šepetienė Įvertinta tirtų Jonavos “Achema” poveikio zonoje augančių pušynų būklė bei jų produktyvumas, ištirti medžių lajų architektonikos formavimosi dėsningumai nupjautiems modeliams bei atlikta epifitinių kerpių lichenoindikacinė anlizė, parengtos medynų atkūrimo rekomendacijos.http://www.wkap.nl/oasis.htm/238847.

5. Miško ekosistemų bioįvairovės, būklės ir produktyvumo einamasis vertinimas globalinio EMAP tinklo objektuose Baltijos valstybėse. Vadovas: A.Augustaitis; vykdytojai LŽŪU ir Miškų instituto bendradarbiai. Atlikta duomenų analizė bei įvertinti medynų bioįvairovės, būklės bei produktyvumo rodikliai trijuose Baltijos valstybėse. Ataskaita parašyta anglų kalba ir patekta JAV miškų tarnybai.http://www.ktl.mii.lt/aa/mon96/ambp97.htmlhttp://www.ktl.mii.lt/aa/kau/kau4.html#1, http://www.ktl.mii.lt/aa/mon/21m.html

Miškų ir ekologijos fakultetas

  • Studentų g. 11, LT-53356, Akademija, Kauno raj.,
  • Tel. (8-37) 75 22 82
  • El. paštas: me@asu.lt

Fakultetai