Miškininkystės studijų programoje

Lekt. G. Činga

 1. N miško įmonės T laikotarpio finansinių rodiklių vertinimas.
 2. N miško įmonės pajamų ir išlaidų projektas T laikotarpiui.
 3. N objekto (miško įmonės ar jos padalinio, privačios miško valdos) medynų ekonominio vertinimo projektas.
 4. N medžių rūšies medynų vertės priklausomybės nuo medyno rodiklių analizė.
 5. N miško ūkinės priemonės ekonominio efektyvumo vertinimas.

Doc. dr. D. Jonikavičius

 1. Stereofotogrametrinių matavimų naudojimas pagrindiniams medyno (medžių) taksaciniams rodikliams nustatyti.
 2. Stereofotogrametrinių matavimų naudojimas topografiniams elementams miške nustatyti. (D. Jonikavičius)
 3. Lazerinio skenavimo informacijos naudojimas nustatant N medžio, medyno, miško, kitų objektų charakteristikas.
 4. N objekto miškų (būklės) dinamikos vertinimas naudojant archyvinius nuotolinių tyrimų vaizdus.
 5. Pasaulinės kosminės navigacijos sistemomis grindžiamų matavimų miške technologijų tobulinimas.
 6. N objekto GIS duomenų bazių tikslumas bei prielaidos jam didinti.
 7. Bendros paskirties GIS duomenų bazių/nemokamos geografinės informacijos, pateikiamos internete (pavyzdžiui, georeferencinio pagrindo duomenų bazių, CORINE, Google Earth, maps.lt ar pan.) reikšmė sprendžiant įvairius (arba konkrečius) miškininkystės (aplinkosaugos) uždavinius.
 8. Nemokamos GIS programinės įrangos naudojimas sprendžiant įvairius (arba konkrečius) miškininkystės (aplinkosaugos) uždavinius.
 9. GIS technologijų diegimo N objekte projektas.
 10. Geografinių informacinių sistemų naudojimo vykdant konkretų projektą (diegiant N objekte) kaštai ir nauda.
 11. N nuotolinių tyrimų duomenų šaltinio (N GIS duomenų bazės) reikšmė sprendžiant įvairius (arba konkrečius) miškininkystės (aplinkosaugos) uždavinius.
 12. Įvairių (miško) objektų (pavyzdžiui, medžių, medynų, žemės ūkio augalų ir pan., jų būklės) spektroradiometrinių savybių tyrimai naudojant hiperspektrinį skenavimą.

Doc. dr. M. Kavaliauskas

 1. Visuomenės nuomonės apie N objektą tyrimas
 2. Visuomenės nuomonės apie N objektą kokybinė analizė
 3. Medynų kokybinės sudėties įtaka VĮ miškų urėdijų veiklos rezultatams
 4. VĮ Miškų urėdijų veiklos (valdymo) palyginimas
 5. VĮ Miškų urėdijų veiklos (valdymo) retrospektyvinė analizė
 6. Teisės aktų, reguliuojančių miško ūkio santykius, analizė
 7. Veiklos privačiuose miškuose analizė

Doc. dr.  A. Kliučius

 1. Lietuvos miškų svetimkraščiai medžiai ir jų bendrijos: jų įtaka aplinkai ir vietinėms miško ekosistemoms.
 2. Raudonasis ąžuolas (Quercus rubra L.) Lietuvos miškuose: taksacinė studija.
 3. Paprastasis bukas (Fagus silvatica L.) Lietuvos miškuose: taksacinė studija.
 4. Europinis maumedis (Larix decidua Mill.) Lietuvos miškuose: taksacinė studija.
 5. Juodoji pušis (Pinus nigra Arnold.) Lietuvos miškuose: taksacinė studija.
 6. Platanalapis klevas (Acer pseudoplatanus L.) Lietuvos miškuose: taksacinė studija.

 Doc. dr. E. Petrauskas

 1. Branduolio puvinių vertinimas brandžiuose medynuose.
 2. Grupinio medienos matavimo ir tūrio nustatymo tikslumo vertinimas.
 3. Rąstų lazerinio skenavimo tikslumo vertinimas.

Lekt. dr. J. Saladis

 1. Miško biokuro gamybos technologija ir gamybos rentabilumas.
 2. Medienos išteklių ir panaudojimo biokurui įvertinimas.
 3. Medienos kokybės vertinimas spygliuočių medynuose.
 4. Medienos kokybės vertinimas lapuočių medynuose.
 5. Netikrojo branduolio vertinimas beržų medienoje.

Lekt. D. Vitunskas

 1. Valksmų išdėstymo technologinių schemų vertinimas N urėdijos/verslo įmonės kertamuose medynuose.
 2. Dirvos suslėgimo vykdant medynų kirtimo darbus N objekte vertinimas.
 3. Medžių pažeidimų kertant medkirte neplynuosius kirtimus tyrimas.
 4. Medžių apdorojimo medkirte/motorpjūkliu kokybės lyginamasis vertinimas.
 5. Kirtimo atliekų surinkimo iš kirtavietės technologinio proceso tyrimas.
 6. Medienos gabenimo technologinių reikalavimų laikymosi tyrimas N medienos įmonės pavyzdžiu.
 7. Medienos paruošimo būdų rekreacinių objektų įrengimui vertinimas x objekte.

Lekt. dr. D. Tiškutė-Memgaudienė

 1. GIS raida ir plėtros galimybių valstybiniame/privačiame miškų sektoriuje vertinimas
 2. GIS raida ir plėtros galimybių saugomose teritorijose vertinimas
 3. Pažangiausių medienos matavimo instrumentų naudojimo miškų sektoriuje efektyvumo tyrimas
 4. Nuotolinių tyrimo metodų tikslumo vertinimas medienos matavimuose
 5. Baltijos šalių miškingumo ir/ar medynų taksacinių rodiklių lyginamoji analizė

Dr. G. Mozgeris

 1. N miškininkavimo modelio diegimo perspektyvų vertinimas naudojant miškininkavimo scenarijų modeliavimo sistemas
 2. N miškininkavimo scenarijų modeliavimo sistemos perspektyva Lietuvoje (privačioje miškininkystėje)
 3. Privačių miškų inventorizacijos (vidinio miškotvarkos projekto rengimo) ypatumai
 4. Miško ekosistemos paslaugų (N miško funkcijos) raidos modeliavimo ypatumai
 5. Miškotvarkos Lietuvoje ir N šalyje (-yse) lyginamoji analizė

Lekt. dr. E. Linkevičius

 1. Trumpos rotacijos želdinių (Karklų) našumo tyrimai (darbas pagal Klasmann Deilmann užsakytą projektą).
 2. Mišrių pušynų – bukynų medynų našumo tyrimai
 3. Bukų savaiminis želdinimasis po atliktų atvėjinių kirtimų mišriuose pušynuose-bukynuose.
 4. Medžio lygio BWINPro simuliatoriaus taikymas medynų našumo tyrimuose, prognozių formavimas atliekant įvairius ugdomuosius kirtimus virtualioje erdvėje.
 5. Ugdomųjų kirtimų grynuose pušynuose analizė ir optimizavimas
 6. Plynų ir atvėjinių pagrindinių kirtimų įtaka medynų našumui, palyginamoji analizė
 7. Kazlų Rūdos medynų inventorizacija atrankiniu metodu.
 8. Kazlų Rūdos mišrių pušynų-eglynų našumo tyrimai.
 9. Ąžuolynų auginimas, patirtis, našumas

 

Miškų ir ekologijos fakultetas

 • Studentų g. 11, LT-53356, Akademija, Kauno raj.,
 • Tel. (8-37) 75 22 82
 • El. paštas: me@asu.lt