Miškininkystės studijų programoje

Miškų  monitoringo  laboratorijoje*

Prof., dr. Algirdas Augustaitis

 1. Medynų (N vyraujančios rūšies) kaitos ir produktyvumo ypatumai intensyvios klimato kaitos sąlygomis (X – urėdijoje, Y girininkijoje).
 2. Miškų būklė ir pagrindiniai ją sąlygojantys aplinkos veiksniai.
 3. Aplinkos poveikio medžių (pagal rūšis) prieaugiui kompleksiškas vertinimas.
 4. Besikeičiančio klimato poveikio pušynų (eglynų) būklei ir augimui vertinimas.
 5. Klimatinių veiksnių poveikio miškų reakcijai (pagal vyraujančią rūšį) į besikeičiančią taršą vertinimas.
 6. Sumažėjusios foninės taršos galimo poveikio pušynų (eglynų) būklei vertinimas.
 7. Intensyviai teršiamų teritorijų pušynų (eglynų) augimo ypatumų analizė.
 8. Miškų būklės tyrimas N-me  nacionalinio parko rezervate ar saugojamoje teritorijoje.
 9. Medžių prieaugio ypatumai N-je teritorijoje, ir jį sąlygojantys veiksniai.
 10. LAI, kaip medynų būklę charakterizuojantis rodiklis.

* pageidaujami bakalaurai išmanantys matematinius statistinius metodus bei mokantys anglų kalbą. Geriausiems yra galimybė gauti papildomą LMT skiriamą pusmečio stipendiją (mokymosi vidurkis > 9).

Lekt. G. Činga

 1. N miškų urėdijos T laikotarpio finansinių rodiklių vertinimas.
 2. N miškų urėdijos pajamų ir išlaidų projektas T laikotarpiui.
 3. N objekto (urėdijos, girininkijos, privačios miško valdos) medynų ekonominio vertinimo projektas.
 4. N medžių rūšies medynų vertės priklausomybės nuo medyno rodiklių analizė.
 5. N ūkinės priemonės ekonominio efektyvumo vertinimas.

Lekt. dr. D. Jonikavičius

 1. Stereofotogrametrinių matavimų naudojimas pagrindiniams medyno (medžių) taksaciniams rodikliams nustatyti.
 2. Stereofotogrametrinių matavimų naudojimas topografiniams elementams miške nustatyti.
 3. Lazerinio skenavimo informacijos naudojimas nustatant N medžio, medyno, miško, kitų objektų charakteristikas.
 4. N objekto miškų (būklės) dinamikos vertinimas naudojant archyvinius nuotolinių tyrimų vaizdus.
 5. Pasaulinės kosminės navigacijos sistemomis grindžiamų matavimų miške technologijų tobulinimas.
 6. N objekto GIS duomenų bazių tikslumas bei prielaidos jam didinti.
 7. Bendros paskirties GIS duomenų bazių/nemokamos geografinės informacijos, pateikiamos internete (pavyzdžiui, georeferencinio pagrindo duomenų bazių, CORINE, Google Earth, maps.lt ar pan.) reikšmė sprendžiant įvairius (arba konkrečius) miškininkystės (aplinkosaugos) uždavinius.
 8. Nemokamos GIS programinės įrangos naudojimas sprendžiant įvairius (arba konkrečius) miškininkystės (aplinkosaugos) uždavinius.
 9. GIS technologijų diegimo N objekte projektas.
 10. Geografinių informacinių sistemų naudojimo vykdant konkretų projektą (diegiant N objekte) kaštai ir nauda.
 11. N nuotolinių tyrimų duomenų šaltinio (N GIS duomenų bazės) reikšmė sprendžiant įvairius (arba konkrečius) miškininkystės (aplinkosaugos) uždavinius.
 12. Įvairių (miško) objektų (pavyzdžiui, medžių, medynų, žemės ūkio augalų ir pan., jų būklės) spektroradiometrinių savybių tyrimai naudojant hiperspektrinį skenavimą.

Lekt. dr. M. Kavaliauskas

 1. Privalomųjų miško darbų miškų urėdijose planų įvykdymo analizė.
 2. Miško išteklių klasifikacijos projektas.
 3. Miškininkystės veikla užsiimančių įmonių Lietuvoje analizė.
 4. Privataus miško savininkus reguliuojančių teisės aktų raidos analizė.
 5. Veiksnių darančių įtaką politiniams sprendimams miško sektoriuje analizė.

Doc. dr.  A. Kliučius

 1. Lietuvos miškų svetimkraščiai medžiai ir jų bendrijos: jų įtaka aplinkai ir vietinėms miško ekosistemoms.
 2. Raudonasis ąžuolas (Quercus rubra L.) Lietuvos miškuose: taksacinė studija.
 3. Paprastasis bukas (Fagus silvatica L.) Lietuvos miškuose: taksacinė studija.
 4. Europinis maumedis (Larix decidua Mill.) Lietuvos miškuose: taksacinė studija.
 5. Juodoji pušis (Pinus nigra Arnold.) Lietuvos miškuose: taksacinė studija.
 6. Platanalapis klevas (Acer pseudoplatanus L.) Lietuvos miškuose: taksacinė studija.

 Doc. dr. E. Petrauskas

 1. Branduolio puvinių vertinimas brandžiuose medynuose.
 2. Grupinio medienos matavimo ir tūrio nustatymo tikslumo vertinimas.
 3. Rąstų lazerinio skenavimo tikslumo vertinimas.

Lekt. dr. J. Saladis

 1. Miško biokuro gamybos technologija ir gamybos rentabilumas.
 2. Medienos išteklių ir panaudojimo biokurui įvertinimas.
 3. Medienos kokybės vertinimas spygliuočių medynuose.
 4. Medienos kokybės vertinimas lapuočių medynuose.
 5. Netikrojo branduolio vertinimas beržų medienoje.

Lekt. D. Vitunskas

 1. Valksmų išdėstymo technologinių schemų vertinimas N urėdijos/verslo įmonės kertamuose medynuose.
 2. Dirvos suslėgimo vykdant medynų kirtimo darbus N objekte vertinimas.
 3. Medžių pažeidimų kertant medkirte neplynuosius kirtimus tyrimas.
 4. Medžių apdorojimo medkirte/motorpjūkliu kokybės lyginamasis vertinimas.
 5. Kirtimo atliekų surinkimo iš kirtavietės technologinio proceso tyrimas.
 6. Medienos gabenimo technologinių reikalavimų laikymosi tyrimas N medienos įmonės pavyzdžiu.

Miškų ir ekologijos fakultetas

 • Studentų g. 11, LT-53356, Akademija, Kauno raj.,
 • Tel. (8-37) 75 22 82
 • El. paštas: me@asu.lt

Fakultetai