Medienos mokslo ir prekybos studijų programoje

Lekt. G. Činga

 1. Skirtingų medienos ruošos technologinių sprendimų ekonominė analizė.
 2. Pasirinkto medienos apdirbimo proceso ekonominis vertinimas.
 3. Pasirinkto medienos produkto ar žaliavos paklausą ir pasiūlą lemiančių veiksnių analizė.

 Doc. dr. D. Jonikavičius

 1. Stereofotogrametrinių matavimų naudojimas pagrindiniams medyno (medžių) taksaciniams rodikliams nustatyti.
 2. Stereofotogrametrinių matavimų naudojimas topografiniams elementams miške nustatyti. (D. Jonikavičius)
 3. Lazerinio skenavimo informacijos naudojimas nustatant N medžio, medyno, miško, kitų objektų charakteristikas.
 4. N objekto miškų (būklės) dinamikos vertinimas naudojant archyvinius nuotolinių tyrimų vaizdus.
 5. Pasaulinės kosminės navigacijos sistemomis grindžiamų matavimų miške technologijų tobulinimas.
 6. N objekto GIS duomenų bazių tikslumas bei prielaidos jam didinti.
 7. Bendros paskirties GIS duomenų bazių/nemokamos geografinės informacijos, pateikiamos internete (pavyzdžiui, georeferencinio pagrindo duomenų bazių, CORINE, Google Earth, maps.lt ar pan.) reikšmė sprendžiant įvairius (arba konkrečius) miškininkystės (aplinkosaugos) uždavinius.
 8. Nemokamos GIS programinės įrangos naudojimas sprendžiant įvairius (arba konkrečius) miškininkystės (aplinkosaugos) uždavinius.
 9. GIS technologijų diegimo N objekte projektas.
 10. Geografinių informacinių sistemų naudojimo vykdant konkretų projektą (diegiant N objekte) kaštai ir nauda.
 11. N nuotolinių tyrimų duomenų šaltinio (N GIS duomenų bazės) reikšmė sprendžiant įvairius (arba konkrečius) miškininkystės (aplinkosaugos) uždavinius.
 12. Įvairių (miško) objektų (pavyzdžiui, medžių, medynų, žemės ūkio augalų ir pan., jų būklės) spektroradiometrinių savybių tyrimai naudojant hiperspektrinį skenavimą.

Doc. dr. E. Linkevičius

 1. Bukų stiebų kokybė mišriuose pušų bukų medynuose.
 2. Optimalus bukų stiebų sortimentavimas
 3. Mišrių bukynų-pušynų našumo tyrimai bei palyginimas su grynais medynais.
 4. Eglynų šakotumas bei stiebų kokybė, priklausomai nuo ugdomųjų kirtimų intensyvumo.
 5. Pušynų šakotumas bei stiebų kokybė, priklausomai nuo ugdomųjų kirtimų intensyvumo.
 6. Pušynų stiebų kokybė savaime besiformuojančiuose natūralios kilmės pušynuose.
 7. Stiebų kokybė grynuose aukščiausio produktyvumo eglynuose.
 8. Anglies įsisavinimas mišriuose Pušynuose-Bukynuose.
 9. Anglies įsisavinimas ir ugdomieji kirtimai Pušynuose, ūkininkavimo strategijos
 10. Anglies įsisavinimas ir ugdomieji kirtimai Eglynuose, ūkininkavimo strategijos.
 11. Nepertraukiama miškininkystė bei medynų našumas
 12. Vėjovartų rizika, stiebų kokybė, bei medyno tankumas.

Doc. dr. A. Kliučius

 1. Medienos apdirbimo pramonės raida nuo „n“ iki „m“ metų.

Prof. dr. E. Petrauskas

 1. Apvaliosios medienos ydos tarrąščiuose.
 2. Apvaliosios medienos ydos popierrąščiuose.

Lekt. dr. J. Saladis

 1. Pušų (eglių, beržų, juodalksnio) medienos sendinimo natūraliomis sąlygomis ypatumai.
 2. Biokuro ruošos N įmonėje tyrimas ir įvertinimas.
 3. Medienos ruošos logistikos N įmonėje tyrimas ir įvertinimas.

Lekt. D. Vitunskas

 1. Valksmų išdėstymo technologinių schemų vertinimas N urėdijos/verslo įmonės kertamuose medynuose.
 2. Dirvos suslėgimo vykdant medynų kirtimo darbus N objekte vertinimas.
 3. Medžių pažeidimų kertant medkirte neplynuosius kirtimus tyrimas.
 4. Medžių apdorojimo medkirte/motorpjūkliu kokybės lyginamasis vertinimas.
 5. Kirtimo atliekų surinkimo iš kirtavietės technologinio proceso tyrimas.
 6. Medienos gabenimo technologinių reikalavimų laikymosi tyrimas N medienos įmonės pavyzdžiu.
 7. Medienos paruošimo būdų rekreacinių objektų įrengimui vertinimas x objekte.

Miškų ir ekologijos fakultetas

 • Studentų g. 11, LT-53356, Akademija, Kauno raj.,
 • Tel. (8-37) 75 22 82
 • El. paštas: me@asu.lt