Miškininkystės studijų programoje

Prof., dr. Algirdas Augustaitis
Miškų  monitoringo  laboratorijoje*

 1. Medynų (N vyraujančios rūšies) kaitos ir produktyvumo ypatumai intensyvios klimato kaitos sąlygomis (X – urėdijoje, Y girininkijoje).Medynų (N vyraujančios rūšies) kaitos ir produktyvumo ypatumai intensyvios klimato kaitos sąlygomis (X – urėdijoje, Y girininkijoje).
 2. Miškų būklė ir pagrindiniai ją sąlygojantys aplinkos veiksniai.
 3. Aplinkos poveikio medžių (pagal rūšis) prieaugiui kompleksiškas vertinimas.
 4. Besikeičiančio klimato poveikio pušynų (eglynų) būklei ir augimui vertinimas.
 5. Klimatinių veiksnių poveikio miškų reakcijai (pagal vyraujančią rūšį) į besikeičiančią taršą vertinimas.
 6. Sumažėjusios foninės taršos galimo poveikio pušynų (eglynų) būklei vertinimas.
 7. Intensyviai teršiamų teritorijų pušynų (eglynų) augimo ypatumų analizė.
 8. Miškų būklės tyrimas N-me nacionalinio parko rezervate ar saugojamoje teritorijoje.
 9. Medžių prieaugio ypatumai N-je teritorijoje, ir jį sąlygojantys veiksniai.
 10. LAI, kaip medynų būklę charakterizuojantis rodiklis.

* pageidaujami bakalaurai išmanantys matematinius statistinius metodus bei mokantys anglų kalbą. Geriausiems yra galimybė gauti papildomą LMT skiriamą pusmečio stipendiją (mokymosi vidurkis > 9).

Lekt. G. Činga

 1. N miško įmonės T laikotarpio finansinių rodiklių vertinimas.
 2. N miško įmonės pajamų ir išlaidų projektas T laikotarpiui.
 3. N objekto (miško įmonės, jos padalinio, privačios miško valdos) medynų ekonominio vertinimo projektas.
 4. N medžių rūšies medynų vertės priklausomybės nuo medyno rodiklių analizė.
 5. N ūkinės priemonės ekonominio efektyvumo vertinimas.

Doc. dr. D. Jonikavičius

 1. Stereofotogrametrinių matavimų naudojimas pagrindiniams medyno (medžių) taksaciniams rodikliams nustatyti.
 2. Stereofotogrametrinių matavimų naudojimas topografiniams elementams miške nustatyti.
 3. Lazerinio skenavimo informacijos naudojimas nustatant N medžio, medyno, miško, kitų objektų charakteristikas.
 4. N objekto miškų (būklės) dinamikos vertinimas naudojant archyvinius nuotolinių tyrimų vaizdus.
 5. Pasaulinės kosminės navigacijos sistemomis grindžiamų matavimų miške technologijų tobulinimas.
 6. N objekto GIS duomenų bazių tikslumas bei prielaidos jam didinti.
 7. Bendros paskirties GIS duomenų bazių/nemokamos geografinės informacijos, pateikiamos internete (pavyzdžiui, georeferencinio pagrindo duomenų bazių, CORINE, Google Earth, maps.lt ar pan.) reikšmė sprendžiant įvairius (arba konkrečius) miškininkystės (aplinkosaugos) uždavinius.
 8. Nemokamos GIS programinės įrangos naudojimas sprendžiant įvairius (arba konkrečius) miškininkystės (aplinkosaugos) uždavinius.
 9. GIS technologijų diegimo N objekte projektas.
 10. Geografinių informacinių sistemų naudojimo vykdant konkretų projektą (diegiant N objekte) kaštai ir nauda.
 11. N nuotolinių tyrimų duomenų šaltinio (N GIS duomenų bazės) reikšmė sprendžiant įvairius (arba konkrečius) miškininkystės (aplinkosaugos) uždavinius.
 12. Įvairių (miško) objektų (pavyzdžiui, medžių, medynų, žemės ūkio augalų ir pan., jų būklės) spektroradiometrinių savybių tyrimai naudojant hiperspektrinį skenavimą.

Doc. dr. M. Kavaliauskas

 1. Tarptautinių teisės aktų darančių įtaką miškininkavimui analizė
 2. Veiksnių darančių įtaką politiniams sprendimams miško sektoriuje analizė.
 3. Nevyriausybinių organizacijų darančių įtaką miško ūkinei veiklai analizė.
 4. Miško ūkio sektoriaus (pasirinktose) šalyse (politine, teisine tematika) analizė.
 5. Miško politikai įtaką darančių veiksnių analizė.
 6. Miškininkystės veikla užsiimančių įmonių Lietuvoje analizė.
 7. Privataus miško savininkus reguliuojančių teisės aktų raidos analizė.

Doc. dr. A. Kliučius

 1. Lietuvos miškų svetimkraščiai medžiai ir jų bendrijos: jų įtaka aplinkai ir vietinėms miško ekosistemoms.
 2. Raudonasis ąžuolas (Quercus rubra L.) Lietuvos miškuose: taksacinė studija.
 3. Paprastasis bukas (Fagus silvatica L.) Lietuvos miškuose: taksacinė studija.
 4. Europinis maumedis (Larix decidua Mill.) Lietuvos miškuose: taksacinė studija.
 5. Juodoji pušis (Pinus nigra Arnold.) Lietuvos miškuose: taksacinė studija.
 6. Platanalapis klevas (Acer pseudoplatanus L.) Lietuvos miškuose: taksacinė studija.

Prof. dr. G.  Mozgeris

 1. Alternatyvių aerofotografavimo sprendimų naudojimas miškininkystėje (aplinkotyroje). Pastaba: orientuojamasi į nuotolinių tyrimų informacijos, surinktos naudojant įvairias orlaivių sistemas (įskaitant bepiločius ir ultralengvus orlaivius) bei jutiklių sistemas (skaitmeniniai fotoaparatai, hiperspektrinės kameros) apdorojimo metodinius klausimus.
 2. Ekonominių ir gamtosauginių interesų sankirta miškanaudoje. Pastaba: orientuojamasis į gamtinių išteklių modeliavimo ir socialinių tyrimų integraciją, darbas 7FP projekte INTEGRAL Lietuvos (ar kitos objekto) miško išteklių (kitos miško funkcijos) dinamikos ir naudojimo scenarijų modeliavimas.
 3. Įvairių (miško) objektų (pavyzdžiui, medžių, medynų, žemės ūkio augalų ir pan., jų būklės) spektrinių savybių tyrimai naudojant hiperspektrinį skenavimą.
 4. Miškų raidos Lietuvoje retrospektyva.

Doc. dr. E. Petrauskas

 1. Branduolio puvinių vertinimas brandžiuose medynuose.
 2. Grupinio medienos matavimo ir tūrio nustatymo tikslumo vertinimas.
 3. Rąstų lazerinio skenavimo tikslumo vertinimas.

Prof. dr. P. Rupšys

 1. N medžių rūšies stiebo tūrio matematinis modeliavimas.
 2. N medžių rūšies medynų dinamikos matematinis modeliavimas.

Lekt. dr. J. Saladis

 1. Miško biokuro gamybos technologija ir gamybos rentabilumas.
 2. Medienos išteklių ir panaudojimo biokurui įvertinimas.
 3. Medienos kokybės vertinimas spygliuočių medynuose.
 4. Medienos kokybės vertinimas lapuočių medynuose.
 5. Netikrojo branduolio vertinimas beržų medienoje.

Lekt. D.Vitunskas

 1. Valksmų išdėstymo technologinių schemų vertinimas N urėdijos/verslo įmonės kertamuose medynuose.
 2. Dirvos suslėgimo vykdant medynų kirtimo darbus N objekte vertinimas.
 3. Medžių pažeidimų kertant medkirte neplynuosius kirtimus tyrimas.
 4. Medžių apdorojimo medkirte/motorpjūkliu kokybės lyginamasis vertinimas.
 5. Kirtimo atliekų surinkimo iš kirtavietės technologinio proceso tyrimas.
 6. Medienos gabenimo technologinių reikalavimų laikymosi tyrimas N medienos įmonės pavyzdžiu.
 7. Medienos ruošos būdų įtaka pjautinųjų rąstų kokybei.

Lekt. dr. E.Linkevičius

 1. Trumpos rotacijos želdinių (Karklų) našumo tyrimai (darbas pagal Klasmann Deilmann užsakytą projektą).
 2. Mišrių pušynų – bukynų medynų našumo tyrimai
 3. Bukų savaiminis želdinimasis po atliktų atvėjinių kirtimų mišriuose pušynuose-bukynuose.
 4. Medžio lygio BWINPro simuliatoriaus taikymas medynų našumo tyrimuose, prognozių formavimas atliekant įvairius ugdomuosius kirtimus virtualioje erdvėje.
 5. Ugdomųjų kirtimų grynuose pušynuose analizė ir optimizavimas
 6. Plynų ir atvėjinių pagrindinių kirtimų įtaka medynų našumui, palyginamoji analizė
 7. Kazlų Rūdos medynų inventorizacija atrankiniu metodu.
 8. Kazlų Rūdos mišrių pušynų-eglynų našumo tyrimai.
 9. Ąžuolynų auginimas, patirtis, našumas

 


 

Miškų ir ekologijos fakultetas

 • Studentų g. 11, LT-53356, Akademija, Kauno raj.,
 • Tel. (8-37) 75 22 82
 • El. paštas: me@asu.lt