Miškininkystės studijų programoje

Prof., dr. Algirdas Augustaitis
Miškų  monitoringo  laboratorijoje*

Medynų (N vyraujančios rūšies) kaitos ir produktyvumo ypatumai intensyvios klimato kaitos sąlygomis (X – urėdijoje, Y girininkijoje).

 1. Besikeičiančio klimato poveikio pušynų būklei ir augimui vertinimas;
 2. Sumažėjusios foninės taršos galimo poveikio pušynų būklei vertinimas;
 3. Intensyviai teršiamų teritorijų pušynų augimo ypatumų analizė.
 4. Rezervatinio rėžimo poveikio pušynų būklei ir augimui analizė N-me rezervate;
 5. Miškų būklė ir jos kaitos analizė Lietuvos nacionaliniuose parkuose;
 6. Miškų būklės tyrimas N-me  nacionalinio parko rezervate ar saugojamoje teritorijoje;
 7. Miškų būklės vertinimas nuotolinių tyrimo metodu pagalba;
 8. Miškų savybės slopinti klimato kaitą analizė ir vertinimas;
 9. Pagrindinių maistinių medžiagų balansas, jo kaitos priežasčių išaiškinimas ir poveikio miško ekosistemoms vertinimas;
 10. Pagrindinių kenksmingų medžiagų balansas, jo kaitos priežasčių išaiškinimas ir poveikio miško ekosistemoms vertinimas;
 11. Rūgščiosios iškritos, jų kaita ir šaltiniai bei galimo poveikio miško ekosistemoms išaiškinimas;
 12. Medžių prieaugio ypatumai N-je teritorijoje, ir jį sąlygojantys veiksniai.
 13. Miškų būklės teritorinė kaita ir ją sąlygojančių veiksnių išaiškinimas daugianarės regresinės analizės metodu.
 14. Pušies, eglės, beržo prieaugio ypatumai ir sąlygojantys veiksniai Lietuvos teritorijoje

* pageidaujami bakalaurai išmanantys matematinius statistinius metodus bei mokantys anglų kalbą. Geriausiems yra galimybė gauti papildomą LMT skiriamą pusmečio stipendiją (mokymosi vidurkis > 9).

Lekt. G. Činga

 1. N miškų urėdijos T laikotarpio ekonominių veiklos rodiklių analizė.
 2. Miško atkūrimo būdų ekonominio efektyvumo tyrimai.
 3. Ūkinės veiklos apribojimų N miškų urėdijoje ekonominė analizė.
 4. Investicijų grąžos N miškų urėdijoje ekonominė analizė.

Lekt. dr. M. Kavaliauskas

 1. Privataus miško savininkų veiklos analizė.
 2. Miško vertės, kaip turto, panaudojimo finansų rinkoje analizė.
 3. Daugiarodiklių metodų taikymo galimybių miškų urėdijų rangovams atrinkti analizė. Visuomenės nuomonės miško ūkio klausimais analizės atlikimas.
 4. Privataus miško savininkų vienijančių organizacijų analizė.
 5. Daugiarodiklis N miško įmonės veiklos įvertinimas.

Doc. dr. A. Kliučius

 1. Parkinių miškų taksacijos ypatumai.
 2. Paprastosios pušies medynų sandaros ir našumo tyrimai.
 3. Sengirių taksacijos ypatumai.
 4. Miško medžių teritorinio išsidėstymo dėsningumų tyrimas.

Prof. dr. A. Kuliešis

 1. Miško ūkinės veiklos įtakos N urėdijos medynų našumui analizė.
 2. N urėdijos miško išteklių analizė ir miško naudojimo galimybių įvertinimas trims dešimtmečiams.
 3. Brandžių medynų tūrio, nustatyto pagal skirtingas inventorizacijas Lietuvos miškuose    lyginamoji analizė.

Prof. dr. G.  Mozgeris

 1. Alternatyvių aerofotografavimo sprendimų naudojimas miškininkystėje (aplinkotyroje). Pastaba: orientuojamasi į nuotolinių tyrimų informacijos, surinktos naudojant įvairias orlaivių sistemas (įskaitant bepiločius ir ultralengvus orlaivius) bei jutiklių sistemas (skaitmeniniai fotoaparatai, hiperspektrinės kameros) apdorojimo metodinius klausimus.
 2. Ekonominių ir gamtosauginių interesų sankirta miškanaudoje. Pastaba: orientuojamasis į gamtinių išteklių modeliavimo ir socialinių tyrimų integraciją, darbas 7FP projekte INTEGRAL Lietuvos (ar kitos objekto) miško išteklių (kitos miško funkcijos) dinamikos ir naudojimo scenarijų modeliavimas.
 3. Įvairių (miško) objektų (pavyzdžiui, medžių, medynų, žemės ūkio augalų ir pan., jų būklės) spektrinių savybių tyrimai naudojant hiperspektrinį skenavimą.
 4. Miškų raidos Lietuvoje retrospektyva.

Doc. dr. E. Petrauskas

 1. Medienos smulkinių tūrio ir kaloringumo vertinimas.

Prof. dr. P. Rupšys

 1. Lietuvos eglynų (pušynų) našumo modelių įvertinimas.

Lekt. dr. J. Saladis

 1. N miškų urėdijos miško kuro išteklių ir jų panaudojimo įvertinimas.
 2. Pušų (eglių) medienos kokybės N miškų  urėdijoje įvertinimas.
 3. Pušų (eglių) medienos kokybės N miškų  urėdijoje įvertinimas.

Lekt. D.Vitunskas

 1. Medienos ruošos būdų įtakos pjautinųjų rąstų kokybei tyrimas.
 2. Medynų dendrometrinių rodiklių (kirtimo būdų, žmogiškojo veiksnio,…) įtakos medkirtės darbo našumui tyrimas.

Lekt. E.Linkevičius

 1. Trumpos rotacijos želdinių našumo tyrimai (darbas pagal Klasmann Deilmann užsakytą projektą).
 2. Mišrių pušynų- bukynų medynų našumo tyrimai
 3. Mišrių pušynų- bukynų skersmens prieaugio modeliai
 4. Mišrių pušynų- bukynų aukščio prieaugio modeliai
 5. Medžio lygio BWINPro simuliatoriaus taikymas medynų našumo tyrimuose
 6. Ugdomųjų kirtimų grynuose pušynuose analizė ir optimizavimas
 7. Plynų ir atvejinių pagrindinių kirtimų įtaka medynų našumui, palyginamoji analizė

 


 

Miškų ir ekologijos fakultetas

 • Studentų g. 11, LT-53356, Akademija, Kauno raj.,
 • Tel. (8-37) 75 22 82
 • El. paštas: me@asu.lt

Fakultetai