2008 m.

Vadoveliai ir mokomosios knygos

Eil. Nr.

Autoriai

Pavadinimas

Paskirtis

Leidykla

Puslapių skaičius

Tiražas

Išleisti vadovėliai ir mokomosios knygos

1

Bartkevičius E., Juodvalkis, A., Kairiūkštis L., Karazija S., Marozas V., Ozolinčius R., Pėtelis K., Riepšas E., Ruseckas J., Vaičys M., Žiogas A. (sud. S. Karazija) Miško ekologija Aukštųjų mokyklų studentams „Enciklo-pedija“

296

1500

2

Račinskas J. Miško sodmenų auginimas MEF studentams LŽŪU leidybos centras

50

170

3

Račinskas J. Miškų priešgaisrinė apsauga MEF studentams LŽŪU leidybos centras

70

150

4

Šepetienė J. Miškininkystės pagrindai (mokomoji knyga) AF ir MEF studentams LŽŪU leidybos centras

48

200

5

Šepetienė J.Pėtelis K.

Brazaitis G.

Pabūkime miške (mokomieji knyga) Jaunimui Lututė

143

1000

Kitos metodinės priemonės

Eil. Nr.

Autoriai

Pavadinimas

Paskirtis

Leidykla

Puslapių skaičius

Tiražas

Mokomosios priemonės (popieriniai variantai)

Mokomosios priemonės (elektroniai variantai, išskyrus nuotolinio mokymo)

1

Baranauskas S.Juknevičius S.

Stankevičiūtė J.

Pašarai ir galvijų šėrimas AF bakalauro studentantams(e.versija)

LŽŪU

62

2

Belova O.

Miško žinduolių biologija

MEF Miškininkystės bakalaurams

LŽŪU

95

3

Riepšas E. Miško atkūrimo ir įveisimo technologijos MEF Miškininkystės bakalaurams

LŽŪU

I d.110

II d. 85

Nuotolinio mokymo priemonės

1

Pliūra A. Miško ekologinė- evoliucinė genetikahttp://www.forestgen.mi.lt/
content/studijos.htm
Paskaitų medžiaga, savarankiško darbo medžiaga, testai, užduotys, egzaminų rezultatai ir kt. LZUU 220

 

Miškų ir ekologijos fakultetas

  • Studentų g. 11, LT-53356, Akademija, Kauno raj.,
  • Tel. (8-37) 75 22 82
  • El. paštas: me@asu.lt

Fakultetai