Straipsniai 2016 m.

Mokslo straipsniai žurnaluose, referuojamuose Mokslinės informacijos instituto duomenų bazėje „ISI Web of Science“  ir  turinčiuose citavimo indeksą

Pilnas bibliografinis aprašas

(institucijos autorių pavardės rašomos laužtiniuose skliaustuose)

 Institucijos (padalinio) autoriai (pavardės) ISSN
Parengti vykdant Universiteto biudžetinius mokslinius tyrimus
Jansons A., Donis J., [Danusevicius D.]  and Baumanis I. 2015. Differential analysis for next breeding cycle for Norway spruce in Latvia. Baltic Forestry 21(2): 285-297. Danusevičius D. 1392-1355
[Makrickiene, E]., Drössler, L. and  [Brazaitis, G.]. 2016. Development and traits of wolf trees in Scots pine (Pinus sylvestris L.): A literature review. Baltic Forestry 22(1): 181-188. Makrickiene E., Brazaitis G. 1392-1355
[Vasinauskienė, R.] and [Šilingienė, G.]. 2016. Temperature Field Distribution Character in the Upper Soil Layer of Forest Nurseries after Water Steam Treatment. Baltic Forestry 22(2): 297­-306. Vasinauskienė R., Šilingienė G. 2029-9230
Elbakidze, M., Ražauskaitė, R., [Manton, M.], Angelstam, P., Mozgeris, G., Brūmelis, G., [Brazaitis, G.], Vogt, P., 2016. The role of forest certification for biodiversity conservation: Lithuania as a case study. European Journal of Forest Research, 1-16.10.1007/s10342-016-0940-4 Manton M., Brazaitis G. 1612-4677
Pretzsch, H.; Río, M. del; Schütze, G.; Ammer, Ch.; Annighöfer, P.; Avdagic, A.; Barbeito, I.; Bielak, K.; [Brazaitis, G.]; Coll, L.; Drössler, L.; Fabrika, M.; Forrester, D.I.; Kurylyak, V.; Löf, M.; Lombardi, F.; Matovic, B.; Mohren, F.; Motta, R.; Ouden, J. den; Pach, M.; Ponette, Q.; Ponette, Q.; Skrzyszewski, J.; Sramek, V.; Sterba, H.; Svoboda, M.; Verheyen, K.; Zlatanov, T.; Bravo-Oviedo, A.. 2016. Mixing of Scots pine (Pinus sylvestris L.) and European beech (Fagus sylvatica L.) enhances structural heterogeneity, and the effect increases with water availability // Forest Ecology and Management. 373: 149-166. Brazaitis G. ISSN 0378-1127.
Parengti vykdant mokslinius ir taikomuosius tyrimus bei eksperimentinę plėtrą pagal sutartis
[Danusevičius, D.], [Kerpauskaitė, V.], [Kavaliauskas, D.] Fussi, B., Konnert, M., Baliuckas, V. 2016. The effect of tending and commercial thinning on the genetic diversity of Scots pine stands. European Journal of Forest Research DOI 10.1007/s10342-016-1002-7 [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Danusevičius D., Kerpauskaitė V., Kavaliauskas D. 1612-4669
[Danusevičius, D.], [Kavaliauskas, D.], Fussi, B. 2016. Optimum Sample Size for SSR-based Estimation of Representative Allele Frequencies and Genetic Diversity in Scots Pine Populations. Baltic Forestry 22 (2): 194-202 Danusevičius D., Kavaliauskas D.
Brazienė, Z., [Vasinauskienė, R.] Damp water steam influence on weeds and foliar fungal diseases in sugar beet crop // Fresenius environmental bulletin. Freising: Parlar Scientific Publications. ISSN 1018-4619. 2016, vol. 25, no. 7, p. 2654-2661. [Science Citation Index Expanded (Web of Science)]. [Citav. rod (F): 0.372; bendr. cit. rod: 3.107 (2015)] Vasinauskienė R. 1018-4619
[Manton, M.], Angelstam, P., Milberg, P., Elbakidze, M., 2016. Wet meadows as a green infrastructure for ecological sustainability: Wader conservation in Southern Sweden as a case study. Sustainability 8.10.3390/su8040340 Manton M. 2071-1050
Menkis, Audrius; Ostbrant, Inga-Lena; Davydenko, Kateryna; [Bakys, Remigijus]; Balalaikins, Maksims; Vasaitis, Rimvydas. Scolytus multistriatus associated with Dutch elm disease on the island of Gotland: phenology and communities of vectored fungi // Mycological progress. ISSN 0953-7562. Vol. 15, iss. 6 (2016),  15: 55. doi:10.1007/s11557-016-1199-3 Remigijus Bakys ISSN: 1617-416X (print version)
ISSN: 1861-8952 (electronic version)
Augustaitis, Algirdas; Kliučius, Almantas; Marozas, Vitas; [Pilkauskas, Mantas]; Augustaitienė, Ingrida; Vitas, Adomas; Staszewski, Tomasz; Jansons, Aris; Dreimanis, Andrejs. Sensitivity of European beech trees to unfavorable environmental factors on the edge and outside of their distribution range in northeastern Europe // iForest-Biogeosciences and Forestry. Potenza: Societa Italiana di Selvicoltura ed Ecologia Forestale. ISSN 1971-7458. 2016, vol. 9, no. 2, p. 259-269. Prieiga per internetą: <http://www.sisef.it/iforest/pdf/?id=ifor1398-008>. [2015 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2016). Citav. rod.: 1.07; bendr. citav. rod.: 1.635] Mantas Pilkauskas 1971-7458
[Pliūra, Alfas]; Lygis, Vaidotas; Marčiulynienė, Diana; [Suchockas, Vytautas]; Bakys, Remigijus. Genetic variation of Fraxinus excelsior half-sib families in response to ash dieback disease following simulated spring frost and summer drought treatments // iForest-Biogeosciences and Forestry. Potenza: Societa Italiana di Selvicoltura ed Ecologia Forestale. ISSN 1971-7458. 2016, vol. 9, no. 1, p. 12-22. Prieiga per internetą: <http://www.sisef.it/iforest/pdf/?id=ifor1514-008>. [2015 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2016). Citav. rod.: 1.07; bendr. citav. rod.: 1.635] Alfas Pliūra, Vytautas Suchockas 1971-7458
Preikša, Žydrūnas; [Brazaitis, Gediminas]; Marozas, Vitas; Jaroszewicz, Bogdan. Dead wood quality influences species diversity of rare cryptogams in temperate broadleaved forests // iForest-Biogeosciences and Forestry. Potenza: Societa Italiana di Selvicoltura ed Ecologia Forestale. ISSN 1971-7458. 2016, vol. 9, no. 2, p. 276-285. Prieiga per internetą: <http://www.sisef.it/iforest/pdf/?id=ifor1483-008>. [2015 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2016). Citav. rod.: 1.07; bendr. citav. rod.: 1.635] Gediminas Brazaitis 1971-7458

Mokslo straipsniai  recenzuojamuose mokslo leidiniuose, referuojamuose kitose  duomenų bazėse: ISI Master Journal List; CAB Abstracts; Business Source Complete; Index  Copernicus;  EBSCO; VINITI ir kt.

Pilnas bibliografinis aprašas

(institucijos autorių pavardės rašomos laužtiniuose skliaustuose)

Institucijos (padalinio) autoriai (pavardės) ISSN /ISBN  Referuojanti  duomenų bazė
Parengti vykdant Universiteto biudžetinius mokslinius tyrimus
Bernat A., Marozas V., [Žalkauskas R.] 2016. The relation of forest and air pollution with human health in urban territories of Lithuania  // Acta Biol. Univ. Daugavp., 16 (2) Žalkauskas R. ISSN 1407-8953

Biosis Citation Index,

CAB Abstracts

Gintare Sabalininkienė, Kastytis Šimkevičius, Kestutis Pėtelis, Jolanta Stankevičiūtė, Dovydas Talijūnas. 2016.  High densities of cervidae effect to forest regeneration in mixed broadleaf forest in south part of lithuania. Agrofor 2: 95-102 Gintare Sabalininkienė, Kastytis Šimkevičius, Kestutis Pėtelis, Jolanta Stankevičiūtė, Dovydas Talijūnas 2490 – 3434
Parengti vykdant mokslinius ir taikomuosius tyrimus bei eksperimentinę plėtrą pagal sutartis
Gudynaitė V., [Pliūra A.], [Suchockas V.] 2016. Skirtingų tuopų hibridų ir klonų plastiškumas ir genetinė variacija dėl stipriai išreikštų stresorių – dirbtinių šalnų ir sausrų //  Miškininkystė [Forest Sciences], 1 (79): 29–47 Pliūra A., Suchockas V. 1392-2041 CAB abstracts
[Kerpauskaitė, V.], [Danusevičius, D.] 2016. Pušies medynų erdvinė genetinė struktūra. Miškininkystė 1 (79): 33-39.

Kerpauskaitė V.,

Danusevičius D.

1392-2041 CAB abstracts

Mokslo straipsniai kituose Lietuvos moksliniuose žurnaluose

Pilnas bibliografinis aprašas

(institucijos autorių pavardės rašomos laužtiniuose skliaustuose)

Institucijos (padalinio) autoriai (pavardės)
Parengti vykdantUniversiteto biudžetinius mokslinius tyrimus
Alūza, Žilvinas; [Baliuckas, Virgilijus]. Paprastosios pušies (Pinus sylvestris L.) produktyvumą lemiantys genetiniai ir aplinkos veiksniai // Jaunasis mokslininkas 2016 [elektroninis išteklius] : studentų mokslinė konferencija : Miškų ir ekologijos fakulteto kuruojamų mokslinių sekcijų straipsnių rinkinys / Aleksandro Stulginskio universitetas. Akademija, 2016. p. 7-11. Prieiga per internetą: <http://mef.asu.lt/wpcontent/uploads/sites/5/2015/02/JM2016_2.pdf>. Virgilijus Baliuckas
Burinskas, Evaldas; [Gintarė, Sabalinkienė]. Laukų ir krūmynų stirnų populiacijos būklė Vilkaviškio rajone // Jaunasis mokslininkas 2016 [elektroninis išteklius] : studentų mokslinė konferencija : Miškų ir ekologijos fakulteto kuruojamų mokslinių sekcijų straipsnių rinkinys / Aleksandro Stulginskio universitetas. Akademija, 2016. p. 253-257. Prieiga per internetą: <http://mef.asu.lt/wp-content /uploads/sites/5/2015/02/JM2016_2.pdf>. Sabalinkienė Gintarė
Motiečius, Andrius; [Baliuckas, Virgilijus]. Paprastosios pušies (Pinus sylvestris L.) medienos kietumą lemiantys genetiniai ir aplinkos veiksniai // Jaunasis mokslininkas 2016 [elektroninis išteklius] : studentų mokslinė konferencija : Miškų ir ekologijos fakulteto kuruojamų mokslinių sekcijų straipsnių rinkinys / Aleksandro Stulginskio universitetas. Akademija, 2016. p. 41-46. Prieeiga per internetą: <http://mef.asu.lt/wp-content/uploads /sites/5/2015/02/JM2016_2.pdf>. Virgilijus Baliuckas
[Raškauskaitė, Monika]. Is there a connection between seed wing shape and seed dispersal patterns in scots pine? // Young Scientists for Advance of Agriculture : the International Conference of Young Scientists : Abstracts. [Vilnius], 2016. p. 26. Monika Raškauskaitė
Sirgėdas, Matas; [Raškauskaitė, Monika]; Česonienė, Laima. Masčio, Talkšos ežerų ir Ekrano gamyklos tvenkinio ekologinės būklės vertinimas // Žmogaus ir gamtos sauga 2016 : 22-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2016 : proceedings of the 22nd international scientific-practice conference / Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, Lietuvos mokslų akademija. Akademija, 2016. ISSN 1822-1823. p. 121-123. Monika Raškauskaitė

Mokslo straipsniai kituose užsienio moksliniuose žurnaluose

Pilnas bibliografinis aprašas

(institucijos autorių pavardės rašomos laužtiniuose skliaustuose)

Institucijos (padalinio) autoriai (pavardės)  ISSN /ISBN
Parengti vykdant Universiteto biudžetinius mokslinius tyrimus
Mozgeris G., Gadal S., Jonikavičius D., [Straigytė L.], Ouerghemmi W., Juodkiene V.. Hyperspectral and color-infrared imaging from ultra-light aircraft: Potential to recognize tree species in urban environments. University of California Los Angeles. 8th Workshop in Hyperspectral Image and Signal Processing: Evolution in Remote Sensing, Aug 2016, Los Angeles, United States. p.542-546. Straigytė L.
Marozas, V.; [Straigytė, L.] Lithuania // Non-native tree species for European forests : experiences, risks and opportunities : COST Action FP1403 NNEXT: Country reports (2nd edition). Vienna, 2016, ISBN 9783900932428. p. 228-233.

Straigytė L.

 

9783900932428
Dirnberger, G., Sterba, H.,  Condes, S.,  Christian, A.,  Avdagic, A., Bielak, K., Brazaitis, G.,  Lluis, C.,  Heym, M.,  Hurt, V.,  Kurylyak, V.,  Motta, R., Pach, M.,  Ponette, Q.,  Ruiz P. R., Sramek, V., Svoboda, M., Zlatanov, T., Pretzsch, H. 2016.  Species proportions by area in mixtures of Scots pine (Pinus sylvestris L.) and European beech (Fagus sylvatica L.) // Integrating Scientific Knowledge in Mixed Forests EuMIXFOR Final Conference COST Action FP 1206: programme and book of abstract, 5-7 October 2016, Prague, Czech Republic. Prague,2016. p. 34. Brazaitis, G.
[Sabalinkiene G.], [Danusevicius D.], [Petelis K.], [Brazaitis G.], [Vaiciunas T.], [Simkevicius K.] 2016. Comparison of European Roe deer age determination methods. Book of abstracts and Proceedings, 5th International Hunting and Game Management Symposium, Debrecen, Hungary. Sabalinkienė G., Danusevičius D., Pėtelis K., Brazaitis G., Vaičiūnas T., Šimkevičius K. 978-615-5403-10-1
Kibiša A., Marozas V., [Talijūnas D.], Papšys R., [Sabalinkienė G.],[Šimkevičius K.] 2016. Influence of Free-ranging European Bison in Fragmented Landscape, Lithuania.  Book of abstracts and Proceedings, 5th International Hunting and Game Management Symposium, Debrecen, Jungary. Talijūnas D., Sabalinkienė G., Šimkevičius K. 978-615-5403-10-1

Mokslo populiarinimo straipsniai

Eil. Nr. Pilnas bibliografinis aprašas (institucijos autorių pavardes rašykite laužtiniuose skliaustuose)
1. [Pliūra A.] 2016. Miškų genetiniai tyrimai klimato kaitos akivaizdoje // Mūsų Girios Nr. 6: 18-21
2. [Danusevičius D.] LMA Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriaus išvažiuojamasis posėdis // Lietuvos mokslų akademijos žinios. 2016, Nr. 1(75), p. 6-7.
3. [Danusevičius D.] Miškininkystės mokslas ir praktinė miškininkystė // Lietuvos mokslų akademijos žinios. 2016, Nr. 3 (77), p. 13.
4. [Danusevičius D.] Miškotyrininkas Darius Kavaliauskas // Mūsų girios. ISSN 1392-6829. 2016, Nr. 7, p. 19.
5. [Danusevičius, Darius]. LMA Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriaus organizuotos diskusijos „Miškininkystės mokslo sąsajos su praktine miškininkyste“ siūlymai // Mūsų girios. ISSN 1392-6829. 2016, Nr. 9, p. 10.
6. [Raškauskaitė M.], Sirgėdas M. 2016. Bavarijos kalnų pėdsekys Lietuvos miškuose. Medžiotojas ir medžioklė. Nr. 1 (179). P. 44-46
7. [Raškauskaitė M.], Sirgėdas M. 2016. Raudondvario dvaro pilies menėje iškilmingai išsirikiavo medžiotojai. Medžiotojas ir medžioklė. Nr. 2 (180). P.8-10
8. [Raškauskaitė M.], [Talijūnas D.] 2016. Medžioklės ragų aidai. Medžiotojas ir medžioklė. Nr. 2 (180). P.11-12.
9. [Raškauskaitė M.], Sirgėdas M. 2016. Baltosios kanadinės audinės medžioklė. Medžiotojas ir medžioklė. Nr. 2 (180). P.38
10. [Pėtelis K.]. Kur mes einame? Medžiotojas ir medžioklė. Nr. 1 (179). P.4.
11. [Pėtelis K.]. Sumani kregždė. Medžiotojas ir medžioklė. Nr. 1 (179). P.33.
12. [Pėtelis K.]. Strazdai negali negiedoti. Medžiotojas ir medžioklė. Nr. 2 (180). P.35.
13. [Šilingienė G.] Ekologiškų apsaugos priemonių bandymai miško medelynuose // Mūsų girios. ISSN 1392-6829. 2016, Nr. 4, p. 28-29.
14. Aučina A., Danusevičius J., [Riepšas E.], Rudawska M. Ar pakankamai įvertinome aplinkos sąlygų įvairovę, optimizuojant miškų urėdijų medelynus? // Mūsų girios. ISSN 1392-6829. 2016, Nr. 9, p. 10-11.
15. [Riepšas E.]. Juodkrantės sengirės išsaugojimo ir atkūrimo problemos // Mūsų girios. ISSN 1392-6829. 2016, Nr. 11, p. 10-12.
16. [Bakys R.], Lygis V. Kodėl džiūsta uosiai Lietuvoje ir Europoje? // Mūsų girios. 2015,Nr. 12.
17. Luguza, Solveiga; [Šilingienė, Gerda]. Spygliuočiai – ne tik šventės, bet ir sveikatos kvapas / parengė D. Valevičienė // Rasos. ISSN 2029-1140. 2016, Nr. 20, p. 30-32.
18. Špinkytė-Bačkaitienė R. 2016. Kaip skaičiuojami vilkai? Medžiotojas ir medžioklė. 3-4 (181-182). P.19-21
19. [Šepetienė J.]. Prisimenant doc. dr. Praną Džiaukštą // Mūsų girios, 2016, Nr. 9, p. 19-20.
20. [Šepetienė J.]. Prasmingi metai paskirti dendrologijos populiarinimui // Mūsų girios, 2016, p. 17-18.
21. [Šepetienė J.]. Svarbiausi Prano Džiaukšto gyvenimo faktai // Kn. Docentas P.Džiaukštas mūsų dekanas. 2016, Lututė, p. 4-5.
22. [Riepšas E.]. Perimti dėstymą – garbė ir atsakomybė // Kn. Docentas P.Džiaukštas mūsų dekanas. 2016, Lututė, p. 47-49.
23. [Bartkevičius E.]. Ilgametis fakulteto vadovas // Kn. Docentas P.Džiaukštas mūsų dekanas. 2016, Lututė, p. 59-61.
24. [Bartkevičius, Edmundas]; Dautartė, Anželika; Gavenauskas, Algirdas. Nacionalinis konkursas „Mano pasaulis – darniai Lietuvai“- pasaulinei žemės // Mūsų girios. ISSN 1392-6829. 2016, Nr. 4, p. 6-8.
25. [Račinskas J.]. Ugdė specialistus asmeniniu pavyzdžiu // Kn. Docentas P.Džiaukštas mūsų dekanas. 2016, Lututė, p. 45-46.
26. [Sabalinkienė, Gintarė]. Estijoje – briedžių medžioklė „Tik Moterims“ // Medžiotojas ir meškeriotojas. ISSN 2029-6916. 2016, Nr. 6, p. 25.
27. [Sabalinkienė, Gintarė]; [Šimkevičius, Kastytis]; Kibiša, Artūras. Kokia stumbrų ateitis Lietuvoje? // Mūsų girios. ISSN 1392-6829. 2016, Nr. 9, p. 37-38.
28. [Sabalinkienė, Gintarė]. Moteris medžioja Lietuvoje.  Medžiotojas ir medžioklė. Nr. 3-4 (181-182). P.6-7.
29. [Sabalinkienė, Gintarė]. Ančių medžioklė moterims.  Medžiotojas ir medžioklė. Nr. 3-4 (181-182). P.16-17
30. [Sabalinkienė, Gintarė]. Tarptautinis simpoziumas Vengrijoje.  Medžiotojas ir medžioklė. Nr. 3-4 (181-182). P.21
31. [Sabalinkienė, Gintarė]. Laukinių gyvūnų ženklinimas.  Medžiotojas ir medžioklė. Nr. 3-4 (181-182). P.22-24
32. [Sabalinkienė, Gintarė]. LMŽD medžioklės trofėjų ekspertai kėlė kvalifikaciją.  Medžiotojas ir medžioklė. Nr. 3-4 (181-182). P.28-29
33. [Sabalinkienė, Gintarė]. Tarptautinis mokslinis seminaras Bialystoko urėdijoje apie vilkus ir moteris.  Medžiotojas ir medžioklė. Nr. 3-4 (181-182). P.30-31
34. [Sabalinkienė, Gintarė]. Aleksandro Stulginskio universiteto magistrantai lankėsi kailių išdirbimo įmonėje.  Medžiotojas ir medžioklė. Nr. 3-4 (181-182). P.32-33
35. [Sabalinkienė, Gintarė]. Medžioklė Namibijoje.  Medžiotojas ir medžioklė. Nr. 3-4 (181-182). P.38-43
36. [Sabalinkienė, Gintarė]. Briedžio inkstai Estiškai.  Medžiotojas ir medžioklė. Nr. 3-4 (181-182). P.55-56
37. [Sabalinkienė, Gintarė]. Briedienos troškinys „Rudens kvapas“.  Medžiotojas ir medžioklė. Nr. 3-4 (181-182). P.56-57
38. [Stankevičiūtė, Jolanta]. Tarptautinių kursų apie laukinę gyvūniją atgarsiai.  Medžiotojas ir medžioklė. Nr. 3-4 (181-182). P.25-27

 

Miškų ir ekologijos fakultetas

  • Studentų g. 11, LT-53356, Akademija, Kauno raj.,
  • Tel. (8-37) 75 22 82
  • El. paštas: me@asu.lt

Fakultetai