Straipsniai 2010 m.

Mokslo straipsniai recenzuojamuose moksliniuose periodiniuose leidiniuose, įrašytuose į Mokslinės informacijos instituto (ISI – Institute of Scientific Information) bazės Mokslo citavimo indeksų (SCI – Science Citation Index) pagrindinių leidinių sąrašą (Master Journal List), kurie yra įtraukti į  ISI WOS duomenų bazę (Web of Science)

Pilnas bibliografinis aprašas Institucijos (padalinio) autoriai (pavardės) ISSN
Išleisti 2010 m.
Danusevičius, Darius; Lindgren, Dag. Efficiency of breeding strategy where grandparents – but not parents – contribute equally to the breeding population // Annals of Forest Science. ISSN 1286-4560. Vol. 67, no.4 (2010), p. 404p1-404p9. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); CABI]. [Citav. rod.: 1,441 ] Danusevičius, Darius ISSN 1286-4560
Leski, Tomasz; Aučina, Algis; Skridaila, Audrius; Pietras, Marcin; Riepšas, Edvardas; Rudawska, Maria. Ectomycorrhizal community structure of different genotypes of Scots pine under forest nursery conditions // Mycorrhiza Heidelberg : Springer. ISSN 0940-6360.2010, vol. 20, no.7, p. 473-481. {Science Citation Index Expanded (Web of Science); SpringerLINK; AGRICOLA; BIOSIS; Biological Abstracts; CAB Abstracts; Chemical Abstracts; Current Contents: EMBASE; PASCAL/CNRS; PubMed; Scorpus; VINITI]. [Citav. rod.: 2,65; bendr. cit. rod: 1,868 (2009)] Riepšas E. ISSN 0940-6360
Suchockas, V. 2010. Influence of Parent Trees Characteristics on Propagation of Hybrid Aspen by Root Cuttings.  Baltic Forestry 16(1): 2-7 Suchockas V. 1392-1355
2010 m. atiduoti leidybai, bet neišleisti
Aučina, Algis; Rudawska, Maria; Leski, Tomasz; Ruliškis, Darius;  Pietras, Marcin; Riepšas,  Edvardas. Ectomycorrhical fungal communities on seedlings and conspecific trees of Pinus mugo grown on the coastal dunes of the Curonian Spit in Lithuania // Mycorrhiza. Heidebberl. Received: 30 June 2010 / Accepted : 30 september 2010. Riepšas E.
Leaf litter decomposition differences between alien and native maple species. Baltic forestry L.Straigytė 1392-1355

Straipsniai kitose TDB referuojamuose  leidiniuose, kurių sąrašas patvirtintas Lietuvos mokslo tarybos

Pilnas bibliografinis aprašas Institucijos (padalinio) autoriai (pavardės) ISSN /ISBN Referuojanti duomenų bazė
Išleisti 2010 m.
Ruseckas J. 2010. Klimato kaitos įtaka paprastųjų pušų augimui Lietuvos aukštapelkėse // Miškininkystė, Nr. 1(67) – p. 7-15 Ruseckas J. ISSN 1392-2041 „CABI Publishing Forestry Abstracts“
Ruseckas J. Mineralinių trąšų įtaka pušies ir eglės želdinių augimui tarpinės pelkės durpžemiuose // Miškininkystė, 2010 2(68) spaudoje Ruseckas J. ISSN 1392-2041 „CABI Publishing Forestry Abstracts“
Račinskas J., Grybas S., Šlingienė G. Komposto įtaka paprastosios eglės sodmenims, sideritams ir dirvožemiui. Miškininkystė, LMI ir LŽŪU mokslo darbai, 2010 Račinskas J., Grybas S., Šlingienė G. ISSN 1392-2041 „CABI Publishing Forestry Abstracts“

Mokslo straipsniai kituose Lietuvos recenzuojamuose periodiniuose, tęstiniuose ar vienkartiniuose moksliniuose leidiniuose

Pilnas bibliografinis aprašas Institucijos (padalinio) autoriai (pavardės) ISSN /ISBN
Išleisti 2010 m.
Vaitkevičiūtė R., Šepetinė J., Brazaitis G. Arlaviškių kadagyno būklė ir jos kitimo tendencijos. Miškininkystė, 2010 nr 1(67), 50-56 psl. Vaitkevičiūtė R., Šepetienė J., Brazaitis G. ISSN 1392-2041
Stankevičiūtė J.,  Pėtelis K, Baranauskaitė J., Narauskaitė G. 2010. Pilkųjų kiškių amžiaus nustatymas pagal įvairius požymius. Žmogaus ir gamtos sauga 2010. Tarptautinės mokslinės – praktinės konferencijos medžiaga. 2 –oji dalis, p. 19-22. ISSN 1822 -1823. Stankevičiūtė J., Pėtelis K, Baranauskaitė J., Narauskaitė G. ISSN 1822 -1823
Ceslevičius D., Pėtelis K, Baranauskaitė J., Maksvytis M., Šimkevičius K.. 2010. Elninių žvėrių žiemos ganyklų būklė Padauguvos miško biosferos paligone. Žmogaus ir gamtos sauga 2010. Tarptautinės mokslinės – praktinės konferencijos medžiaga. 2 –oji dalis, p. 23-25.  ISSN 1822 -1823 Ceslevičius D., Pėtelis K, Baranauskaitė J., Maksvytis M., Šimkevičius K. ISSN 1822 -1823
Narauskaitė G., Pėtelis K, Maksvytis M., Baranauskaitė J., Šimkevičius K. 2010. Stirnų populiacijos kokybė Šilutės rajono polderiuose. Žmogaus ir gamtos sauga 2010. Tarptautinės mokslinės – praktinės konferencijos medžiaga. 2 –oji dalis, p. 26-28.  ISSN 1822 -1823 Narauskaitė G., Pėtelis K, Maksvytis M., Baranauskaitė J., Šimkevičius K ISSN 1822 -1823
Pėtelis K, Baranauskaitė J., Gečas R. 2010. Danielių aklimatizacija Šilutės miškų urėdijoje. Žmogaus ir gamtos sauga 2010. Tarptautinės mokslinės – praktinės konferencijos medžiaga. 2 –oji dalis, p. 29-32.   ISSN 1822 -1823 Pėtelis K, Baranauskaitė J., Gečas R. ISSN 1822 -1823
Maksvytis M., Pėtelis K, Baranauskaitė J., Šimkevičius K. 2010. Elninių žvėrių populiacijos būklė Kuršių Nerijos nacionaliname parke. Žmogaus ir gamtos sauga 2010. Tarptautinės mokslinės – praktinės konferencijos medžiaga. 2 –oji dalis, p. 33-35.   ISSN 1822 -1823 Maksvytis M., Pėtelis K, Baranauskaitė J., Šimkevičius K. ISSN 1822 -1823
Špinkytė – Bačkaitienė R., Pėtelis K, 2010. Vilkų grynarūšiškumas Lietuvoje. Žmogaus ir gamtos sauga 2010. Tarptautinės mokslinės – praktinės konferencijos medžiaga. 2 –oji dalis, p. 36-39.   ISSN 1822 -1823 Špinkytė – Bačkaitienė R., Pėtelis K. ISSN 1822 -1823
Kirstukas M., Butleris A; Bartminas S. 2010. Viešvilės valstybinio gamtinio rezervato kanopinių žvėrių tyrimų apžvalga // Žmogaus ir gamtos sauga 2010: tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2010: proceedings of the international scientific conference. Akademija, 2010. ISSN 1822-1823. D. 2, p. 15–18. Kirstukas M. ISSN 1822 -1823

Mokslo straipsniai kituose užsienio recenzuojamuose periodiniuose, tęstiniuose ar vienkartiniuose moksliniuose leidiniuose

Pilnas bibliografinis aprašas Institucijos (padalinio) autoriai (pavardės) ISSN /ISBN
Išleisti 2010 m.
Русецкас Ю. 2010. Расселение бобров в связи с гидролесомелиорацией и их влияние на мелиорированные насаждения Литвы // Труды С.Петербургского НИИ лесного хозяйства. (С.Петербург). Вып. 22, с. 259-263 Ruseckas J. 2079-6080
Riepšas, Edvardas; Žalkauskas, Remigijus. Система организационно-хозяйственных мероприятий по рекреационному лесопользованию в Литве // Устойчивое управление лесами и рациональное лесопользование: международная научно-практическая конференция 18-21 мая 2010 года. Кн. 2. Минск, 2010. ISBN 978-985-434-983-1. ISBN 978-985-434-983-5. p. 549-553. Riepšas E.,Žalkauskas R. . ISBN 978-985-434-983-1
Pėtelis K., Bartkevičius E., Narauskaitė G. 2010. The Status and Condition of Alien Game Animal Species Populiation in Lithuania. Book of Abstractas International Conference ,,Forestry: Bridge to the Future“  85 Years Higher Forestry Education in Bulgaria. Sofija, p. 107. Pėtelis K., Bartkevičius E., Narauskaitė G. ISBN 978-954-332-072-1
Петялис К., Бразайтис Г., Варткявичюс Э. 2010. Охотоустройство  в Литве. Материалы международной научно-практической конференции ,,Устойчивое управление лесами и рациональное лесопользование. Книга 2. Минск, p. 499- 506 Петялис К., Бразайтис Г., Варткявичюс Э. ISBN 978-5-7035-2118-2
2010 m. atiduoti leidybai, bet neišleisti
Straigyte, Lina. Impact of the invasive shrub spread on Spring vetch in Palanga park L.Straigyte CAB abstract

Mokslo populiarinimo straipsniai ir kt. darbai

Pilnas bibliografinis aprašas (institucijos autorių pavardes rašykite laužtiniuose skliaustuose)
[Juodvalkis, A.], Karazija, S., Mikšys. V. 2010. Neplynų pagrindinių miško kirtimų kokybė ir ją lemiantys veiksniai. Mūsų girios: 1(741):10-13.
Arlaviškių kadagynas. [Vaitkevičiutė R.] Miškai, 2010, Nr.4, 54-56 psl. ISSN 2029-350X
[Pėtelis K., Špinkytė – Bačkaitienė R.] 2010. Vilkų grynarūšiškumas Lietuvoje. Žemės ūkis. Nr. 7 (958), p.30-34.
[Pėtelis K.] 2010. XXIX –asis medžioklės biologų kongresas. Medžiotojas ir medžioklė. Nr.1 (143), p.14 – 15.
[Pėtelis K.] 2010. Apie ką rašėme, rašome ir rašysime. Medžiotojas ir medžioklė. Nr.1 (143), p.4.
[Pėtelis K.] 2010. Biologinė įvairvė ir medžioklė. Medžiotojas ir medžioklė. Nr.2 (144), p.13-15.
[Narauskaitė G.] 2010. Mokėsi užsieniečiai. Medžiotojas ir medžioklė. Nr.2 (144), p.16-17.
[Pėtelis K. ]2010. Įdomūs Sūduvos stirninų ragai. Medžiotojas ir medžioklė. Nr.2 (144), p.22-24.
[Pėtelis K.] 2010. Apie medžiotojų rūšis. Medžiotojas ir medžioklė. Nr.4 (146), p.14-16.
[Narauskaitė G.] 2010. Audros padariniai Dubravos miške. Medžiotojas ir medžioklė. Nr.4 (146), p.31-32.
[Pėtelis K., Stankevičiūtė ]J. 2010. Mokslinei – praktinei konferencijai ,,Laukinių gyvūnų, miško ir žmogaus santykis. Medžiotojas ir medžioklė. Nr.5 (147), p.15-16.
[Pėtelis K]. 2010. Vilkų medžiosime daugiau. Medžiotojas ir medžioklė. Nr.5 (147), p.21.
[Pėtelis K.] 2010. Ančių medžioklė Sūduvoje. Medžiotojas ir medžioklė. Nr.5 (147), p.30.
[Pėtelis K.] 2010. Rudeniniai vižlų bandymai Sūduvoje. Medžiotojas ir medžioklė. Nr.6 (148), p.37-38.
[Pėtelis K.] 2010. 16 –oji ,,Tauro rago’’ medžioklė. Medžiotojas ir medžioklė. Nr.6 (148), p.14.
[Pėtelis K., Stankevičiūtė J.] 2010. Laukinių gyvūnų, miško ir žmogaus santykiai. Mūsų girios. Nr.12 (752), p.28-29.
[Pėtelis K., Špinkytė – Bačkaitienė R.]. 2010. Vilkų grynarūšiškumas Lietuvoje. Žemės ūkis. Nr.7 (958), p.30-34.
[Kirstukas.M]  2010. Žuvys. – Kaunas: Lutute,. –  56 p.: iliustr., bibliograf. ISBN 978-9955-37-101-4

Miškų ir ekologijos fakultetas

  • Studentų g. 11, LT-53356, Akademija, Kauno raj.,
  • Tel. (8-37) 75 22 82
  • El. paštas: me@asu.lt

Fakultetai