Straipsniai 2008 m.

Mokslo straipsniai recenzuojamuose moksliniuose periodiniuose leidiniuose, įrašytuose į Mokslinės informacijos instituto (ISI – Institute of Scientific Information) bazės Mokslo citavimo indeksų (SCI – Science Citation Index) pagrindinių leidinių sąrašą (Master Journal List), kurie ekspertizės metu yra įtraukti į ISI WOS duomenų bazę

Pilnas bibliografinis aprašas

Institucijos (padalinio) autoriai (pavardės)

Išleisti 2008 m.

Danusevicius, D. 2008. Hybrid vigour from intra-specific crosses of Scots pine. Baltic Forestry 14 (1): 2-6. Danusevičius, D.
Danusevicius, D. and Lindgren, D. 2008. Deployment of related clones to seed orchards Silvae Genetica 57 (3): 119-127. Danusevičius, D.
Lindgren, D., Danusevicius, D. and Rosval, O. 2008. Balanced forest tree improvement can be enhanced by selecting among many parents but keeping balance among grandparents. Canadian Journal Forest Research 38: 2797-2803. Danusevičius, D.
Lindgren, D., Danusevičius, D. and Rosval, O. 2008. Unequal deployment of clones to a seed orchard by considering genetic gain, relatedness and gene diversity . Forestry 2008: doi: 10.1093/forestry/cpn033. Danusevičius, D.
Pliūra A. Baliuckienė A., Baliuckas V 2008. Phenogenetic response of silver birch populations and half-sib families exposed to different ozone and ultraviolet-B radiation intensity at juvenile age. Environmental Pollution 156: 152-161. Pliūra A., Baliuckas V.

Riepšas E., Straigytė L. 2008. Invasiveness and ecological efects of red oak (Quercus rubra L.) in Lithuanian forests. Baltic forestry, 14 (2): 122-130.

 

E.Riepšas,

L.Straigytė

Treinys R., Lõhmus A., Stončius D., [Skuja S.], Drobelis E., Šablevičius B., Rumbutis S., Dementavičius D., Naruševičius Vl., Petraška A., Augutis D. 2008. At the border of ecological change: status and nest sites of the Lithuanian black stork Ciconia nigra population 2000–2006 vs. 1976–1992. Journal of Ornithology 149: 75-81 Skuja S.

2008 m. atiduoti leidybai, bet neišleisti

Pliūra A., Rungis D. and Baliuckas V. Population Structure of Pedunculate Oak (Quercus robur L.) in Lithuania Based on Analysis of Chloroplast DNA Haplotypes and Adaptive Traits. Baltic Forestry (ISI WOS) Pliūra A., Baliuckas V.
Effects of Fire Disturbance on the Distribution and Foraging Activity of Moose ( Alces alces L.). Annales Botanici Fennici Belova, O.
Treinys R., Stončius D., Augutis D., Skuja S.Breeding habitat of Black Stork in Lithuania: implications for conservation planning. Baltic forestry. Skuja S.

Kiti mokslo straipsniai, publikuoti moksliniuose periodiniuose leidiniuose (su ISSN indeksu), įtrauktuose į tarptautines mokslo duomenų bazes arba į svarbiausių mokslinės literatūros leidyklų internetinius katalogus, o taip pat reikšmingi straipsniai, išspausdinti pasaulinių visos Europos, JAV ir Japonijos mokslo draugijų knygose, konferencijų darbuose bei tęstiniuose leidiniuose ( su ISBN indeksu) arba referuoti duomenų bazėje ISI Proceedings, jei šių straipsnių įrašų nėra ISI WOS duomenų bazėje

Straipsniai kituose ISI leidiniuose

Išleisti 2008 m.

Baliuckas V., Pliura A. 2008. Phenogenetic variation pattern in adaptive traits of Betula pendula, Alnus glutinosa and Quercus robur in Lithuania. Biologija 54 (2): 60-65. Baliuckas V., Pliūra A.

2008 m. atiduoti leidybai, bet neišleisti

L.Straigytė, J.Šepetienė. V. Marozas. 2007. Comparative analysis of alien oak (Quercus rubra L.) and native common oak ( Quercus robur L.) vegetation in Lithuania . Acta Biol. Univ. Daugavp. L.Straigyt ė, J.Šepetienė
Brazaitis, G., Pėtelis, K. 2007. The woodpecker guild composition in the forests of central Lithuania. Brazaitis, G., Pėtelis, K.

Pėtelis, K. Brazaitis, G. 2007. The european hare (lepus europaeus pallas) population in lithuania : the status and causes of abundance change. Acta Biol. Univ. Daugavp. 6(1-2) 2006

 

Pėtelis, K. Brazaitis, G.

Straipsniai kitose TDB referuojamuose leidiniuose, kurių sąrašas patvirtintas Lietuvos mokslo tarybos

Išleisti 2008 m.

Suchockas V., Šepetienė J. 2008. Drebulės hibridų (Populus tremula x Populus tremuloides) prigijimas ir augimas želdiniuose priklausomai nuo pradinio sodmenų aukščio. Žemės ūkio mokslai: 15 (1): 32-36 Šepetienė, J.
Malinauskas A., Ubaitis G., Juodvalkis A. 2008. Miško žėlimas laikinai užmirkusiose derlingų dirvožemių kirtavietėse. Miškininkystė:. 2(64) Juodvalkis A.

2008 m. atiduoti leidybai, bet neišleisti

Grybas S., Račinskas J. Pavėsinimo priemonių poveikis paprastosios eglės sėjinukams.- Vagos, 2008

Grybas S.

Račinskas J.

 

Išleisti 2008 m.

Bartkevičius E., DulskienėV., Marozas V., Sabienė N. Association between exposure to lead and risk of congenital heart anomalies among smoking mothers // Валеологiя: сучасний стан, напрямки та перспективи розвитку: матерiалы конференцiï, 3-5 квiтня 2008 року. Т. 2. Харкiв, 2008. p. 8-9. Bartkevičius E., Dulskienė V., Marozas V., Sabienė N.
Bartkevičius E., Petkevičiūtė N., Gavenauskas A., Čiegis R., Marozas V. Ethical values of sustainable development in the context of globalisation // Cjeloživotno učenje za održivi razvoj = Lifelong learning for sustainable development / Ed. V. Uzelac, L. Vujičic. Sv. 1. Rijeka, 2008. p. 173-178. Bartkevičius E., Gavenauskas A., Marozas V.
Bartkevičius E., Gavenauskas A., Marozas V. Protection of natural and cultural heritage in the cintext of sustainable development // Cjeloživotno učenje za održivi razvoj=Lifelong learning for sustainable development/Ed. V.Uzelac, L.Vujičič. Sv.2. Rijeka, 2008. p. 169-174. Bartkevičius E., Gavenauskas A., Marozas V.
Bartkevičius E., Gavenauskas A., Čiegis R., Marozas V., Petkevičiūtė N. The role of ecological culture in the concept of sustainable development // Cjeloživotno učenje za održivi razvoj=Lifelong learning for sustainable development/Ed. V.Uzelac, L.Vujičič. Sv.2. Rijeka, 2008. p. 43-47. Bartkevičius E., Gavenauskas A., Marozas V.
Baranauskaitė J., Pėtelis K., Maksvytis M. 2008. Elninių žvėrių žiemos ganyklų būklė Buktos miškų masyve. Žmogaus ir gamtos sauga. Tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga. 2:171 – 173 Baranauskaitė J., Pėtelis K., Maksvytis M.
Bartkevičius E., Žalkauskas R., Brazaitis G. 2008. Creation of integrated science, studies and trade rural development centre „nemunas“ in lithuania. ICFFI News; Новости МЦЛХП, 9: 42-45 Bartkevičius E., Žalkauskas R., Brazaitis G.
Bartkevičius E., Žalkauskas R., Brazaitis G. 2008. Создание объединенного научного, учебного и торгового сельскохозяйственного центра развития „NEMUNAS“ в Литве („NEMUNAS“ Case, Литва) centre „NEMUNAS“ in Lithuania/ ICFFI News; Новости МЦЛХП, 9: 11-15 Bartkevičius E., Žalkauskas R., Brazaitis G.
Kamičaitis A., Pėtelis K. 2008. Punios šilo tauriųjų elnių populiacijos kokybė. Žmogaus ir gamtos sauga. Tarptautinės mokslinės – praktinės konferencijos medžiaga. 2 –oji dalis, p. 168 – 170 Pėtelis K.
Narauskaitė G., Pėtelis K., Maksvytis M., Baranauskaitė J. 2008. Elninių žvėrių žiemos ganyklų būklė Kazlų Rūdos miškų masyve. Žmogaus ir gamtos sauga. Žmogaus ir gamtos sauga. Tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga. 2: 180 – 185. Narauskaitė G., Pėtelis K., Maksvytis M., Baranauskaitė J.
Maksvytis M., Pėtelis K., Baranauskaitė J., Narauskaitė G. 2008. Elninių žvėrių žiemos ganyklų palyginimas pušynuose ir lapuotynuose. Žmogaus ir gamtos sauga. Tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga. 2: 177 – 179 Maksvytis M., Pėtelis K., Baranauskaitė J., Narauskaitė G.
Pėtelis K.., Kamičaitis A. 2008. Kalniškės aptvaro muflonų bandos kokybė. Žmogaus ir gamtos sauga. Žmogaus ir gamtos sauga. Tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga. 2: 165 – 167. Pėtelis K.
Pilkauskas R., Pilkauskas M. Gėlynų vieta naujausiuose Vilniaus skverų projektuose // Miestų želdynų formavimas‘2008: gėlės ir gėlynai, mokslinių straipsnių rinkinys, Klaipėda 2008. p. 115-122. Pilkauskas M.
Pociutė U., Marozas V., Pėtelis K. 2008. Aptvaruose laikomų danielių įtaka miško žolinei augalijai. Žmogaus ir gamtos sauga. Tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga. 2: 174 – 176. Pėtelis K.
Riepšas E. 2008 Pažeistų uosynų atkūrimo ypatumai. Žmogaus ir gamtos sauga. Tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga. 2: 268-269 Riepšas E.
Riepšas E., Juodvalkis A., Vasiliauskas A. 2008. Pažeistų uosynų atkūrimo aktualijos. Miškas, mediena, standartizacija, technologijos informacinis biuletenis. 1(42): 39-41 Riepšas E., Juodvalkis A.,
Ruseckas J., Grigaliūnas V. Influence of fen peat soils chalking and allocation of planting places on black alder stands growth // Raising the productivity and effectiveness of exploitation of Forests on drained Lands. Proceedings of international meeting. St. Petersburg. 2008 p. 97-100 (in Russian). Ruseckas J.
Ruseckas J. 2008. The impact of Climatic Changes on the Growth of Scots Pine Stands in Raised Bog Habitats Climate Change and Forest Ecosystems. (eds) Ozolinčius R., Stakėnas V., Buožytė R. Proceeding / Abstracts of International Scientific Conference. Vilnius, Lithuania. Kaunas, 2008 p. 143-147. Ruseckas J.
Šepetienė, J. 2008. Savaiminis žėlimas mišrių ąžuolynų kertinėse miško buveinėse. Žmogaus ir gamtos sauga. Tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga. 2:261-264 Šepetienė J.
Skuja S., Brazaitis G., Žalkauskas R. 2008. Trikdymo įtaka juodojo gandro Ciconia nigra ir mažojo erelio rėksnio Aquila pomarina lizdaviečių pasirinkimui Lietuvoje. Žmogaus ir gamtos sauga. Tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga. 2: 152-154.

Brazaitis G.

Skuja S.

Žalkauskas R.

Špinkytė – Bačkaitienė R., Pėtelis K. 2008. Vilkų pasiskirstymas Lietuvoje 2006,2007 metais. Žmogaus ir gamtos sauga. Žmogaus ir gamtos sauga. Tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga. 2: 162 – 164. Špinkytė – Bačkaitienė R., Pėtelis K.
Šimkevičius K., Brazaitis G. 2008. Klimato kaitos įtaka didžiųjų zylių Parus major ir margasparnių musinukių Ficedula hypoleuca veisimuisi. Tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga. 2:155-157 Šimkevičius K., Brazaitis G.
Žalkauskas R., Pėtelis K., Brazaitis G. 2008. Kraštovaizdžio struktūros įtaka elninių žvėrių tankiui (Sūduvos pavyzdžiu). Žmogaus ir gamtos sauga. Tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga. 2:158-161. Žalkauskas R., Pėtelis K., Brazaitis G.

 

Miškų ir ekologijos fakultetas

  • Studentų g. 11, LT-53356, Akademija, Kauno raj.,
  • Tel. (8-37) 75 22 82
  • El. paštas: me@asu.lt

Fakultetai