Straipsniai 2006-2007m.

Mokslo straipsniai recenzuojamuose moksliniuose periodiniuose leidiniuose, įrašytuose į Mokslinės informacijos instituto (ISI – Institute of Scientific Information) bazės Mokslo citavimo indeksų (SCI – Science Citation Index) pagrindinių leidinių sąrašą (Master Journal List), kurie ekspertizės metu yra įtraukti į ISI WOS duomenų bazę

Bibliografinis aprašas 

 Institucijos (padalinio) autoriai (pavardės)

Išleisti 2006 m.

A.Juodvalkis, L. Kairiukstis, R. Vasiliauskas. Effects of thinning on growth of six tree speciec in north-temperate Forests of Lithuania . European Jounrnal of forest research, 2005 vol.124,p, 187-192. A. Juodvalkis
Juknys, R., Venclovienė, J., Jurkonis, N., Bartkevičius, E., Šepetienė, J. 2006. Relation between individual tree mortality and tree chaacteristics in a polluted and non-poluted environment. Environmental Monitoring and Assessment. 121: 519-542 Bartkevičius, E., Šepetienė, J.

Išleisti 2007 m.

V. Marozas, [J. Račinskas, E. Bartkevičius], 2007. Dynamics of ground vegetation ofter surface fires in hemiboreal Pinus sylvestris forests.- Forest Ecology and Management 250: 47-55 J. Račinskas, E.
A.Aučina ir A. Skridaila (VU), M. Rutkovska, T. Leski ir M. Ivanski (Inst.of dendrol., Poland ), [E. Riepšas]. 2007. Growth and Mycorrhizal Community structure of Pinus sylvestris Seedlings following the Addition of Forest Litter//Applied and Environmental Microbiology, Vol.73, Nr.15, p.4867-4873 E. Riepšas

 

Kiti mokslo straipsniai, publikuoti moksliniuose periodiniuose leidiniuose (su ISSN indeksu), įtrauktuose į tarptautines mokslo duomenų bazes arba į svarbiausių mokslinės literatūros leidyklų internetinius katalogus, o taip pat reikšmingi straipsniai, išspausdinti pasaulinių visos Europos, JAV ir Japonijos mokslo draugijų knygose, konferencijų darbuose bei tęstiniuose leidiniuose ( su ISBN indeksu) arba referuoti duomenų bazėje ISI Proceedings, jei šių straipsnių įrašų nėra ISI WOS duomenų bazėje;

Straipsniai kituose ISI leidiniuose

Išleisti 2007 m.

Špinkytė – Bačkaitienė R., Pėtelis K. 2006. Morphometric Data of Wolf (Canis lupus L.) Internal organs. Acta Biologija Universitatis Daugavpilensis 2006, 6(1-2): 151-154. [Vilko (Canis lupus L.) vidaus organų morfometriniai išmatavimai]. Špinkytė – Bačkaitienė R., Pėtelis K.

Išleisti 2006 m.

Pėtelis K., Grishanov G., Švažas S. 2006. The assessment of long-term statistics of warterbirds in Lithuania and certain regions of Eurooean Russia. OMPO Newsletter No.26: 15 – 31 [Vandens paukščių ilgalaikio sumedžiojimo įvertinimas Lietuvoje ir tam tikruose Europinės Rusijos regionuose]. Pėtelis k.
Red oak (Quercus rubra L.) condition and morphological traits differences in the South Lithuanian forest. Acta Biol. Univ. Daugavp. 6(1-2) 2006 L.Straigyte, R.Zalkauskas

Straipsniai kitose TDB referuojamuose leidiniuose, kurių sąrašas patvirtintas Lietuvos mokslo tarybos

Išleisti 2007 m.

Pomiškio kiekis įvairių medžių rūšių medynuose ir jį lemiantys veiksniai „Miškininkystė“ 2007, 2(62) A. Juodvalkis
Trašų asortimento ir dozės įtaka drebulės hibridų aukščio ir skersmens prieaugiui želdiniuose. Miškininkystė, 2007. Nr.2 (62) 43-51 psl.

V. Suchockas,

[J. Šepetienė]

Histological assessment of Pinus sylvestris L. needles along the transect near the nitrogen fertilizer factory. Miškininkystė. ISSN 1392-2041. Kaunas, 2007, Nr.1 (61), Supplement No 1, 30-37p. Stikliene A., Kupcinskiene E., Marozas V., Bartkevicius E.,
Prie gamyklų augančios paprastosios pušies (Pinus sylvestris L.) spyglių paviršiaus savybių kaita (1994-2004 m.). Vagos, 75 (28), p. 20-28. Stiklienė A., Sakalauskaitė J., Kliučius A., Bartkevičius E., Kupčinskienė E.

Išleisti 2006 m.

Gabrilavičius, R. ir Danusevičius, D. 2006. Genotipų atrankos ir genetinių išteklių išsaugojimo ypatumai eglės sėklinėse plantacijose. Vagos 70 (23): 7-12. Danusevičius, D.
Račinskas J., Samoška A.2006. Žemės dirbimo tamsoje įtaka paprastosios eglės pasėlio piktžolėtumui.-Miškininkystė, Nr.1(59): 43-49.

Račinskas J.

Samoška A.

Kiti reikšmingi straipsniai

Išleisti 2007 m.

Marozas V. Račinskas J. Bartkevičius E. 2007. Dynamics of ground vegetation after surface fires in hemiboreal Pinus sylvestris forest // Proceedings of 4th International Wildland fire conference. Seville, Spain, 13-17 May, ISBN 978-84-8014-690-6 CD-ROM Račinskas, J., Bartkevičius E.

 

 

Mokslo straipsniai recenzuojamuose periodiniuose, tęstiniuose ar vienkartiniuose moksliniuose leidiniuose, neatitinkantys A02 ar A03 punktų reikalavimų.

Išleisti 2007 m.

Žalkauskas R. 2007. Kai kurios kraštovaizdžio vizualinės kokybės gerininmo priemonės/Žmogaus ir gamtos sauga. Tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga. – Akademija (Kauno r.), p. 245-247. Žalkauskas R.
Šimkevičius K., Brazaitis G., Pėtelis K. 2007. Vandens telkinių tinkamumas vandens paukščiams Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje. Tarptautinės mokslinės – praktinės konferencijos ,,Žmogaus ir gamtos sauga“ medžiaga. Akademija (Kauno raj.), p 228 – 230. Šimkevičius K., Brazaitis G., Pėtelis K.
Straigytė, L. 2007. Beržoto dendrologinės kolekcijos rūšių geografija. Tarptautinės mokslinės – praktinės konferencijos ,,Žmogaus ir gamtos sauga“ medžiaga. Akademija (Kauno raj.), p 275 – 277. Straigytė, L.
Straigytė, L., Juknevičius, S. 2007. Sumedėjusių augalų įvairovė Beržoto dendroparke. Tarptautinės mokslinės – praktinės konferencijos ,,Žmogaus ir gamtos sauga“ medžiaga. Akademija (Kauno raj.), p 272 – 274. Straigytė, L.

 

Straipsniai, publikuoti kituose moksliniuose leidiniuose

 

Išleisti 2007 m.

  A.Daubarienė. 2007. Rekreacijos formos ir jų poveikis aplinkai Kauno miesto Centriniame ąžuolyno parke.Dekoratyviųjų ir sodo augalų asortimento, technologijų ir aplinkos optimizavimas. Tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga, Kaunas.
  Marozas V. Račinskas J. Bartkevičius E. 2007. Dynamics of ground vegetation after surface fires in hemiboreal Pinus sylvestris forest // Abstracts of 4th International Wildland fire conference. Seville, Spain, 13-17 May, 157-197p.
 

Brazaitis G., Pėtelis K., Žalkauskas R. 2007. Distribution Patterns of the Moose and the Red Deer Fragmented Forest Landscape. In: Sjoberg K., Rooke T. (Editos): Book of Abstracts of the International Union of Game Biologists XXVIII Congres.Uppsala 2007, p. 252.

 

Pėtelis K., Brazaitis G. 2007. The Status and Causes of Abundance Change of the European Hare (Lepus europeus Pallas) in Lithuania. In: Sjoberg K., Rooke T. (Editos): Book of Abstracts of the International Union of Game Biologists XXVIII Congres.Uppsala 2007, p. 213.

  Marozas V., Straigytė L. 2007. Comparative anglysis of alien red oak (Quercus rubra L.) and native common oak (Quercus robur Marozas V., Sraigytė L. 2007. Comparative anglysis of alien red oak (Quercus rubra L.) and native common oak (Quercus robur L.) vegetation in Lithuania // Abstracts of „the international association for vegetation science 50th annual symposium „Cultural landscapes-changing landscapes“. University of Swansea, 22-27 July 2007, 94-95p.
 

[Pėtelis K., Brazaitis G., Špinkytė-Bačkaitienė R.] 2006. Pilkųjų kiškių populiacijų būklė ir jos kitimo priežastys Lietuvoje. Žmogaus ir gamtos sauga. Tarptautinės mokslinės konferencijos medžiaga., p. 92 – 95.

 

[Špinkytė-Bačkaitienė R., Pėtelis K.], 2006.Vilkų (Canis lupus L.). veiklos žymės. Žmogaus ir gamtos sauga. Tarptautinės mokslinės konferencijos medžiaga., p. 101 – 103.

 

  [Ruseckas J].,Григалюнас В. Естественные возобновление на вырубках осушенных низинных болот Литвы.Матер.симп.”Мелиорация, ведение лесного хозяйства и лесопользование”. Санкт-Петербург, 2006, с.260-263
  Čiegis, R., Gavenauskas, A., Petkevičiūt, N., Rakauskienė, A., Bartkevičius, E. 2006. An ethical values and sustainable development in the context of globalization. In. Citizens and governance for sustainable development. Vilnius p. 317-323.
  Čiegis, R., Gavenauskas, A., Prnckūnienė, R., Rakauskienė, A., Petkevičiūtė, N., Bartkevičius, E. 2006. The importance of spirituality and ethics in the concept of sustainable development. Vilnius p. 324-329.
  Барткявичюс Э. Студии по экологии в Литовском сельскохозяйственном университете// Иновационные технологии в образовании. Материалы IV международной научно-практической конференции. Симферополь, 2007. c.123-125.
  [Ruseckas J. Grigaliūnas V.] Лесоводственные результаты осушения ясеневых лесов Литвы. Proceedings at the All-Russian Symposium. St-Petersburg-Vologda. 2007. p. 61-65.

Mokslo populiarinimo straipsniai ir kt. darbai

2007

  [Pėtelis K]. 2007. ,,Mėsinė‘‘ medžioklė. Medžiotojas ir medžioklė. Nr.1 (127), p. 9.
  [Pėtelis K]. 2007. ,,Tauro rago‘‘ medžioklė. Medžiotojas ir medžioklė. Nr.1 (127), p. 18.
  [Pėtelis K]. 2007. Barsukas išėjo pasivaikščioti. Medžiotojas ir medžioklė. Nr.1 (127), p. 37.
  [Pėtelis K]. 2007. Medžioklėtvarkos projektai jau paruošti. Medžiotojas ir medžioklė. Nr.2 (128), p.7-10
  [Pėtelis K]. 2007. Sėkmingas sezonas. Medžiotojas ir medžioklė. Nr.2 (128), p.21.
  [Pėtelis K]. 2007. Antras po jungtuvių. Medžiotojas ir medžioklė. Nr.2 (128), p.6.
  [Pėtelis K]. 2007. XXVIII-asis medžioklės biologų kongresas. Medžiotojas ir medžioklė. Nr.3 (129), p.18-20.
  [Pėtelis K]. 2007. Lūšis šulinyje. Medžiotojas ir medžioklė. Nr.3 (129), p.27.
  [Pėtelis K]. 2007. Sužeistas šernas. Medžiotojas ir medžioklė. Nr.3 (129), p.54.
  [Pėtelis K]. 2007. Profesoriui Tadui Ivanauskui 125 metai. Medžiotojas ir medžioklė. Nr.4 (130), p.7-8.
  [Pėtelis K]. 2007. Šaknys, šakos ir viršūnės. Medžiotojas ir medžioklė. Nr.4 (130), p.9-10.
  [Pėtelis K]. 2007. Šventė Troškūnuose. Medžiotojas ir medžioklė. Nr.4 (130), p.12.
  [Pėtelis K]. 2007. Ar pasipildys Lietuvos medžiojamoji fauna nauja rūšimi. Medžiotojas ir medžioklė. Nr.4 (130), p.29 – 30.
 

[M. Pilkauskas], Kraštovaizdžio architektai Paryžiuje. Piblikuotas 2007 09 19, Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjungos puslapyje:

http://lkas.lt/aktualu/zinios.php?subaction=showfull&id=1190210697&archive=&start_from=&ucat=3&

  [J. Račinskas]. Ugnis vis labiau siaubia miškus. Baltijos miškai ir mediena. 2007, Nr.4, p. 74-76
  [J. Račinskas]. Kad miškai nevirstų degimais. Baltijos miškai ir mediena. 2007, Nr.5, p.66-67
  [J. Račinskas]. Kaip ir kodėl dega miškai? Baltijos miškai ir mediena. 2007, Nr.6, p.64-69
  [J. Račinskas]. Miško gaisrų gesinimas. Baltijos miškai ir mediena. 2007, Nr.7, p.60-64
  [J. Račinskas]. Miškai dega ne pagal tvarkaraštį. Baltijos miškai ir mediena. 2007, Nr.9
  [J. Račinskas]. Kaip prognozuojami ir stebimi miško gaisrai. Žaliasis pasaulis. 2007, Nr.24(614), p.9-10
  [J. Račinskas]. Miško gaisrų poveikis gamtai. Žalioji Lietuva. 2007, Nr.15(285). Alternatyva, Nr.11, p.6
  [J. Račinskas]. Kaip gesinami miško gaisrai. Žalioji Lietuva. 2007, Nr.10(280). Alternatyva, Nr.6, p.4
 
  [Juodvalkis A.], S.Karazija, V.Mikšys. Neplynų pagrindinių kirtimų taikymo galimybės ir problemos. Mūsų girios, 2006 , Nr.3-4
  [Navasaitis M.(sud.)]. Skinderiškio dendroparkas. VĮ Kėdainių miškų urėdija. Kaunas, Lututė, 2006 m., 200 p.
  [Pėtelis K.] 2006. Medžioklėtvarkos projektai jau ruošiami. Medžiotojas ir medžioklė. Nr.1 (123), p. 7 – 8.
 

[Pėtelis K.] 2006. Kareliški etiudai. Medžiotojas ir medžioklė. Nr.1 (123), p. 13 – 16. Nr. 2 (124) p. 13-17

 

[Pėtelis K.] 2006. Medžioklės biologų kongresas. Medžiotojas ir medžioklė. Nr.1 (123), p. 20 – 21.

 

[Pėtelis K.] 2006. Paukštinių šunų lauko bandymai. Medžiotojas ir medžioklė. Nr.1 (123), p. 41.

 

[Pėtelis K.] 2006. Medžioklės tvarkymo konsultacinė taryba. Medžiotojas ir medžioklė. Nr.2 (124), p. 7 – 9.

  [Pėtelis K.] 2006. Senas ar jaunas. Medžiotojas ir medžioklė. Nr.2 (124), p. 41.
  [Pėtelis K.] 2006. Stirninas su nušautu ragu . Medžiotojas ir medžioklė. Nr.2 (124), p. 42.
  [Pėtelis K.] 2006. Kiškių medžioklės . Medžiotojas ir medžioklė. Nr.3 (125), p. 8 – 10, 19-20.
  [Pėtelis K.]2006. Paukštinių šunų lauko bandymai . Medžiotojas ir medžioklė. Nr.3 (125), p. 36 – 38.
  [Pėtelis K.] 2006. Kauno medžiotojai švenčia. Medžiotojas ir medžioklė. Nr.3 (125), p. 33 – 35.
  [Pėtelis K.] 2006. Raudona spalva medžioklėje. Medžiotojas ir medžioklė. Nr.4 (126), p. 6 – 7.
  [Pėtelis K.] 2006. Kada sumedžiotas stirninas. Medžiotojas ir medžioklė. Nr.4 (126), p. 23.
  [Pėtelis K.] 2006. Šventė Troškūnuose. Medžiotojas ir medžioklė. Nr.4 (126), p. 33 – 35.
  [Pėtelis K.] 2006. Patogus originalus bokštelis. Medžiotojas ir medžioklė. Nr.4 (126), p. 37.
  [ Riepšas E.] Degvietė Kuršių nerijoje – proga dar kartą įvertinti KNNP vertybes//Baltijos miškai ir mediena, 2006, Nr.

Miškų ir ekologijos fakultetas

  • Studentų g. 11, LT-53356, Akademija, Kauno raj.,
  • Tel. (8-37) 75 22 82
  • El. paštas: me@asu.lt

Fakultetai