Straipsniai 2000-2005 m.

Autoriai Straipsnio pavadinimas Leidinys (pavadinimas, Nr., metai)

Nacionalinės mokslo tarybos pripažintuose leidiniuose

Brazaitis G. Paukščių gausa brandžiuose Pietvakarių Lietuvos lapuočių su egle medynų atželiančių kirtaviečių įtakos zonoje Vagos, 48(1) t., 2000
Cirtautas V. Juodosios pušies ( Pinus nigra Arnold ssp. nigra ) augimo ypatumai rekreaciniuose želdynuose LŽŪU mokslo darbai “Vagos”, 48 (1) t. 2000
Gradeckas A., Diliūnas J., Jagminas ir kt. Mikroelementų ir sunkiųjų metalų kaupimasis gluosnių biomasėje Ekologija. Nr. 1, 2000
Navasaitis A. Gamtosaugos ištakos ir raida Lietuvoje. Lietuvos mokslas Lietuvos mokslas. 25 t., 2000
Navasaitis M. Serbinės eglės sporifikavimo Lietuvoje klausimu Dendrologia Lithuaniae. Nr. 5, 2000
Žalkauskas R. Sumedėjusių augalų paplitimas Kauno marių ardomuose krantuose ir jos įtaka iškyšulių formavimuisi. Miškininkystė, 2000, Nr. 1-2 (45-46),
Brazaitis G. Paukščių gausa brandžiuose Pietvakarių Lietuvos lapuočių su egle medynų atželiančių kirtaviečių įtakos zonoje Vagos, 2001, Nr. 50(3), p
Gradeckas A, Kuusienė S., Gliožeris S.. Hibridinės drebulės ( Populus tremuloides x Populus tremula ) daugininimo ypatumai šakninių atžalų ir in vitro metodais Sodininkystė ir daržininkystė, 20 (4), 2001
Ruseckas, J. Dirvožemių hidrologinio režimo kitimas dėl plynų kirtimų poveikio Miškininkystė, 2001, Nr.1(49),
Žalkauskas R. Salix viminalis L. vegetatyvinio dauginimo matematinis įvertinimas Botanica Lithuanica, Nr. 2 (7), 2001
Armolaitis K., Bartkevičius E. Dispersion of some Road Transport Pollutats. Aplinkos inžinerija, 4, 2002
Aučina A. Miško pakločių įtaka paprastosios pušies ( Pinus sylvestris ) sėjinukų mikorizei daigynuose. Botanica Lithuanica, 2002, Suppl. 4:41-60.
Kupčinskienė E., Bartkevičius E., Kliučius A. Nuskintų paprastosios pušies spyglių vandens netekimo dinamikos ypatumų panaudojimo hidrofilinių dulkių poveikio asimiliacinių organų būklei vertinti galimybes Miškininkystė, 2002, Nr.2(52),p.
Maslinskas R., Juodvalkis A. Atvejinių kirtimų įtaka antrojo ardo eglių augimui. Miškininkystė, 2002, Nr.1, p.28-39
Račinskas J., Mirinas S. Žlaugtų poveikis paprastosios eglės sėjinukams Vagos, 2002, Nr. 56(9), p.
Navasaitis M., Straigytė L. Dekoratyvinių veislių gausos ir adaptacijos Beržoto dendroparke klausimu Miškininkystė, 2004, Nr.1(55): 68-75
Prūsaitis R., Juodvalkis A. Ąžuolo žėlimo po medynų danga ypatumai Miškininkystė, 2004, Nr.1(55), p.22-31
Juodvalkis A. Maksimaliai produktyvių juodalksnynų formavimo normatyvai Miškininkystė, 2004, Nr.2(56), p. 39-47
Žalkauskas R., Kavaliauskas P. Miškingumo didinimo aktualumo pagrindimas darnaus vystymosi kontekste. Miškininkystė, 2004, Nr. 2 (56), 21-38.
Račinskas J., Čirvinskienė A. Augimo reguliatorių-stilitų poveikis paprastosios eglės sėjinukams Miškininkystė, 2005, Nr.2(58: 27-35.
Račinskas J.], Marozas V. Pažeminių gaisrų įtaka pušynų fitocenozės komponentams Miškininkystė, 2005, Nr.2(58: 63-74.
Račinskas J., Samoška A. Žemės dirbimo tamsoje įtaka paprastosios eglės pasėlio piktžolėtumui Miškininkystė, 2006.

Užsienio šalių recenzuojamuose

Danusevičius D. Performance of open pollinated progeny of Norway spruce seed orchard clones originating from different populations Integration of environmental factors in forest management. Royal Veterinary and Agricultural University. Forestry discussion paper, Nr. 31, 2000
Gabrilavičius R. Conservation and regeneration of  forest genetic resources Integration of environmental factors in forest management. Royal Veterinary and Agricultural University. Forestry discussion paper, Nr. 31, 2000
Kairiūkštis L., Juodvalkis A. Peculiarities of  stand formation in Lithuanian forests Integration of environmental factors in forest management. Royal Veterinary and Agricultural University, Forestry discussion paper, Nr. 31, 2000
Riepšas E. Experience and problems of reforestation in Lithuania Integration of environmental factors in forest management. Royal veterinary and Agricultural University, Forestry discussion paper, Nr. 31, 2000
Bartkevičius E., Mankus R., Tebėra A. Universitäts studium der Forstwissenschaffen in Litauen : geschichte, heutiger Zustand und Zukunftsperspektiven//University Forestry Education. ISBN 80-228-1173-4. Zvolen, 2002, p. 49-59.
Gabrilavičius R. Distribution of Lithuanian Scots pine trees according to breeding categories and their seed production in seed stands Dendrobiology, 2002, vol.47, Supplement, p. 89-92.
Riepšas E. Strategical Peculiarities of Forest Cover Enlargement in Lithuania Baltic Forestry, 2002, Vol.8, Nr.1, p. 89-94.
Danusevičius D., Lindgren D. Progeny testing preceded by phenotypic pre-selection-timing considerations. Silvae Genetica, 2004, 53: 20-26
G. Brazaitis, K. Pėtelis The edge effect on bird community development after clear cutting in adjacent old forest. Transactions of Faculty of Forestry, Estonian Agricultural University, 2004, 37: 44-49.
Angelstam P., Roberge J.-M., Lõhmus A., Bergmanis M., Brazaitis G., Dönz-Breuss M., Edenius L., Kosinski Z., Kurlavicius P., Lārmanis V., Lūkins, M., Mikusinski G., Račinskis E., Strazds M. and Tryjanowski P. Habitat modelling as a tool for landscape-scale conservation – a review of parameters for focal forest birds. Ecological Bulletins, 2004, 51: 427-453.
Brazaitis G., Angelstam P. Influence of edges between old deciduous forest and clearcuts on the abundance of passerine hole-nesting birds in Lithuania Ecological Bulletins, 2004, 51: 209-217.
Aučina A., Danusevičius J., Riepšas E., Gorzelak A., Sierota Z. Influence of nursery substrata on mycorrhizes of seedlings in different scots pine (Pinus sylvestris L.) populations Baltic Forestry, 2004.10, No2, p. 11-18.
Brazaitis G., Roberge J.M., Angelstam P., Marozas V., Pėtelis K. Age-related effects of clearcut ─ old forest edges on bird communities in Lithuania. Scandinavian Journal of Forest Research, 2005.
Marozas V., Grigaitis V., Brazaitis G. Edge effect on ground vegetation in pine dominated forests clearcut edges. Scandinavian Journal of Forest Research, 2005.
Aučina A., Riepšas E., Danusevičius J., Danusevičius D. ir kt. Eco-genetic variation of development and adaptedness traits of seedlings of local Scots pine populations in Lithuania Baltic Forestry, 2005, vol. 11, nr.1. P. 64-72.
Aučina A., Danusevičius J., Danusevičius D., Riepšas E. ir kt. Response of Scots pine (Pinus sylvestris L.) seedlings to different climatic conditions and their adaptation peculiarities Biologija, 2005, Nr.2. P. 40-46
Augustaitis A., Augustaitienė I., Kliučius A., Bartkevičius E. ir kt. Impact of acidifying compuonds in the air and their deposition on biota in forest ecosystems Baltic Forestry, 2005. Nr.11(2)
Brazaitis G., Roberge J.M., Angelstam P., Marozas V., Pėtelis K. Age-related effects of clearcut ─ old forest edges on bird communities in Lithuania. Scandinavian Journal of Forest Research , 2005, Nr. 20 (6): 59-68
Danusevičius D., Lindgren D. Optimisation of breeding population size for long-term breeding. Scandinavian Journal Forest Research, 2005, Nr. (20) 1: 18-25.
Marozas, V. Grigaitis, V.[ Brazaitis, G. Edge effect on ground vegetation in pine dominated forests clearcut edges. Scandinavian Journal of Forest Research, 2005, Nr. 20 (6): 47-52
Juodvalkis A., Kairiūkštis L., Vasiliauskas R. Effects of thinning on grouwth of vix tree species in north-temperate forests of Lithuania European Journal of Forest Reserarch, vol.124, 2005
Kairiūkštis L., [Juodvalkis A. The theoreticals of forming of the most productive stands Baltic Forestry vol.11(1,2), 2005
Барткевичус Э., Марозас В. Студии по экологии в Литовском сельскохозяйственном университете Фальцфейнiвськi читания.-Херсон, 2005. с. 51-53

Kituose leidiniuose

Juodvalkis A., Mikšys V. Beržo įtaka spygliuočių medynų produktyvumui ir tvarumui Mokslas ir miškų ūkis XXI šimtmečio išvakarėse. 2000
Riepšas E. Lietuvos miškų atkūrimo patirtis ir problemos Mokslas ir miškų ūkis XXI šimtmečio išvakarėse. 2000
Brazaitis, G. Bird communities changes in relation to plot cutting in deciduous forest of Lithuania The meeting of Forestry Societies of Baltic states : Abstract. 2001
Riepšas, E. Kai kurie strateginiai pajūrio zonos miškų tvarkymo ypatumai Lietuvos pajūrio smėlynų sutvirtinimas ir apželdinimas : Mokslinės praktinės konferencijos, skirtos M. Daujoto 110-osioms metinėms paminėti, medžiaga. 2001
Pėtelis K. Įdomūs stebėjimai iš Pietų Lietuvos (Ankstyva dantų kaita; Geltonas Kurmis; Didelis briedžio ragas) Theriologia Lithuanica, Nr.1, 2001
Riepšas E. Žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas Lietuvoje – patirtis ir problemos Tarptautinės konferencijos “Apželdinimas mišku Baltijos jūros regione – patirtis, šiandieninė veikla ir ateities tendencijos” pranešimų santraukos. 2001
Brazaitis G. Laukiniai paukščiai ekologiškame ūkyje. Ekoūkis: mokslas, gamyba, rinka, 2002, Nr.4(13): 8.
Juodvalkis A. Grynų ir mišrių ąžuolynų formavimas//Miškas, mediena, technologijos, standartizacija. Informacinis biuletenis, 2002, Nr.2(19), p.20-21.
Milišauskas Z., Riepšas E. Ąžuolo žėlinių ir želdinių priežiūra bei apsauga//Miškas, mediena, technologijos, standartizacija. Informacinis biuletenis, 2002, Nr.2(19), p.13-19.
Mirinas S., Navasaitis A. Želdinių įveisimas ir priežiūra. Ekoūkis: mokslas, gamyba, rinka, 2002, Nr. 4(13), p. 2.
Riepšas E., Juodvalkis A., Karazija S. Ąžuolynų atkūrimo technologijos. Miškas, mediena, technologijos, standartizacija. Informacinis biuletenis, 2002, Nr.2(19), p.9-12.
Riepšas E., Karazija S., Prūsaitis R. Ąžuolynų savaiminis atsikūrimas ir jį lemiantys veiksniai Miškas, mediena, technologijos, standartizacija. Informacinis leidinys, 2002, Nr.2(19), p.3-7.
Riepšas E. Experience and problems of agricultural land afforestation in Lithuania The meeting of Forestry Societies of balticStates. Presentations. Kaunas, 2002.09.12-13, p.5-12.
Pėtelis K. Fallow deer acclimatzation in Lithuania. Proceedings of the international sympozium ,,Rational management of cervids in forest habitats“ 2004, p.112.
Riepšas E., Žalkauskas R. Urbanizuotų teritorijų miškininkystės formavimasis Respublikinės mokslinės-praktinės konferencijos “Lietuvos želdynų formavimo strategija” medžiaga, Klaipėda, 2004, p. 77-82.
Žalkauskas R. Problem of forests management sheme preparation  “The relevance of Ecology, Social and Economy Research in Forestry and Environmental Science”, Abstract book, 2004, Lihuanian Forest Research Institute, Kaunas, p.21
Bartkevičius, E. Training of the highest qualification forestry specialists at the faculty of Forestry Busines and Exhibitions: Lithuanian economic review, 2004, Nr.11, 24-25.
Bartkevičius, E. Lietuvos miškai – aukščiausios kvalifikacijos specialistų rankose Busines and Exhibitions: Lithuanian economic review,2004, Nr.11, 26-27
Kupčinskienė E., Bartkevičius E., Kliučius A. Scots pine under drought and alkaline pollutions stress Natural Disturbances and Ecosystem-Based Forest Management, ISSN-1406-5894
Riepšas E., Žalkauskas R., Aučina A., Ryliškis D., Danusevičius J. Mikorizės įtaka skirtingų paprastosios pušies (Pinus sylvestris L.) provenencijų palikuonių (sėjinukų) išauginimui lauko daigynuose. Resp.moksl.konf.medžiaga, Vilnius, 2005, P. 42-43
Lina Straigytė Beržoto dendrologinės kolekcijos sistematinis įvertinimas Dendrologija Lithuania VII, 2005
Mozgeris G., Straigytė L., Lukenskienė K. GIS for Forestry Students at the Lithuanian University of Agriculture. Proceedings of the 3 rd European Conference for ESRI education Users, warsaw University of Technology, 2005, 5 p.
Šepetienė J., Znutas A. Miškų būklė Kamanų valstybiniame rezervate. Žmogaus ir gamtos sauga. Resp.moksl.konf.medžiaga, Akademija, 2005, 84-86 p.
Žalkauskas R., Riepšas E. Miško parkų plėtros problema Miestų želdynų formavimo strategija, 2005: parkų ir skverų problemos ir perspektyvos. Tarptautinės moksl.-prakt.konf.medžiaga, Klaipėda, 2005, P. 133-138.
Ruseckas J., Grigaliūnas V. Įvairių faktorių įtaka Lietuvos pelkių būklei. XIII pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumas. Tezių rinkinys, „Lietuvos mokslininkų sąjunga“,Vilnius,2005, p.284.
Русецкас Ю., Григалюнас В. Лесоводственные результаты осушения лиственных лесов Литвы (Silvicultural results on drainage of deciduous forests in Lithuania) Materials Scientific session on Forest Drainage of Russian Agricultural Academy, St. Petersburg-Cherniakhovsk, 2005, p.124-139.

Miškų ir ekologijos fakultetas

  • Studentų g. 11, LT-53356, Akademija, Kauno raj.,
  • Tel. (8-37) 75 22 82
  • El. paštas: me@asu.lt

Fakultetai