Miškininkystės studijų programa

Lekt. dr. J. Bačkaitis

 1. Medžių – senolių taksacinių parametrų ir būklės įvertinimas N Lietuvos regione;
 2. Bankso ir paprastosios pušies medynų dendrometrinių parametrų įvertinimas ir palyginimas Dubravos EMMU;
 3. Suktaspyglės ir paprastosios pušies medyno dendrometrinių parametrų įvertinimas ir palyginimas Veisiejų MU;
 4. Bankso ir suktaspyglės pušies hibridų dendrometrinių ir selekcinių rodiklių įvertinimas ir palyginimas Kazlų Rūdos MMU
 5. Veimutinės – paprastosios pušies medyno dendrometrinių parametrų įvertinimas Dubravos EMMU;
 6. Hibridinio maumedžio medyno N miškų urėdijoje taksacinių parametrų įvertinimas;
 7. Vakarinio maumedžio želdinių dendrometrinių parametrų įvertinimas Jonavos MU;
 8. Introdukuotų spygliuočių N savivaldybės dvarų parkuose kiekybinių ir kokybinių parametrų įvertinimas;
 9. Įvairaus pradinio tankumo eglės želdinių įvertinimas Dubravos EMMU;
 10. Įvairaus pradinio tankumo pušies želdinių įvertinimas Dubravos EMMU;
 11. Jurbarko dvaro parko maumedyno dendrometrinių parametrų ir būklės įvertinimas;
 12. N dvaro parko želdinių inventorizavimo ir tvarkymo projektas;
 13. N parko želdinių inventorizavimo ir tvarkymo projektas;
 14. Raudonojo ąžuolo medyno N miškų urėdijoje dendrometrinių ir selekcinių rodiklių įvertinimas;
 15. Juodosios tuopos plantacinių želdinių Telšių MU produktyvumo ir atsparumo aplinkos veiksniams įvertinimas.

dr. V. Baliuckas

 1. Paprastojo ąžuolo (Q. robur L.) medynų brandžių medžių ir pomiškio ąžuoliukų fenologinės struktūros skirtumai įvairiose augavietėse.
 2. Paprastosios eglės (P.abies L.) medynų brandžių medžių ir eglės pomiškio fenologinės struktūros skirtumai įvairiose augavietėse.
 3. Japoninio ir europinio maumedžių fenologinės formos mišriose sėklinėse plantacijose bei hibridinės kilmės sėklų dalies prognozavimas.
 4. Karpotojo beržo (B. pendula Roth.) šiltnaminės plantacijos klonų lytinė asimetrija ir sėklų derliaus kompozicijos prognozavimas.
 5. Antros kartos suktaspyglės pušies (P. contorta Dougl.) palikuonių selekcinis efektas, lyginant su tiesiogine introdukcija.

Prof. dr. G. Brazaitis

Tyrimai gamtoje:

 1. X Miško (parko, kitos teritorijos) paukščių (žinduolių, varliagyvių ir roplių) rūšinė sudėtis ir gausa
 2. Pasirinktos paukščių (žinduolių, varliagyvių, roplių) rūšies pasiskirstymo dėsningumai x teritorijoje
 3. Inkiluose perinčių paukščių bioekologiniai tyrimai
 4. Žiemojančių miško smulkių paukščių bendrijų erdvinio mitybos resursų naudojimo tyrimai
 5. Žiemojančių paukščių mitybos tyrimai vietinių ir introdukuotų sumedėjusių augalų sėklomis
 6. Pagrindiniuose kirtimuose paliekamų biologinės įvairovės medžių skersmens prieaugio dėsningumai
 7. Pušynų atvejiniuose kirtimuose po pirmo kirtimo atvejo paliktų pušų skersmens prieaugio dėsningumai
 8. Kertinių miško buveinių Kėdainių miškų urėdijoje būklės tyrimai
 9. Sumedėjusios ir žolinės augalijos kaita vėjo suformuotose medyno mikroaikštėse
 10. Kertinių miško buveinių išlikimo Lietuvoje analizė GIS metodais

Analitiniai darbai:

11. X šeimos paukščių dėties dydžių palyginimas veisimosi areale
12. X šeimos paukščių migracijos analizė (pagal žiedavimo centro duomenis)
13. Miškai ir klimato kaita: galimybių sumažinti neigiamą ūkininkavimo poveikį analizė
14. FSC miškų sertifikavimo Lietuvai taikomų standartų reikalavimų palyginimas
15. Jaunųjų miško bičiulių veiklos analizė
16. Gamtinių vertybių išsaugojimo privačiuose miškuose perspektyvų įvertinimas savininkų apklausos metodu

Prof. dr. D. Danusevičius

 1. Optimalios imties nustatymas pušies/egles medžio spyglių žiotelių skaičiaus nustatymui.
 2. Amžiaus struktūros analizė jaunuose pušies žėliniuose
 3. Morfologinės struktūros analizė jaunuose pušies žėliniuose
 4. Sėklų luobelės rašto genetinis sąlygotumas
 5. N rūšies populiacijų/šeimų/klonų N požymio genetinis kintamumas N sėklinėje plantacijoje/archyve/bandyme (požymiai: aukštis, skersmuo, stiebo kokybė, medienos kietumas, sezoninio augimo pradžia, sporifikacios (žydėjimo) gausumas, derėjimo gausumas, moteriškų ir vyriškų strobilų morfologija, moteriškų/vyriškų strobilų santykis, sėklų morfologija, kankorėžių morfologija, sėklų masė, daigumas, spyglių morfologija, spyglių žiotelių skaičius).
 6. N rūšies populiacijų/šeimų/klonų vyriškų ir moteriškų strobilų sporifikacios laiko monitoringas N sėklinėje plantacijoje/archyve/bandyme (tema tęstina eilę metų).
 7. N rūšies klonų vyriškos ir moteriškos sporifikacios laiko skirtumai ant to paties klono (eilės metų monitoringas).
 8. N rūšies sparčiu augimu pasižyminčių medelių biometriniai rodikliai N medelyne (pagrindinis dėmesys: stiebų vieneto skaičius ir ilgis, fenologija).
 9. Paprastosios eglės sezoninės augimo pradžios laiko variacija tarp N kilmės sodmenų N medelyne.

Doc. dr. K.Pėtelis

 1. N medžioklės ploto vieneto medžioklėtvarkos projekto vykdymas.
 2. Atrankinės medžioklės rezultatai N teritorijoje.
 3. Žiemos šernų guolių tyrimai.
 4. Kurapkų tyrimai
 5. Pilkųjų kiškių sumedžiojimo dinamika N medžioklės plote.

 

Prof. habil. dr. E. Riepšas

 1. Miško atkūrimo būdų įtaka medžių rūšių kaitai N girininkijoje.
 2. Perspektyvinio miško atkūrimo plano parengimas siekiant optimizuoti medynų rūšinę sudėtį N girininkijoje.
 3. Miško želdinių būklė N girininkijoje.
 4. Miško žėlinių būklė N girininkijoje.
 5. Miško žėlinių ir želdinių palyginamoji analizė.
 6. Maumedžių želdiniai Kauno marių apsauginiuose želdiniuose.
 7. Apsauginių želdinių Žiegždrių parodomajame objekte būklės įvertinimas.
 8. Skirtingo pradinio tankumo bandomųjų paprastosios pušies želdinių Bagotosios girininkijoje būklės įvertinimas.
 9. Skirtingo sodinukų pradinio išdėstymo paprastosios pušies želdinių Bagotosios girininkijoje būklės įvertinimas.
 10. Priežiūros ir apsaugos įtaka pušies (eglės, ąžuolo ir kt.) želdinių išlikimui ir būklei.
 11. Priežiūros ir apsaugos įtaka pušies (eglės, ąžuolo ir kt.) žėlinių išlikimui ir būklei.
 12. Rekreacinių zonų būklės ir plėtros N valstybiniame parke (miškų urėdijoje) projektas.
 13. Rekreacinė miškų digresija N valstybiniame parke (miškų urėdijoje).
 14. Rekreacinės infrastruktūros plėtros N valstybiniame parke (miškų urėdijoje) projektas.
 15. Pažintinių, mokomųjų, sveikatingumo ir kitos paskirties takų bei turistinių trasų plėtros ir priežiūros N valstybiniame parke (miškų urėdijoje) projektas.
 16. Pažintinio, mokomojo, sveikatingumo ir kitos paskirties tako valstybiniame parke (miškų urėdijoje, girininkijoje) detalusis planas (schema).
 17. Rekreacinės aplinkos formavimo N valstybiniame parke (miškų urėdijoje, girininkijoje) projektas.
 18. Vizualinės informacijos plėtros ir priežiūros projektas N valstybiniame parke (miškų urėdijoje).

Vyresn. mokslo darbuotoja  J. Stankevičiūtė

 1. Pilkųjų kiškių morfometrija.
 2. Lapių morfometrija.
 3. Pilkųjų kiškų mėsos kokybė.

Doc. dr. L. Straigytė

 1. N dendrologinės kolekcijos inventorizacija.
 2. N miesto (miestelio) želdinių inventorizacija.
 3. Naujesnių sumedėjusių augalų veislių atsparumas žiemos šalčiams ir pavasario šalnoms.
 4. Pastarųjų metų medelynų sumedėjusių augalų asortimento kaita.
 5. Miško augalijos bendrijų aprašymas skirtinguose dirvožemiuose.
 6. Invazinių sumedėjusių augalų plitimo kontrolė.
 7. Urbanizuotų teritorijų želdinių kompozicinis išsidėstymas.
 8. Genėjimo įtaka krūmų ir medžių augimo intensyvumui.
 9. N rūšies sumedėjusio augalo biologija, paplitimas Lietuvoje.
 10. Miesto medžio lajų vystymosi ypatumai.

Doc. dr. J. Šepetienė

 1. Jaunuolynų ugdymo kirtimų ypatumai privačiuose ir valstybiniuose miškuose N girininkijoje.
 2. Aplinkos veiksnių įtaka žėlinių susiformavimui neapaugusioje mišku žemėje.
 3. Ūkinės veiklos apribojimai jų taikymas ir problemos II (III) grupės miškuose N objekte.

Doc. dr. R. Žalkauskas

 1. Želdyno sutvarkymo/pertvarkymo projektas.
 2. Poilsiavietės miško parke projektas.
 3. Vietinio lygmens gamtinio karkaso (apsauginių želdinių sistemos) formavimo projektas.
 4. Ardomų krantų sutvirtinimo projektas.

Asist. dr. G. Narauskaitė

 1. Stirnų amžiaus nustatymas.
 2. Žiemos stirnų guolių tyrimai.
 3. Stirnų paros aktyvumas.

Lekt. dr. R. Špinkytė-Bačkaitienė

 1. Plėšrūnų daroma žala ūkiniams gyvūnams.
 2. N gyvūno elgsenos ypatumai pagal pėdsakus.
 3. Vilko ir aukos santykis N teritorijoje.
 4. Laukiniu gyvūnų žuvimas N kelio ruože.

Lekt. K. Šimkevičius

 1. Miško paukščių paros aktyvumas.
 2. N. teritorijos ornitofauna.
 3. Medžiojamųjų paukščių žiemojimas N teritorijoje.
 4. Lietuvos energetinių plantacijų ornitofauna.

 

Miškų ir ekologijos fakultetas

 • Studentų g. 11, LT-53356, Akademija, Kauno raj.,
 • Tel. (8-37) 75 22 82
 • El. paštas: me@asu.lt

Fakultetai