Miestų ir rekreacinės miškininkystės studijų programai

MBMI

Prof. dr. G. Brazaitis
1. Rekreacijos įtaka paukščių/žinduolių gausai ir pasiskristymui XX saugomoje teritorijoje;
The impact of recreation on bird/mammal abundance and distribution in XX protected area.

2. X miesto paukščių/žinduolių gausos ir pasiskirstymo tyrmai;
The study of XX town birds/mammals abundance and distribution.

3. Triukšmas kaip trikdymo veiksnys miesto paukščiams;
Noise as disturbance agent for town birds.


Prof. dr. D. Danusevičius

1. N medžių rūšies fenologinių ritmo įvairovės įvertinimas N miesto rajone ar N gatvėje;
Assessment of phenology variation of N tree species in N district of N town.

2. N medžių rūšies genetinės įvairovės įvertinimas pagal DNR žymenis N miesto N rajone/gatvėse;
Assessment of genetic diversity of N district/street of N city.

3. N medžių rūšies genetinių skirtumų palyginimas tarp N miestų ar parkų pagal DNR žymenis
Genetic differentiation of N species among N parks or cities based on DNA markers.

4. N medžių rūšies medžių senolių/paminklų genetinių skirtumų ir kilmės šaltinių nustatymas N mieste, miestuose, parkuose;
Genetic differentiation and possible introduction source of old long-living individual trees of N species in N parks or cities

Lekt. dr. G. Šilingienė
1. N regioninio parko rekreacinių zonų miškų tinkamumas rekreacijai;
Recreational forest management of the N Regional Park.

2. Urbanizuotų teritorijų želdynams tinkamų sodmenų išauginimas;
The plant production for urbanized territories.

3. Urbanizuotų teritorijų apsaugos zonų želdinių vertinimas;
The evaluation of plant condition at urbanized area protection zones.

4. N Regioninio parko miškų rekreacinė būklė;
Forest recreation condition in N Regional Park.

5. N miškų urėdijos rekreacinių miško išteklių ir jų naudojimo vertinimas parengiant rekomendacijas darniai plėtrai;
Recreational forest resource of N forest enterprise and assessment of their use needs by developing recommendations of sustainable development.

6. N upės bei jos pakrančių būklė ir rekreacijos plėtros galimybės;
The costal forest condition and development of reacreation in the river N.

Doc. dr. J. Šepetienė
1. Medynų digresijos vertinimas N regioniniame parke;
The evaluation of forest stand digression in N regional Park.

Doc. dr. Lina Straigytė
1. Miesto medžių lajų dydį nulemiantys veiksniai;
The factors influencing the size of city tree canopy.

2. Želdynų įtaka turistinių objektų pasirinkimui Lietuvos miestuose;
The influence of green spaces for selecting a tourist objects in Lithuania cities.

3. Keršakandės populiacijos gausos ir pažeidimų kaštonų lapams miesto želdynuose stebėsenos analizė;
Monitoring analysis of chestnut trees damage on leaves caused by Cameraria ohridella in urban green spaces.

4. Miesto medžių lapų pH kaita vegetacijos eigoje;
The pH change in city trees during vegetation.

5. Savivaldos indėlio kokybė Lietuvos miesto želdynų priežiūroje ir valdyme;
The municipality input quality of city green spaces management in Lithuania.

Doc. dr. P. Zolubas
1. Keršosios kaštoninės kandelės (/Cameraria ochridella/ Deschka & Dimic) paplitimas ir biologija Kauno miesto želdiniuose;
Biology and distribution of horse-chestnut leaf miner (/Cameraria ohridella /Deschka & Dimic) in the greeneries of Kaunas city.

Doc. dr. R. Žalkauskas
1. Lietuvos miestų miškų rekreacinio potencialo analizė (taikomos GIS technologijos);
Analysis of Lithuanian urban forests recreational potential (GIS technologies could be applied).

2. Miesto gyventojų (vaikų, jaunimo, darbingo amžiaus, pensininkų) reikmės artimai miško aplinkai (anketinės apklausos);
Urban society needs for urban forests (questionnaires could be applied).

3. Miesto miškų lankomumo/saugumo sąlygos (anketinės apklausos + GIS technologijos);
Conditions for urban forests attractiveness/visitors safety (questionnaires and GIS technologies could be applied).


Lekt. dr. R. Špinkytė-Bačkaitienė

1. Antropogeninių veiksnių įtaka laukinių gyvūnų pasiskirstymui pasirinktos teritorijos rekreaciniuose miškuose;
The influence of anthropogenic factors on wildlife distribution in recreational forests of selected area.

 

Miškų ir ekologijos fakultetas

  • Studentų g. 11, LT-53356, Akademija, Kauno raj.,
  • Tel. (8-37) 75 22 82
  • El. paštas: me@asu.lt