Lekt., dr. Julius Bačkaitis

image (4)

Gimė 1973 m. Avilėlių kaime Šakių rajone. 1995 m. LŽŪU baigė miškotyros bakalauro studijas, 1996 m. – miškų ūkio inžinieriaus, 1998 m. – miškotyros magistro studijas. 2005 m. LŽŪU apgynė disertaciją „Paprastosios pušies (Pinus sylvestris L.) žėlimui įtaką darantys aplinkos veiksniai“.

Dėstomi studijų dalykai: Miško ekologija, Medynų formavimas ir kirtimai, Plantacinė miškininkystė (miškininkystės bakalauro studijos), Maksimaliai produktyvių medynų formavimas (miškininkystės magistro studijos), Energetinių sumedėjusių augalų auginimo technologijos (biomasės inžinerijos bakalauro studijos).

2002 m. paruošė metodiką, kuria vadovaujantis vykdomi želdinių ir želdynų inventorizavimo darbai. 2005 m. ši metodika LR Aplinkos ministerijoje buvo aprobuota kaip „Metodiniai nurodymai želdiniams inventorizuoti ir jų tvarkymo projektams parengti“, o 2008 m. LR aplinkos ministras šiuos nurodymus patvirtino kaip „Želdynų ir želdinių inventorizavimo ir apskaitos taisykles“.
Nuo 2008 m. – LR aplinkos ministerijos želdinių būklės ekspertas želdynų ir želdinių inventorizavimo klausimais.
Nuo 2007 m. − želdinių inventorizacijos ir tvarkymo projektų autorius. 2008–2012 m. vadovavo LŽŪU (ASU) želdinių inventorizavimo grupei, inventorizavo 22 Lietuvos savivaldybių želdinius ir želdynus bei parengė jų tvarkymo projektus.

Parengė mokomąsias knygas: „Trumpos apyvartos miško želdiniai“ (2008 m.), „Energetinių želdinių augintojo vadovas“ (2012 m.), ,,Energetinių žolinių ir sumedėjusių augalų auginimo technologijos“ (2013 m) – pastarasias 2 su bendraautoriais.
Lietuvos mastu vykdo botaninių gamtos paveldo objektų (medžių) inventorizaciją, renka duomenis apie visas Lietuvos miškuose introdukuotas medžių rūšis, jų produktyvumą ir sanitarinę būklę, domisi kareliniu beržu.
2012 m. pradėjo vykdyti mokslinę temą „Pušies žėlimą taikant atvejinius kirtimus lemiantys veiksniai ir rekomendacijų šių kirtimų vykdymui parengimas“.
Nuo 2009 m. organizuoja ir vykdo ASU senojo dendroparko tvarkymo darbus.

Miškų ir ekologijos fakultetas

  • Studentų g. 11, LT-53356, Akademija, Kauno raj.,
  • Tel. (8-37) 75 22 82
  • El. paštas: me@asu.lt

Fakultetai