Nuostatai

Aleksandro Stulginskio universiteto
Miškų ir ekologijos fakulteto
Miško  biologijos ir miškininkystės instituto

 

NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Miško biologijos ir miškininkystės institutas (toliau – Institutas) yra Universiteto Miškų ir ekologijos fakulteto (toliau – Fakultetas) akademinis padalinys, vykdantis fundamentinius ir (arba) taikomuosius mokslinius tyrimus, eksperimentinę (socialinę, kultūrinę) plėtrą, mokslininkų (doktorantų) ugdymą ir mokslo žiniomis grįstas studijas.

2. Institutas yra Miškininkystės katedros ir Medžioklėtyros laboratorijos mokslinės veiklos ir pedagoginio darbo, gerosios veiklos ir tradicijų tęsėjas, turi savo logotipą ir kitą atributiką pagal Universitete patvirtintą logotipo naudojimo tvarką.

3. Instituto veikla grindžiama Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, Universiteto statutu, Universiteto vidaus tvarkos taisyklėmis, Senato nutarimais, rektoriaus įsakymais, Miškų ir ekologijos fakulteto nuostatais ir šiais Instituto nuostatais.

II. INSTITUTO VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

4. Instituto misija: plėtoti žemės ūkio mokslų (A000) ir biomedicinos mokslų (B000) sričių Miškotyros (04A) ir biologijos (01B) bei ekologijos ir aplinkotyros (03B) mokslų krypčių mokslinius tyrimus, grindžiant mokslo žiniomis rengti konkurencingus absolventus, ugdyti mokslininkus, sisteminti ir skleisti mokslo žinias.  Instituto mokslinės veiklos ir vykdomų studijų objektai yra miško ekosistemos, jų produktyvumas, tvarumas ir biologinė įvairovė, miškininkavimo technologijos ir miško apsauga, gyvūnų ištekliai ir medžioklėtyra.

5. Instituto veiklos tikslai:
5.1. plėtoti miškotyros (04A) ir biologijos (01B) bei ekologijos ir aplinkotyros (03B) aukšto lygio mokslinius tyrimus ir eksperimentinę (socialinę, kultūrinę) plėtrą miško biologijos ir miškininkystės tematikoje, bendradarbiaujant su šalies ir užsienio mokslininkais rengti ir vykdyti bendrus mokslo ir studijų projektus;
5.2. vykdyti socialinių, biomedicinos, fizinių, technologijos, žemės ūkio mokslo sričių studijų programų studijas šių dalykų grupių studijas: (1) dendrologijos, dekoratyvinės želdininkystės bei želdynų projektavimo ir kraštovaizdžio planavimo; (2) miško ekosistemų ekologijos, miško augalų ir gyvūnų biologijos, ekologijos ir apsaugos; (3) miško genetikos, selekcijos, sėklininkystės ir sodmenų išauginimo; (4) miško atkūrimo, medynų formavimo ir jų apsaugos; (5) medžioklystė ir gyvūnijos resursų naudojimas; (6) miško hidrologijos, teikiančias moksliniais tyrimais grindžiamą šiuolaikinį pažinimo ir technologijų lygį atitinkantį aukštąjį universitetinį išsilavinimą, ugdyti visapusiškai išsilavinusią, socialiai atsakingą ir kūrybingą asmenybę, sudaryti sąlygas mokytis visą gyvenimą;
5.3.   bendradarbiaujant su socialiniais partneriais, šalies ir užsienio institucijomis, užtikrinti glaudų teorijos ir praktikos ryšį, drauge generuoti naujoves, idėjas ir skleisti mokslo žinias ir pažangą.

6. Instituto funkcijos:
6.1.   inicijuoti ir nuosekliai vykdyti Miškotyros (04A) ir biologijos (01B) bei ekologijos ir aplinkotyros (03B) mokslo krypčių fundamentaliuosius ir taikomuosius mokslinius tyrimus, eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros darbus Miško biologijos ir miškininkystės mokslų tematikoje;
6.2. aktyviai dalyvauti nacionalinėse ir tarptautinėse mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros (toliau MTEP) programose; tobulinti tarptautinio lygio mokslinę kompetenciją Miško biologijos ir miškininkystės mokslų tematikoje;
6.3.rengti mokslininkus ir vykdyti Miškotyros bei Ekologijos ir aplinkotyros doktorantūros studijas, dalyvauti miškotyros bei Ekologijos ir aplinkotyros krypčių doktorantūros studijose, rengti doktorantūros studijų dalykų programas, dalyvauti sudarant doktorantų darbo planus, prižiūrėti doktorantūros proceso eigą Institute, organizuoti doktorantų darbo rezultatų svarstymus;
6.4.dalyvauti rengiant naujas ir tobulinant esamas studijų programas, rengti Institute dėstomų studijų dalykų aprašus, atlikti jų pirminį vertinimą;
6.5. dalyvauti rengiant aukštąjį universitetinį išsilavinimą turinčius bakalaurus ir magistrus, užtikrinti, kad jų įgyjamos kompetencijos  būtų aukšto tarptautinio lygio;
6.6. rengti ir vykdyti tęstines mokymo programas, inicijuoti kvalifikacijos tobulinimo kursus ir teikti kitas mokymosi visą gyvenimą paslaugas.
6.7. skelbti mokslinės veiklos rezultatus (monografijas, mokslinius straipsnius, mokslo ataskaitas ir studijas, mokslo populiarinimo publikacijas), rūpintis šių rezultatų diegimu ir sklaida, inicijuoti, organizuoti arba prisidėti prie Instituto profilį atitinkančių kongresų, mokslinių konferencijų, simpoziumų ir pasitarimų, parodų, mokslo dienų ir kitų renginių organizavimo;
6.8. rengti ir recenzuoti vadovėlius, mokomąsias knygas ir kitas studijų metodines priemones, teikti konsultavimo paslaugas;
6.9. analizuoti ir apibendrinti nacionalinius ir tarptautinius Miško biologijos ir miškininkystės mokslų   pasiekimus ir jų plėtotei reikalingų kitų mokslo krypčių laimėjimus, populiarinti ir skleisti mokslo žinias visuomenėje; dalyvauti atliekant mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros projektų, programų ir kitas Instituto kompetenciją atitinkančias ekspertizes, teikti konsultacijas;
6.10. bendradarbiauti mokslo ir studijų klausimais su kitais Universiteto padaliniais, Lietuvos ir užsienio mokslo bei studijų institucijomis, viešuoju sektoriumi ir ūkio subjektais, atskirais mokslininkais;
6.11.plėtoti Instituto profilį atitinkančią mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbų bei studijų bazę, informacinio aprūpinimo sistemą ir įrangą; sudaryti sąlygas mokslo darbuotojų, dėstytojų ir visų pakopų studentų moksliniams tyrimams;
6.12. puoselėti ilgametes Universiteto ir fakulteto veiklos tradicijas bei pasiekimus, savo veikloje remtis svarbiausiomis profesinėmis ir bendražmogiškomis vertybėmis;
6.13. kelti mokslinio ir pedagoginio personalo kvalifikaciją, skleisti mokslinio ir pedagoginio darbo patirtį.

III. INSTITUTO TEISĖS IR ATSAKOMYBĖ

7. Institutas turi teisę:

7.1.dalyvauti nacionalinėse ir tarptautinėse mokslinių tyrimų, studijų ir techninės pagalbos programose bei projektuose, vykdyti mokslinę, konsultacinę ir šviečiamąją veiklą pagal Universiteto veiklos kryptis ir patvirtintas sutartis su Lietuvos bei užsienio fiziniais ir juridiniais asmenimis;
7.2.įvertinus naujausias mokslo tendencijas, šalies ir Universiteto poreikius, inicijuoti Universiteto prioritetinių mokslinių krypčių atnaujinimą, siūlyti mokslinių tyrimų tematikas;
7.3. teikti pasiūlymus Fakulteto dekanui ir tarybai, Universiteto tarybai, rektoriui ir senatui dėl mokslinės ir pedagoginės veiklos bei administracinio darbo gerinimo ir  organizacinių darinių steigimo;
7.4. nustatyta tvarka deleguoti arba siūlyti Instituto atstovus į kolegialius Fakulteto ir Universiteto valdymo organus;
7.5. iš Instituto darbuotojų ir kviestinių asmenų sudaryti komisijas ir darbo grupes aktualių klausimų sprendimų projektams parengti;
7.6. reikalauti ir rūpintis Instituto darbuotojų mokslinio ir pedagoginio darbo sąlygų gerinimu;
7.7. gauti informaciją apie Fakulteto ir Universiteto renginius, pokyčius studijų ir mokslo reglamentavime, administracinių reikalavimų pakeitimus;
7.8. Universiteto teisyne nustatyta tvarka naudotis priskirtu Institutui ir bendruoju Fakulteto materialiuoju ir nematerialiuoju turtu Instituto funkcijoms vykdyti;
7.9. dėl ginčytinų Fakulteto dekano ir tarybos sprendimų kreiptis į rektorių.

8. Institutas atsakingas už:
8.1. Instituto metinio veiklos planų vykdymą;
8.2. dėstytojų ir mokslo darbuotojų individualių pedagoginio, mokslinio ir organizacinio darbo užduočių planavimą ir vykdymą, mokslinio ir pedagoginio darbo kokybę;
8.3. mokslinio ir pedagoginio personalo ugdymą;
8.4. dėstomų studijų programų savianalizę ir sistemingą tobulinimą, naujų studijų programų, atitinkančių darbo rinkos poreikius inicijavimą;
8.5. Institutui priskirto materialaus ir nematerialaus turto racionalų naudojimą;
8.6. darbuotojų ir studentų saugą.

IV. INSTITUTO STRUKTŪRA, DARBUOTOJAI,

9. Institute gali formuotis mokslininkų grupės, mokslo laboratorijos ir kiti vidiniai Instituto mokslinės veiklos organizaciniai dariniai, kuriuose atliekami instituto mokslinės veiklos kryptis atitinkantys moksliniai tyrimai ir rengiami mokslininkai. Mokslininkų grupei, mokslo laboratorijos veiklai vadovauja vadovas/vedėjas.

10. Mokslo laboratorijos ir kiti vidiniai Instituto mokslinės veiklos organizaciniai dariniai gali būti sudaromi, jei Institute yra tam pagrįstas poreikis. Sprendimą dėl jų steigimo ar likvidavimo tvirtina rektorius esant Fakulteto tarybos siūlymui. Mokslo laboratorijos ir kiti vidiniai Instituto mokslinės veiklos organizaciniai dariniai savo veikoje vadovaujasi Instituto nuostatais.

11. Instituto personalą sudaro mokslo darbuotojai, dėstytojai, mokslininkai-stažuotojai, doktorantai, mokslą ir studijas aptarnaujantis personalas, profesoriai emeritai ir kiti Instituto veiklą užtikrinantys darbuotojai.
11.1. Instituto mokslo darbuotojai savo veikloje vadovaujasi jaunesniojo mokslo darbuotojo, mokslo darbuotojo, vyresniojo mokslo darbuotojo ir vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigybių nuostatais.
11.2. Instituto dėstytojai savo veikloje vadovaujasi asistento, lektoriaus, docento ir profesoriaus pareigybių nuostatais.
11.3. Doktorantai dalyvauja Instituto pedagoginėje ir mokslinėje veikloje, Instituto ir Universiteto bendruomenės gyvenime. Doktorantų veiklą reglamentuoja atitinkamų mokslo krypčių doktorantūros reglamentai.
11.4. Mokslininkų stažuotojų veikla reglamentuota jų pareigybių nuostatuose;
11.5. Mokslą ir studijas aptarnaujantis personalas vadovaujasi Instituto mokslą ir studijas aptarnaujančio personalo pareigybių nuostatais;
11.6. Profesoriai emeritai Instituto ir Universiteto mokslinėje bei kitoje veikloje dalyvauja vadovaudamiesi profesoriaus emerito nuostatų aprašu.

12. Instituto mokslo darbuotojų personalas formuojamas pagal rektoriaus patvirtintą mokslo darbuotojų etatų skaičių, atsižvelgiant į ilgalaikes biudžetinių ir užsakomųjų mokslinių tyrimų,  eksperimentinės plėtros krytis ir apimtis. Mokslo darbuotojų kvalifikacinė sudėtis nustatoma pagal mokslinę kompetenciją, būtiną moksliniams tyrimams atlikti.

13. Instituto dėstytojų etatų skaičius formuojamas pagal kiekvienais mokslo metais rektoriaus įsakymu tikslinamą dėstytojų etatų skaičių, atsižvelgiant į dalyvavimo vykdomose studijų programose apimtis, studijų sudėtingumą, kvalifikacinius reikalavimus studijų moksliniam lygiui užtikrinti.

14. Mokslą ir studijas aptarnaujančių darbuotojų skaičius nustatomas ir tikslinamas pagal dėstytojų ir mokslo darbuotojų etatų skaičių. Mokslą ir studijas aptarnaujančio personalo etatų skaičių ir pareigas Instituto direktoriaus siūlymu tvirtina Universiteto rektorius pagal Universiteto senate patvirtintą pareigybių sąrašą.

15. Kvalifikacinius dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigybių, išskyrus mokslininkų stažuotojų pareigybes, reikalavimus, ne žemesnius negu nustatyti Mokslo ir studijų įstatyme, ir konkursų šioms pareigoms, išskyrus konkursus mokslininkų stažuotojų pareigoms eiti, organizavimo tvarką nustato Senato patvirtinta Universiteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigoms eiti konkursų organizavimo ir atestavimo tvarka.

16. Instituto mokslo darbuotojų ir dėstytojų pareigos užimamos konkurso būdu arba sudarant terminuotas, ne ilgiau kaip 2 metų laikotarpiui, sutartis Universitete nustatyta tvarka. Kandidatas dėstytojo ar mokslo darbuotojo pareigybei užimti arba tęsti darbą pagal užimamą pareigybę turi atitikti kvalifikacinius reikalavimus, numatytus Universiteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigoms eiti konkursų organizavimo ir atestavimo tvarkoje.

17. Instituto personalo darbo sąlygas ir socialines garantijas nustato Lietuvos Respublikos Mokslo ir studijų įstatymas, darbo kodeksas, kiti įstatymai, Universiteto statutas ir Universiteto teisyno dokumentai.

V. INSTITUTO VALDYMAS

18. Sprendžiamoji Instituto institucija yra Instituto mokslo darbuotojų ir dėstytojų susirinkimas (toliau – Susirinkimas), vykdomoji – Instituto direktorius (toliau – Direktorius). Susirinkimo nariais yra visi Instituto mokslo darbuotojai ir dėstytojai, mokslininkai – stažuotojai, dirbantys ne mažiau kaip 0,5 etato. Susirinkime gali dalyvauti ir profesoriai emeritai, kiti Instituto darbuotojai bei kviestiniai asmenys. Susirinkimą šaukia Direktorius prireikus, bet ne rečiau kaip kartą kas ketvirtį. Neeilinį Susirinkimą gali inicijuoti Fakulteto dekanas, Fakulteto taryba arba 1/3 Susirinkimo narių. Neeilinį Susirinkimą Direktorius privalo sušaukti per 5 darbo dienas. Susirinkimo nutarimai priimami susirinkimo nutartu būdu. Nutarimai yra teisėti, jei susirinkime dalyvauja daugiau kaip 2/3 susirinkimo narių. Susirinkimo nutarimai pagal kompetenciją privalomi visiems Instituto darbuotojams.

19. Susirinkimas:

19.1. svarsto Instituto veiklos strategines nuostatas, veiklos planus ir ataskaitas, teikia juos tvirtinti Fakulteto tarybai;
19.2. svarsto tiesiogiai iš Universiteto biudžeto finansuojamų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbų tematikas, mokslinių tyrimų vykdymo terminus, vadovus ir vykdytojus, teikia juos tvirtinti Fakulteto tarybai;
19.3. vertina Institute atliekamus mokslinius darbus ir jų rezultatus, svarsto mokslinių projektų ataskaitas;
19.4. svarsto mokslo darbuotojų, dėstytojų individualias mokslinio, pedagoginio ir organizacinio darbo užduotis ir jų įvykdymą;
19.5. svarsto doktorantų darbo planus, daktaro disertacijas ir atlieka kitas Universiteto arba Universiteto kartu su kitais Lietuvos ir (ar) užsienio šalių universitetais ir (ar) mokslinių tyrimų institutais doktorantūros reglamentuose numatytas procedūras, priskirtas Instituto kompetencijai;
19.6. išreiškia nuomonę ir teikia siūlymus dėl konkursui teikiamų doktorantūros tematikų ir doktorantų vadovų kandidatūrų;
19.7. svarsto naujų studijų programų projektus, studijų programų pakeitimų projektus, studijų dalykų aprašus, parengtus vadovėlius, mokomąsias knygas, kitas studijų priemones;
19.8. svarsto studijų baigiamųjų darbų tematiką, atlieka kitas procedūras, numatytas magistrantūros reglamente bei nuolatinių ir ištęstinių studijų baigiamų atsiskaitymų tvarkoje;
19.9. svarsto kandidatus Instituto dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigoms užimti, teikia pasiūlymus Fakulteto atestacijos ir konkursų komisijai;
19.10. siūlo Fakulteto tarybai svarstyti Instituto Direktoriaus kandidatūrą, vertina dėstytojų, siūlomų dirbti pagal terminuotas sutartis, tinkamumą eiti pareigas;
19.11. siūlo kandidatus į Fakulteto dekano, Universiteto rektoriaus ir kitas pareigas;
19.12. deleguoja Instituto atstovus į Fakulteto tarybą, Universiteto sprendžiamąsias institucijas, nuolatines ir laikinas darbo grupes bei komitetus;
19.13. svarsto Institutui skirtų lėšų paskirstymą ir panaudojimą;
19.14. teikia pasiūlymus Fakulteto ir Universiteto veiklai tobulinti, išreiškia nuomonę įvairiais mokslo ir studijų klausimais;

20. Institutui vadovauja ir už jo veiklą atsako Direktorius, turintis mokslų daktaro laipsnį ir veikiantis pagal Universiteto Instituto direktoriaus pareiginius nuostatus. Instituto direktorius pavaldus Fakulteto dekanui. Direktorių renka Fakulteto taryba ir, pritarus Senatui, 5 metų kadencijai tvirtina rektorius. Tas pats asmuo Instituto direktoriumi  gali būti renkamas ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės ir ne anksčiau kaip po 5 metų nuo paskutinės kadencijos pabaigos, jeigu paskutinė kadencija buvo iš eilės antra.

21. Direktorius:
21.1. vertindamas pokyčius ir iššūkius šalies bei tarptautinėje mokslo ir studijų erdvėje, derindamas su Universiteto raidos strategija, formuoja Instituto veiklos strategines nuostatas, Instituto susirinkimui pritarus teikia jas tvirtinti Fakulteto tarybai, planuoja Instituto mokslinę ir studijų veiklą, organizuoja jų įgyvendinimą ir stebėseną,  teikia informaciją, reikalingą Universiteto stebėsenai užtikrinti;
21.2. telkia Instituto mokslinę kompetenciją ir mokslininkų grupes, įskaitant ir tarpinstitucines, rūpinasi mokslinių projektų pritraukimu, koordinuoja ir kontroliuoja Institute atliekamus mokslinius tyrimus, rūpinasi jų materialine baze, mokslinių tyrimų rezultatyvumu ir sklaida, doktorantų pritraukimu ir rengimu, tyrėjų mokyklos reprezentavimu ir telkimu;
21.3. rengia Instituto mokslinės veiklos metinius planus ir ataskaitas, juos nustatyta tvarka teikia tvirtinti; Direktoriaus pateikiama Instituto veiklos ataskaita turi atspindėti, ar sėkmingai įgyvendinama Instituto misija ir funkcijos pagal Instituto veiklos planus;
21.4. paskirsto mokslo darbuotojų ir dėstytojų darbo krūvio ir laiko sandaros etato struktūros dalių proporcijas, mokslo darbuotojų ir dėstytojų susirinkimui apsvarsčius, tvirtina mokslo darbuotojų ir dėstytojų individualias darbo užduotis, teikia rekomendacijas dėl šių užduočių įvykdymo;
21.5. rūpinasi Instituto mokslinio, pedagoginio ir mokslą bei studijas aptarnaujančio personalo suformavimu, tarptautiškumu, kvalifikacijos gerinimu. Vidaus  tvarkos taisyklių nustatyta tvarka teikia siūlymus dėl Instituto darbuotojų priėmimo į darbą, jų perkėlimo ir atleidimo, tinkamumo eiti pareigas, skatinimo ir drausminimo poveikio priemonių taikymo;
21.6. organizuoja Instituto mokslo darbuotojų ir dėstytojų dalyvavimą rengiant naujas studijų programas, studijų programų pakeitimus, papildymus, atliekant naujų specializacijų pagrindimą, organizuoja studijų dalykų ir tęstinio mokymo programų rengimą;
21.7. kuria Institute kūrybingą aplinką, skatina mokslo darbuotojų, dėstytojų ir kitų darbuotojų iniciatyvą, siekia, kad jie aktyviai dalyvautų Fakulteto ir Universiteto veikloje;
21.8. analizuoja ir pagal galimybes įgyvendina mokslo darbuotojų, dėstytojų ir kitų darbuotojų pasiūlymus Instituto veiklai gerinti;
21.9. kontroliuoja Instituto mokslo darbuotojų ir dėstytojų mokomuosius užsiėmimus ir jų kokybę;
21.10. šaukia Instituto susirinkimus ir jiems pirmininkauja;
21.11. tvirtina ir viešai paskelbia mokslo darbuotojų, dėstytojų darbo ir konsultacijų grafiką, kontroliuoja mokslo darbuotojų, dėstytojų ir kitų darbuotojų darbo laiką;
21.12.    teikia Instituto mokslo darbuotojams, dėstytojams ir pagalbiniams darbuotojams pavedimus, tiesiogiai susijusius su Instituto vykdomomis funkcijomis;
21.13. atstovauja Institutui Fakulteto dekanato posėdžiuose, kituose oficialiuose renginiuose Universitete ir už jo ribų;
21.14. vykdo kitas Universiteto rektoriaus nustatytas pareigas.

22. Direktorius atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų, Universiteto statuto, Senato nutarimais, rektoriaus įsakymais nustatyta tvarka už pareigų vykdymą, Instituto mokslinės veiklos ir doktorantų rengimo rezultatyvumą, mokslinės veiklos ir studijų savianalizę, už visų funkcijų kokybišką atlikimą reikiamu laiku, Instituto lėšų naudojimą, darbo tvarką ir drausmę, darbuotojų ir studentų saugą.

VI. INSTITUTO LĖŠOS IR TURTAS

23. Instituto turtą sudaro Universiteto turto dalis, Universiteto nustatyta tvarka priskirta Institutui ir Fakulteto nuostatuose nustatytai veiklai užtikrinti ir įsipareigojimų vykdymui. Instituto turtas registruojamas ir jo lėšos apskaitomos Universitete nustatyta tvarka, jo apskaitą tvarko Apskaitos tarnyba.

24. Instituto lėšas sudaro:
24.1. Fakulteto lėšų dalis, Fakulteto tarybos skirta Instituto mokslo ir studijų reikmėms;
24.2. Atskaitymai, pagal rektoriaus patvirtintą dalį, Institutui nuo užsakomųjų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbų bei kitų mokslinių paslaugų;
24.3. Padalinių pajamos, gaunamos vykdant Lietuvos ir tarptautinių mokslo programų projektus, kontraktus bei užsakomuosius darbus, atskaičius į Universiteto biudžetą dalį, kurios tvarką ir dydį tvirtina rektorius;
24.4. Lėšos, gautos kaip tiesioginė parama Institutui, ir kitos teisėtai įgytos lėšos.

25. Visas lėšas Institutas planuoja ir naudoja teisės aktų ir Universiteto nustatyta tvarka pagal Fakulteto tarybos patvirtiną sąmatą ir atsiskaito nustatyta tvarka.

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

26.Instituto nuostatus tvirtina Fakulteto taryba.

27.Institutų nuostatų pakeitimus Fakulteto tarybai tvirtinti teikia Instituto susirinkimas.

28. Institutą reorganizuoja, likviduoja ir pertvarko Universitetas teisės aktų nustatyta tvarka.

Miškų ir ekologijos fakultetas

  • Studentų g. 11, LT-53356, Akademija, Kauno raj.,
  • Tel. (8-37) 75 22 82
  • El. paštas: me@asu.lt

Fakultetai