Aplinkotyros laboratorija

Aplinkotyros laboratorija įkurta 1994 m., iki 2012 metų buvo ASU Aplinkos instituto padalinys. Nuo 2012 metų Aplinkotyros laboratorija yra Aplinkos ir ekologijos instituto padalinys. Aplinkotyros laboratorijos vadovė – prof. dr. Laima Česonienė. Laboratorijos tikslas – taikomieji ir fundamentiniai tyrimai ekologijos, aplinkotyros ir aplinkos inžinerijos srityse. Laboratorijos paskirtis – plėtoti mokslinius tyrimus, propaguoti mokslo žinias, dalyvauti Universiteto studijų procese. Laboratorija vykdo darbus mokslinių tyrimų, studijų ir paslaugų teikimo srityse:

 • Mokslinių tyrimų srityje – vykdomi agro, hidro ir miško ekosistemų objektų kokybės tyrimai.
 • Studijų srityje – atliekami bakalaurų ir magistrų studijų laboratoriniai, magistrantų ir doktorantų eksperimentiniai darbai.
 • Paslaugų teikimo srityje – atlieka užsakomuosius aplinkos objektų tyrimus.
 • Informacijos ir žinių skleidimo srityje – organizuoja seminarus, konsultacijas, konkursus , atvirų durų dienas, pasitarimus, žinių skleidimą per visuomenės informavimo priemones ir kt.

  Laboratorija įsijungia į bendrą Slėnio „Nemunas“ viziją: sutelkti žemės, miškų, vandens ir maisto ūkio mokslo ir studijų potencialą, žmogiškuosius išteklius ir MTEP infrastruktūrą perspektyviems MTEP darbams vykdyti vandens, miškininkystės, maisto technologijų, aplinkosaugos ir sveikatingumo srityse.
  Aplinkotyros laboratorija aplinkos ir jos taršos šaltinių laboratoriniams tyrimams atlikti turi būtiniausią aparatūrą: atominį absorbcinį spektrometrą Aanalyst 100, automatinį Kjeldalio distiliavimo garais įrenginį UKD-130, spektrofotometrus Genesys 5, UV/VIS, mod. T70 Hellios, mikrobangų mineralizavimo sistemą Multiwave 3000, aparatūros kompleksą cheminiam ir biocheminiam deguonies suvartojimui, pH/jonų matuoklį METROM 692, konduktometrą inoLab WTW, aparatūrą cheminiam deguonies suvartojimui ir kt.
  Aplinkotyros laboratorija turi valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie sveikatos apsaugos ministerijos įstaigų laboratorijos atestavimo pažymėjimą atlikti vandens kokybės tyrimus.

Miškų ir ekologijos fakultetas

 • Studentų g. 11, LT-53356, Akademija, Kauno raj.,
 • Tel. (8-37) 75 22 82
 • El. paštas: me@asu.lt

Fakultetai