Aplinkos technologijos cheminių ir biocheminių tyrimų laboratorija

Laboratorija kaip savarankiškas ASU padalinys įkurta 1986 m. Nuo 1997 m. iki 2012 metų buvo Aplinkos instituto padalinys. Šiuo metu laboratorija yra ASU Miškų ir ekologijos fakulteto, Aplinkos ir ekologijos instituto padalinys.

1986-2008 metais laboratorijai vadovavo prof. (HP) dr. Prutenis Janulis. Nuo 2008 m. sausio mėn. laboratorijos vadovė – prof. (HP) dr. Violeta Makarevičienė.

Pradiniame etape laboratorijoje buvo nagrinėjami naujų rūšių mineralinių ir polimerinių trąšų gamybos ir panaudojimo, tręšiant šiltnamių, sodo daržų ir laukų augalus klausimai. Buvo sukurta originali receptūra ir konservantų gamybos technologija, kuri įdiegta GS „Azotas“. 1989 m. sukurtų konservantų ir jų poveikio darbuotojams įterpimo metu tyrimus savo disertacijoje apibendrino D. Gruzdienė.

Po 1990 m. dėl pokyčių Lietuvos kaime, susidomėjimas trąšomis ir konservantais kurį laiką buvo sumažėjęs. Todėl laboratorijos darbuotojai persiorientavo į maistinio aliejaus gamybos problemas. Bendradarbiauta su AB „Obelių aliejus“. Sukurta rapsų aliejaus valymo technologija, kuri patentuota Lietuvos patentu ir įdiegta vienoje Lietuvos aliejaus gamybos įmonių.

Nuo 1993 m. moksliniai darbai buvo nukreipti į biodyzelino gamybos, savybių ir poveikio aplinkai tyrimus. Šioje srityje disertacija apgynė laboratorijos darbuotojai V. Makarevičienė, E, Sendžikienė, K, Kazancev, M. Gumbytė. Pastaruoju metu laboratorijos darbuotojai tiria ir biodujų valymo procesus siekiant jas panaudoti transporto sektoriuje, o 2010 metais prieš keletą metų pradėti kompleksiškai mikrodumblių panaudojimo energetikai tyrimai, dumblių aliejų nukreipiant į biodyzelino gamybą, o iš likusios biomasės gaminant biodujas.

Laboratorijoje nuolat tyrimus vykdo magistrantai ir doktorantai, podoktorantūros stažuotojai.

Šiuo metu laboratorijoje dirba 4 darbuotojai: vyriausioji mokslo darbuotoja (prof. dr. Violeta Makarevičienė), 1 vyresnioji mokslo darbuotojai (dr. Eglė Sendžikienė), 4 jaunesnieji mokslo darbuotojai (dr. Kiril kazancev, Dr. Milda Gumbytė, dr. Raimondas Kreivaitis, Regina Vainiūnaitė).
Mokslinė veikla. Šiuo metu laboratorijos darbuotojų pagrindinė mokslinės veiklos kryptis yra aplinkos technologijos.

Sprendžiamos atsinaujinančių išteklių panaudojimo energetikoje problemos. Tiriamos įvairių rūšių aliejaus, riebalingųjų atliekų, įvairių rūšių alkoholių panaudojimo biodyzelino gamyboje galimybės taikant cheminius ir biocheminius aliejaus ir riebalų perdirbimo metodus, tiriamos naujų rūšių biodyzelino savybės, tinkamumas naudoti dyzeliniame variklyje, analizuojamos galimybės kokybei tobulinti, tiriamos aplinkosauginės biodyzelino savybės – deginių emisijos naudojant biodegalus, biologinis suirimas, atliekam Būvio ciklo analizė.

Sprendžiamos biodyzelino gamybos šalutinių produktų ir atliekų efektyvaus panaudojimo problemos, tiriamos biotepalų ir bioalyvų sintezės iš augalinio aliejaus galimybės, tiriami biodujų gamybos iš įvairių žemės ūkio žaliavų procesai, biodujų valymo ir pritaikymo autotransporto sektoriuje galimybės.

Mokslinių tyrimų rezultatus laboratorijos mokslininkai nuolat publikuoja mokslinėje spaudoje, viešina dalyvaudami mokslinėse konferencijose, publikuodami mokslo populiarinimo straipsnius, dalyvaudami universitete rengiamose parodose „Ką pasėsi…“ „Sprendimų ratas“, renginyje „tyrėjų naktis“. Laboratorijoje nuolat vykdomi užsakomieji moksliniai tyrimai, darbuotojai dalyvauja tarptautiniuose moksliniuose projektuose, vykdo LMT, LRŪM, LRŽŪM, ūkio subjektų užsakomuosius mokslinius tyrimus.

Laboratorijos darbuotojai dr. P. Janulis (po mirties), dr. V. Makarevičienė ir dr. E. Sendžikienė apdovanoti 2011 metų Lietuvos mokslo premija už darbų ciklą „Naujos žaliavos ir metodai biodyzelino gamybai (1999-2010)“. Visi laboratorijos darbuotojai ne kartą tapę ASU Mokslo premijų laureatais.

Nuo 2012 m. laboratorijos darbuotojai įsijungė į slėnio Nemunas veiklą. Glaudžiai bendradarbiauja ir konsultuoja ūkio subjektus biodegalų, biodujų, aliejaus gamybos, kokybės naudojimo ir kitais klausimais.

Laboratorijos darbuotojai įvairių specialybių ir pakopų studentams dėsto ir dėstė šiuos studijų dalykus: Chemija; Cheminiai ir biocheminiai perdirbimo technologijų procesai; Neorganinė chemija; Nemaistinių žemės ūkio produktų perdirbimo biocheminiai procesai; Biokuro gamyba, kokybė ir poveikis aplinkai; Aplinkos taršos fizikiniai cheminiai analizės metodai; Biokuro, biodegalų ir bioalyvų gamyba, naudojimas ir poveikis aplinkai.

Miškų ir ekologijos fakultetas

  • Studentų g. 11, LT-53356, Akademija, Kauno raj.,
  • Tel. (8-37) 75 22 82
  • El. paštas: me@asu.lt