Agroekologijos cetras

Tuomečio Lietuvos žemės ūkio universiteto vadovybės iniciatyva su Švedijos mokslininkų pagalba ekologinio žemės ūkio vystymui Lietuvoje 1995 metais universitete įkurtas Agroekologijos centras. Pabaltijo šalyse tai buvo pirmasis tokio pobūdžio centras.Tolesnei ekologinio ūkininkavimo plėtrai universitete 1997 metais įkurtas ekologinės gamybos ūkis ir jam paskirtas universiteto Mokomojo ūkio teritorijoje žemės sklypas. Šis ūkis yra Agroekologijos centro mokslinių tyrimų bazė.
Ilgalaikio ekologinio ir intensyvaus ūkininkavimo įtakos dirvožemio savybėms stebėti ekologinės gamybos yra įrengta dvylika 100 m2 ploto (10×10 m) monitoringinių stacionarių dirvožemio aikštelių dviejų sėjomainų laukuose bei šešios 100 m2 ploto (10×10 m) monitoringinės stacionarios dirvožemio aikštelės Aleksandro Stulginskio universiteto VšĮ „ASU mokomasis ūkis“ intensyviai ūkininkaujamuose dviejuose sėjomaininiuose laukuose.Nuo 1997 metų pradėtas įgyvendinti perėjimo iš įprastinės žemdirbystės sistemos į ekologinę planas. 1999 metais ekologinės gamybos ūkiui sertifikacijos įstaiga “Ekoagros” po trejų ekologinio ūkininkavimo metų suteikė ekologinės gamybos ūkio statusą 25 ha plotui. Dabar ūkininkaujame 22,19 ha plote (dalis žemės gražinta savininkams). Jau pradėjome aštuonioliktus ekologinio ūkininkavimo metus.Nuo 1997 m pradėjome plačius, apimančius daug sričių, mokslinius tyrimus. Pagrindinis tikslas buvo išsiaiškinti kaip ilgalaikis ekologinis ūkininkavimas įtakoje agroekosistemą ir kokie procesai vyksta joje ekologinio ūkininkavimo įtakoje. Sukaupta labai daug mokslinių tyrimų duomenų. Gauti tyrimų rezultatai paskelbti prestižiniuose užsienio ir Lietuvos moksliniuose žurnaluose, tarptautinių konferencijų užsienyje ir Lietuvoje medžiagose bei kituose moksliniuose leidiniuose. Sulaukėme tarptautinio pripažinimo.

Šis ūkis yra labai svarbi bazė tolesniam ekologinio ūkininkavimo vystymui ir ekologinio žemės ūkio idėjų skleidimui Lietuvoje, nes čia išbandomos ir diegiamos naujos ūkininkavimo technologijos, atliekami svarbūs moksliniai tyrimai, ūkio bazėje mokomi ūkininkai, konsultantai, dėstytojai bei studentai. Ekologinės gamybos ūkyje savo mokslinius tyrimus atlieka doktorantai, magistrantai bei bakalaurai. Jų pagrindu jau yra parengta ir apginta ne viena mokslų daktaro disertacija, daug magistro ir bakalauro darbų. Čia praktikas atlieka įvairių fakultetų studentai. Nemažai sulaukiame ir užsienio mokslininkų delegacijų.

Nuo 2002 metų universiteto ekologinės gamybos ūkyje birželio mėnesį organizuojame lauko dienas. Esame organizavę daug seminarų, kursų ir prisidėję prie įvairių konferencijų organizavimo. Teikiame metodinę pagalbą universiteto, žemės ūkio mokyklų ir kitų mokslo bei švietimo įstaigų darbuotojams.

Pagrindiniai Agroekologijos centro tikslai:

 • Informacijos ekologinio ūkininkavimo klausimais rinkimas, kaupimas bei sklaida;
 • Konsultacijų teikimas konsultantams, dėstytojams bei ūkininkams;
 • Seminarų, kursų ir konferencijų organizavimas;
 • Metodinė pagalbos ekologinio ūkininkavimo klausimais teikimas universitetinių ir neuniversitetinių studijų ir mokslo įstaigų darbuotojams;
 • Naujų technologijų diegimas universiteto bei kituose Lietuvos ekologinės gamybos ūkiuose;
 • Studentų bei ūkininkų praktinis mokymas ekologinės gamybos ūkių bazėse;
 • Mokslinių tyrimų organizavimas ir vykdymas;
 • Leidybinė veikla.


Agroekologijos centro mokslininkai vykdo šiuos mokslinius tyrimus:

I. Ilgalaikio ekologinio ūkininkavimo įtaką agroekosistemai;
II. Augalų mitybos ir išaugintos produkcijos kokybės tyrimai ekologinėje žemdirbystės sistemoje;
III. Organinių medžiagų ir atliekų kompostavimo ir vermikompostavimo procesų bei kitų jų perdirbimo būdų tyrimai;
IV. Ekologiškai ir intensyviai auginamų rytinių ožiarūčių tyrimas ir jų panaudojimo galimybių ekologinėje žemdirbystės sistemoje pieška;
V. Biologinės įvairovės monitorinio vykdymas įvairiose žemdirbystės sistemose;
VI. Dirvožemio biologinio aktyvumo tyrimas ekologinės ir intensyvios žemdirbystės ūkiuose;
VII. Augalų alelopatinio aktyvumo tyrimas;
VIII. Agroekosistemų poveikis klimato kaitai tyrimai.

Miškų ir ekologijos fakultetas

 • Studentų g. 11, LT-53356, Akademija, Kauno raj.,
 • Tel. (8-37) 75 22 82
 • El. paštas: me@asu.lt

Fakultetai