Projektai

Tarptautiniai projektai

COST, ES0804 „Mikro dujų apykaitos tarp biosferos ir atmosferos integruoto monitoringo tobulinimas / Advancing the integrated monitoring of trace gas exchange between biosphere and atmosphere“. 2008-2013. (L. Baležentienė).

COST, TU1201 Miesto sodininkystė Europos miestuose – ateitis, iššūkiai ir išmoktos pamokos / European Cities – Future, Challenges and Lessons Learned. 2012-2016 (L. Baležentienė).

COST, CA 16208. Žinių konversija gerinant europinių pakrančių ekosistemų tvarkymą ir paslaugas / Knowledge conversion for enhancing management of European riparian ecosystems and services. 2017 11 – 2021 11(L. Baležentienė).

COST. ES1302. Europos tinklas: ekologinės sunkiųjų metalų (mikroelementų) funkcijos anaerobinėse biotechnologijose (european network on ecological functions of trace metals in anaerobic biotechno-logies)

EUREKA BIOGASFUEL E! 5030 Dvigubo degalų tiekimo į dyzelinį variklį, dirbantį biodujomis ir nedideliu dyzelino kiekiu, sistemos sukūrimas ir įdiegimas (Ap-06-29/11) 2010-2013. (E. Sendžikienė, E. Zaleckas).

Baltic Sea Region programme. BERAS implementation .2007-2013. (L. Česonienė). http://beras.eu/

INTERREG Baltic Sea Region. Water Emissions and their Re-duction In Village Communities

– Villages in Baltic Sea Region as pilots (,,VILLAGEWATERS”) M-06-08/17 (L Česonienė) https://villagewaters.eu/

BERAS International. Farmers University Exchange Program. 2015-2016.(L. Cesoniene) http://beras.eu/

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos ir Ukrainos valstybinės mokslo, inovacijų ir informatizacijos agentūros bendradarbiavimo mokslinių tyrimų ir technologijų srityje 2011–2015 metų programa TAP-LU.Biodegalų gamyba iš naujų rūšių biomasės išteklių, TAP-LU-11-017 (Ap-05-15/12).

Europos Sąjungos, kitų Europos valstybių Tarptautinių mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros projektas TMTTP. Ryšių tarp ūkio modernizavimo, kaimo vystymosi ir atsparumo permastymas didėjančios paklausos ir ribotų išteklių pasaulyje (Rethinking the links between farm modernization, rural development and resilience in a world of increasing demands and finite resources (RETHINK)) RETHINK is a research project funded through RURAGRI RURAGRI is an ERA-NET supported by the European Commission under the 7th Framework Programme (FP 7, CA 235175). 2013-2016. (R. Zemeckis).

Si Project.  Building competence for organic agriculture as a key part of the sustainable food society Tematisk   003-3005“. 2012-2015. http://beras.eu/

Europos chemijos ir cheminės inžinerijos švietimo tinklas/Project Title: European Chemistry and Chemical Engineering Education Network 2. (Akronymas – EC2E2N-2). 2012-2015.

Strengthening conservation: a key issue for adaptation of marginal/peripheral populations of forest trees to climate change in Europe (MaP-FGR). 2012-2016. (V. Marozas).

Sustainable pollination in Europe – joint research on bees and other pollinators (SUPER-B) 2014-2018. (R. Zemeckis, A. Dautartė).

H2020-MSCA-NIGHT-2016 European Researchers’ Night „LT2016“ sutarties Nr. 722959. 2016 06 01-2017 12 01. (M. Gumbytė)

Lietuvos mokslo tarybos finansuojami projektai

„Nauji polimerai ir jų kompozitai iš vietinių atsinaujinančių žaliavų (Biokompozitai)“, 2011 11 04, 2012 04 01-2014 12 31. (V. Gražulevičienė).

„Biodegalų gavimas iš mikrodumblių“, Ap-05-07/12, 2012 07 01-2014 12 31. (V. Makarevičienė).

„Butanolio ir netinkamo maistui aliejaus panaudojimas biodyzelino biotechnologinėje sintezėje“, 2013-03-07, Nr. MIP-028/2013, 2013-04-01-2015-09-30. (E. Sendžikienė).

„Mikrodumblių panaudojimo anglies dvideginio šalinimui ir biodujų gamybai efektyvumo tyrimai“, 2014 02 20, Nr. SMT-71-2014/SMT 14P-029; 2014 02 24 – 2014 05 24. ASU AF 1 pakopos II k. stud. Ovidijus Vaznys (vadovė E. Sendžikienė).

„Biologinių preparatų įtaka šiaudų skaidymui“, 2014 09 18, SMT-78-2014/SMT 14 R-011; 2014 09 22 – 2014-12-22. ASU AF 1 pakopa (bakalauro studijos)  III k. stud. Agnė Girdvainytė  (vadovė M. Gumbytė).

Bioskaidūs polimeriniai kompozitai iš organinių gamybos atliekų (Polikomp). 2015 04 01-2018 03 31, (bendras KTU, ASU ir GTC projektas.  J. Ostrauskaitė (KTU), ASU V. Gražulevičienė).

Vienalaikis mikrodumblių aliejaus išgavimas ir peresterinimas etanoliu taikant biotechnologinį metodą, 2015-03-31, MIP-68/2015; 2015-04-01–2018-03-31. (V. Makarevičienė).

2-etil-1-heksanololeato biotechnologinė sintezė. Nr. SMT-80-2015, 2015 03 02-2015 06 02. (M. Gumbytė).

Etanolio panaudojimas biotechnologinėje biodyzelino sintezėje,  Nr. SMT-82-2015, 2015 03 02-2015 06 02.  (E. Sendžikienė).

Biologinių preparatų įtaka augalų vegetacijos intensyvumui, pg. fin. ir admin. sutartį Nr. VP1-3.1-ŠMM-01-V-02-003. 2015 03 02-2015 06 02. (E. Zaleckas,  stud. A. Pazareckaitė).

Aplinkai draugiškų amoninių protolitinių joninių skysčių tribologinių savybių tyrimas. 2017 10 01-2020 09 30. (R. Kreivaitis).

Pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 9.3.3-LMT-K-712 Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą paraiška Nr. 09.3.3-LMT-K-712-03-0004 „Inovatyvaus biodyzelino sintezės ir savybių tyrimai“. 2017 10 01-2018 04 30. (V. Makarevičienė).

Projektai finansuojami kitų Lietuvos valstybinių įstaigų

Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės “Profesinio mokymo ir informavimo veikla” veiklos srities “Žemės ir miškų ūkio veiklos ir žemės ūkio produktų perdirbimo ūkyje mokslo žinių ir inovacinės praktikos sklaida” projektas Nr.1PM-PV-09-1-001503-PR001 “Technologinės inovacijos ekologinės gamybos ūkiams”. 2010-2013 m. (J. Pekarskas).

Paprastosios pušies bendrijų rūšinė ir genetinė įvairovė bei jų tvarus naudojimas klimato kaitos ir žmogaus poveikio sąlygomis, finansavimo ir administravimo sutarties Nr. VP1-3.1-ŠMM-08-K-01-025. 2012 07 14-2015 07 14. (V. Marozas).

Biodujų kokybės gerinimas siekiant jas panaudoti transporto reikmėms ar tiekti į gamtinių dujų vamzdynus, 2012-06-20, Nr. MT/12-14 (Ap-02-34/12); 2012-2013 (V. Makarevičienė).

Kauno rajono savivaldybės aplinkos stebėsenos programos priemonių plano įgyvendinimas 2013 metais ir Programos koreagavimas (L. Česonienė).

Kauno rajono savivaldybės aplinkos stebė-senos 2014-2020 m. programos priemonių plano įgyvendinimas 2016; 2017, 2018 m. (L. Česonienė)

Panevėžio miesto savivaldybės monitoringo 2014-2019 metų programos parengimas (L. Česonienė).

Alytaus miesto savivaldybės aplinkos monitoringo 2017-2022 programos vykdymas (L. Česonienė)

Lietuvos kaimo pletros 2007-2013 metų programos priemones „Profesinio mokymo ir informavimo veikla“ veiklos srities „Žemės ir mišku ūkio veiklos ir žemės ūkio produktų perdirbimo ūkyje mokslo žinių ir inovacinės praktikos sklaida“ projektas Nr. 1PM-PV-13-2-007212 „Inovatyvių technologijų panaudojimas tvarkant organines atliekas žemės ūkyje“, nuo 2014 03 06-2015 06 30. (J. Pekarskas).

Ap-06-74/12 (Sutartis sudaryta su Nacionaline mokėjimo agentūra). 2012 10 12-2015 10 12. (J. Pekarskas).

Augalų nacionalinių išteklių lauko kolekcijų atnaujinimas ir palaikymas. 2013 08 23-2013 12 10 9. (N. Maršalkienė).

LR M Aplinkos apsaugos agentūra . Rizikos vandens telkinių būklės tyrimų, taršos šaltinių ir kitų priežasčių, lemiančių rizikos vandens telkinio būklę, identifikavimo, būklės gerinimo priemonių parinkimas. Sudaryta – 2014 08 22, nuo 2014 08 22 – 2016 04 30.  (L. Česonienė).

Riebalų rūgščių metilo esterio įmaišymo į dyzeliną žiemos laikotarpiu galimybių vertinimas. 2015-07-30. (V.  Makarevičienė).

Mokslinių tyrimų ir taikomosios plėtros inovacijos pristatant rinkai naujus produktus (MITA skatinimo lėšos). 2015. (V. Paulauskas).

NMA.  Žieminių ir vasarinių rapsų sėklų beicavimo neonikotinoidais poveikio stebėsena bitėms. 2016 05 06-2018 12 01. ( R. Zemeckis, A. Dautartė).

„Nustatyti rinkai ruošiamų bulvių ir daržovių plovimo metu susidarančius nuotekų kiekius ir jų užterštumą ir parengti rekomendacijas šių nuotekų valymui pytakinėse plovimo sistemose“.  2015 07 01-2016 12 31. (A. Radzevičius , N. Sabienė).

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos. Uždarose akvakultūros sistemose susidarančio dumblo panaudojimo galimybių studija.  2016 06-2017 12. (E. Sendžikienė).

„Magnio hidrosilikato savybių tyrimas, jo granuliavimas, magnio hidrosilikato, organinių ir mineralinių granuliuotų trąšų su magnio hidrosilikatu gamybos technologijų kūrimas, šių trąšų prototipų pagaminimas ir jų savybių tyrimas“. 2016. (J. Pekarskas).

Skystųjų azoto trąšų amonio tiosulfato pagrindu N+S sukūrimas ir jų savybių optimizavimo tyrimai. 2016. (V. Paulauskas).

Ąžuolynų atkūrimo ir įveisimo valstybiniuose  miškuose apimčių pagal VĮ miškų urėdijų teritorijas analizė ir patikslinimas M-04-35/14. 2016.

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos. Mikrodumblių panaudojimas akvakultūroje auginamų žuvų pašarų gamybai. 2016 06-2017 12.  (V. Makarevičienė, A. Žibas).

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos. Išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio, išreikšto CO2 ekvivalentu, susidarančio auginant žemės ūkio žaliavas biodegalams, nustatymas. 2017 06-2017 12. (V. Makarevičienė).

MITA. TPP projektas“ Ozonuoto vandens panaudojimas grūdinių kultūrų ligų kontrolės sistemoje“. 2017 09 01-2017 12 31. (R. Bleizgys, A. Dautartė).

Ūkio subjektų finansuojami projektai

UAB „Nando“ kartu su Aleksandro Stulginskio universitetu vykdo Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros (MITA) administruojamą projektą „Rapsų ankštarų užklijavimo preparatų efektyvumo ir įtakos derliaus išsaugojimui nustatymas“(VP2-1.3-ŪM-05-K-02-025).

 „Biokuro granulių energetinio efektyvumo didinimas“, 2013. (E. Sendžikienė).

„Bazinės alyvos prototipo kokybės rodiklių palyginamieji tyrimai“, 2013. (V. Makarevičienė)

„Skysto biologinio preparato Fertenat gamybos technologijos tobulinimas ir efektyvumo žemes ūkio augalams tyrimas“,  nuo 2014 09 01- 2015 02 01.  (J. Pekarskas).

„Skystų organinių trąšu gamybos, panaudojant maltą galvijų mėšlo kompostą, technologijos kūrimas ir efektyvumo žemės ūkio augalams tyrimai“, nuo 2014 09 30 -2015 02 24.  (J. Pekarskas).

„Paukščiu mėšlo efektyvaus kompostavimo proceso ir technologijos kūrimas ir tyrimai“, nuo 2014 10 01- 2015 03 31.  (J. Pekarskas).

„Medžio pelenų perdirbimas į organinės kilmės granuliuotas trąšas“, nuo 2014 10 01-2015 03 31.  (J. Pekarskas).

„Biologinio preparato Fertenat itakos zemes ukio augalams tyrimas“, nuo 2014 02 01-2014 05 01.  (J. Pekarskas).

MTTP inovacijos pristatant rinkai naujus produktus.  2014 -2015. (V. Paulauskas).

„Pilietiškumo skatinimas per atsakingą vartojimą“. 2014 10 10 -12. (D. Šileikienė).

„Ozonatorių panaudojimas kovai su varoze“. 2014-2015. (R. Zemeckis, V. Spruogis,  A. Dautartė).

„Skysto biologinio preparato Fertenat gamybos technologijos tobulinimas ir efektyvumo žemes ūkio augalams tyrimas“, nuo 2014 09 01-2015 02 01. (J. Pekarskas).

„Skystų organinių trąšų gamybos, panaudojant maltą galvijų mėšlo kompostą, technologijos kūrimas ir efektyvumo žemes ūkio augalams tyrimai“, nuo 2014 09 31-2015 02 24. (J. Pekarskas).

„Paukščių mėšlo efektyvaus kompostavimo proceso ir technologijos kūrimas ir tyrimai“, nuo 2014  10 01-2015 03 31. (J. Pekarskas).

„Medžio pelenų perdirbimas į organinės kilmės granuliuotas trąšas“,  nuo 2014 10 01-2015 03 31.  (J. Pekarskas).

„Skystų organinių trąšų, panaudojant įvairias organines medžiagas , gamybos technologijos kūrimas ir pagamintų trąšų cheminės sudėties bei fizikinių savybių tyrimas“, nuo 2015 01 19-2015 03 31. (J. Pekarskas).

„Granuliuotų paukščių mėšlo trąšų FRIENDLY POOP, gaminamų UAB „BioGren“ gamybos technologijos vertinimas, trąšų cheminės sudėties, jų fizikinių savybių, fitotoksiškumo, maisto medžiagų atsipalaidavimo iš granulių bei lokalaus trąšų įterpimo įtakos žemės ūkio augalams tyrimas“, nuo 2015 02 11-2015 05 04. (J. Pekarskas).

„Magnio hidrosilikato savybių tyrimas, jo granuliavimas, magnio hidrosilikato, organinių ir mineralinių granuliuotų trąšų su magnio hidrosilikatu gamybos technologijų kūrimas, šių trąšų prototipų pagaminimas ir jų savybių tyrimas“,  nuo 2015 09 18-2017 03 01. (J. Pekarskas).

MTTP inovacijos pristatant rinkai naujus produktus, 2014-2015 (V. Paulauskas).

Įvairių nuotekų dumblo rūšių vermikompostavimo ir nuotekų dumblo vermikomposto panaudojimo galimybių tyrimas. (J. Pekarskas).

„Skystųjų mikrotrąšų amonio polifosfato ir tiosulfato pagrindu sukūrimas ir jų savybių optimizavimo tyrimai“, nuo 2016 12 09-2017 11 10. ( V. Paulauskas).

„Skirtingos N koncentracijos karbamido – amonio salietros (KAS) tirpalų savybių tyrimas ir optimizavimas“, nuo 2017 08 01-2017 10 15. (V. Paulauskas).

„Skystų boro trąšų Ecoline Boras įtakos žemės ūkio augalams, auginant pagal ekologinio ūkininkavimo reikalavimus, skirtingo boringumo dirvožemiuose tyrimas“, nuo 2017 08 08-2017 12 15. (J. Pekarskas).

„Maisto ir kitų atliekų kompostavimo bei pagaminto komposto perdirbimo, panaudojant musės Hermetia illucens lervas, inovatyvių technologijų kūrimas“, nuo 2017 07 01-2018 02 28.  (J. Pekarskas).

„Skystų organinių trąšų, naudojant inovatyvias kavitacijos technologijas ir įrangą bei įvairias organines medžiagas, prototipų sukūrimas ir jų tyrimai“, nuo 2017 07 01-2018 02 28. (J. Pekarskas).


 

Miškų ir ekologijos fakultetas

  • Studentų g. 11, LT-53356, Akademija, Kauno raj.,
  • Tel. (8-37) 75 22 82
  • El. paštas: me@asu.lt

Fakultetai