Projektai

Tarptautiniai projektai

EUREKA BIOGASFUEL E! 5030Dvigubo degalų tiekimo į dyzelinį variklį, dirbantį biodujomis ir nedideliu dyzelino kiekiu, sistemos sukūrimas ir įdiegimas (Ap-06-29/11) 2010-2013. E. Sendžikienė, E. Zaleckas

Baltic sea region programme BERAS implementation 2007-2013. L. Česonienė.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos ir Ukrainos valstybinės mokslo, inovacijų ir informatizacijos agentūros bendradarbiavimo mokslinių tyrimų ir technologijų srityje 2011–2015 metų programa TAP-LU.Biodegalų gamyba iš naujų rūšių biomasės išteklių, TAP-LU-11-017 (Ap-05-15/12).

Europos Sąjungos, kitų Europos valstybių Tarptautinių mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros projektas TMTTP. Ryšių tarp ūkio modernizavimo, kaimo vystymosi ir atsparumo permastymas didėjančios paklausos ir ribotų išteklių pasaulyje (Rethinking the links between farm modernization, rural development and resilience in a world of increasing demands and finite resources (RETHINK)) RETHINK is a research project funded through RURAGRI RURAGRI is an ERA-NET supported by the European Commission under the 7th Framework Programme (FP 7, CA 235175). 2013-2016. Romualdas Zemeckis.

Lietuvos mokslo tarybos finansuojami projektai

„Nauji polimerai ir jų kompozitai iš vietinių atsinaujinančių žaliavų (Biokompozitai)“, 2011 11 04, 2012 04 01 – 2014 12 31 (V. Gražulevičienė).

„Biodegalų gavimas iš mikrodumblių“, Ap-05-07/12, 2012 kovo 1 d.; 2012 07 01 – 2014 12 31(V. Makarevičienė).

„Butanolio ir netinkamo maistui aliejaus panaudojimas biodyzelino biotechnologinėje sintezėje“, 2013-03-07, Nr. MIP-028/2013, 2013-04-01-2015-09-30 (E. Sendžikienė)

Projektai finansuojmai kitų Lietuvos valstybinių įstaigų

Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės “Profesinio mokymo ir informavimo veikla” veiklos srities “Žemės ir miškų ūkio veiklos ir žemės ūkio produktų perdirbimo ūkyje mokslo žinių ir inovacinės praktikos sklaida” projektas Nr.1PM-PV-09-1-001503-PR001 “Technologinės inovacijos ekologinės gamybos ūkiams”. 2010-2013 m. Vadovas J.Pekarskas.

Projektas „Paprastosios pušies bendrijų rūšinė ir genetinė įvairovė bei jų tvarus naudojimas klimato kaitos ir žmogaus poveikio sąlygomis“, finansavimo ir administravimo sutarties Nr. VP1-3.1-ŠMM-08-K-01-025. (V. Marozas) 20120714-20150714.

„Biodujų kokybės gerinimas siekiant jas panaudoti transporto reikmėms ar tiekti į gamtinių dujų vamzdynus“, 2012-06-20,
Nr. MT/12-14 (Ap-02-34/12); 2012-2013 (V. Makarevičienė).

Kauno rajono savivaldybės aplinkos stebėsenos programos priemonių plano įgyvendinimas 2013 metais ir Programos koreagavimas (L. Česonienė).

Panevėžio miesto savivaldybės monitoringo 2014-2019 metų programos parengimas (L. Česonienė).

Ūkio subjektų finansuojmai projektai

UAB „Nando“ kartu su Aleksandro Stulginskio universitetu vykdo Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros (MITA) administruojamą projektą „Rapsų ankštarų užklijavimo preparatų efektyvumo ir įtakos derliaus išsaugojimui nustatymas“(VP2-1.3-ŪM-05-K-02-025).

Projektas finansuojamas pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos priemonę„Inočekiai LT“, kurios tikslas – didinti šalies ūkio konkurencingumą, verslo produktyvumą ir aukštos pridėtinės vertės verslo lyginamąją dalį, skatinti smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) subjektus vykdyti inovacinę veiklą, skatinti mokslo ir verslo bendradarbiavimą.

Projekto trukmė – 6 mėnesiai, projektas vykdomas nuo 2013 birželio 1 d. iki 2013 m. lapkričio 30 d. Projekto metu atlikti rinkoje esančių produktų ir jų potencialių analogų įtakojančių rapsų ankštarų užklijavimą veiksmingumo efektyvumo palyginamieji tyrimai. Nustatytas rinkoje esančių produktų ir potencialių analogų rapsų ankštarų užklijavimo efektyvumas bei šių produktų įtaka derliaus išsaugojimui. Siekiant rasti efektyviausią rapsų derliaus išsaugojimo būdą, išbandytos įvairios produktų kompozicijos bei ištirta trąšų įtaka derliaus prieaugiui. Parengtos rekomendacijos dėl efektyviausios kompozicijos, kuriai esant gaunama maksimali nauda ūkininkams.

„Biokuro granulių energetinio efektyvumo didinimas“, 2013. (E. Sendžikienė).

„Bazinės alyvos prototipo kokybės rodiklių palyginamieji tyrimai“, 2013. (V. Makarevičienė).

Miškų ir ekologijos fakultetas

  • Studentų g. 11, LT-53356, Akademija, Kauno raj.,
  • Tel. (8-37) 75 22 82
  • El. paštas: me@asu.lt

Fakultetai