Apie mokslinę veiklą

Aplinkos ir ekologijos institutas vykdo  ekologijos ir aplinkotyros, aplinkos inžinerijos, chemijos inžinerijos, agronomijos bei miškotyros krypčių aukšto lygio mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą ekologijos ir aplinkos mokslų tematikoje; rengia mokslininkus ir vykdo ekologijos ir aplinkotyros, aplinkos inžinerijos doktorantūros studijas, dalyvauja agronomijos ir miškotyros krypčių doktorantūros studijose.

Mokslo kryptys pagal Mokslo sričių ir krypčių klasifikaciją patvirtintą pagal 2011 m. vasario 14 d. švietimo ir mokslo ministro įsakymą Nr. V-231 „Dėl mokslo krypčių ir šakų patvirtinimo“

Biomedicinos mokslai B 000 (03B Ekologija ir aplinkotyra; 04B Botanika)
Žemės ūkio mokslai A 000 (01 A  Agronomija; 04 A Miškotyra)
Technologijos mokslai T 000 (04T Aplinkos inžinerija ir kraštotvarka, 05T   Chemijos inžinerija)

Mokslinės veiklos kryptis pagal strategines mokslinės veiklos krytis
patvirtintas ASU senato posėdyje 2012 m. birželio 18 d. protokolas Nr. 521

Fundamentinių tyrimų kryptys:

 • Bioenergetika, cheminiai ir biotechnologiniai procesai;
 • Aplinkos būklės gerinimas ir klimato kaita;
 • Tvarus žemės, miško, vandens ir energijos išteklių naudojimas
 • Sveikas ir saugus maistas.

Taikomųjų tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros kryptys
Biomedicinos mokslų srities tematikos:

 • Aplinkos (dirvožemis, oras, vanduo, augmenija) kokybė;
 • Gamtinių ir antropogeninių ekosistemų biologinė įvairovė, struktūra, tvarumas ir pokyčiai klimato kaitos ir žmogaus poveikio sąlygomis;

Technologijos mokslų tematikos:

 • Atsinaujinantys energijos ištekliai, jų tausojantis naudojimas
 • Biomases inžinerija ir energetiniai procesai biotechnologijose
 • Taršos poveikio vertinimas, prognozavimas ir prevencinės priemonės

Žemės ūkio mokslų srities tematikos:

 • Agroekosistemų tvarumo didinimas ir ekologinis intensyvinimas;
 • Aplinką ir išteklius tausojančios bei konkurencingos agrotechnologijos;
 • Tvarių miškų formavimas besikeičiančiomis aplinkos sąlygomis

Miškų ir ekologijos fakultetas

 • Studentų g. 11, LT-53356, Akademija, Kauno raj.,
 • Tel. (8-37) 75 22 82
 • El. paštas: me@asu.lt

Fakultetai