Taikomosios ekologijos studijų programai

Lekt. dr. Jolita Abraitienė
1. N rūšies įtrauktos į LRK paplitimas Lietuvoje.
2. Žolinių augalų fenologiniai stebėjimai Lietuvos miškuose.
3. Medžių ir/ar krūmų fenologiniai stebėjimai Lietuvos miškuose.
4. Klimato kaitos įtaka žolinių augalų ir/ar medžių vegetacijai.
5. Plačialapių medžių fenologiniai tyrimai Kamšos botaniniame-zoologiniame draustinyje.

Prof. dr. Ligita Baležentienė
1. Įvairių aplinkos sąlygų poveikis fitocenozių CO2 emisijoms
2. Įvairių ekotopų įtaka vaistinių augalų rūšinei sudėčiai ir produktyvumui
3. Retųjų augalų populiacijų tyrimai

Doc. dr. Biruta Bartaševičienė
1. Daržovių maistinės vertės tyrimai ekologiniuose ir intensyvios žemdirbystės ūkiuose.
2. Morkų maistinės vertės tyrimai ekologiniuose ir intensyvios žemdirbystės ūkiuose.

Prof. dr. Laima Česonienė
1. Geriamojo vandens kokybės tyrimai.
2. Paviršinio vandens kokybės tyrimai.
3. Visuomenės vartojimo įpročių įtaka aplinkos kokybės kaitai.
4. ES teisės aktų, reglamentuojančių vandens kokybę apžvalga.
5. Fasuoto vandens kokybės rodiklių palyginamoji analizė.
6. Vandens kokybės valdymo mechanizmas.
7. Socialinė-ekonominė vandens naudojimo analizė.

Doc. dr. Algirdas Gavenauskas
1. Agrofitocenozių su nuolat žydinčiais augalais bitininkystės ūkiui projektas.
2. N. rajono, N. dirvožeminės zonos, šalies segetinės floros kitimo tendencijos istoriniame kontekste.
3. N. rajono, N. dirvožeminės zonos, šalies agrofitocenozių suformuotų dirvožemių turtingumo maisto medžiagomis palyginimas.
4. Pasėlių struktūros optimizavimo galimybės specializuotuose ekologinės gamybos ūkiuose.
5. Šalies…, gamtinės zonos…, rajono… ekologinės gyvulininkystės ūkių agrarinės apkrovos vertinimas.
6. Šalies…, gamtinės zonos…, rajono… ekologinių ūkių kaip uždaros ekosistemos tvarumo vertinimas.
7. Lengvos granuliometrinės sudėties dirvožemių degradacijos požymiai ūkininkaujant ekologiškai (šalies, rajono, gamtinės – dirvožeminės zonos).
8. Ekologiškai auginamų kiaulių ganymui žolės mišinių parinkimo projektas.
9. Agrofitocenozių taikančių skirtingas žemdirbystės sistemas išauginamos fitomasės kiekio palyginimas (šalies, rajono, gamtinės – dirvožeminės zonos).
10. Rambyno regioninio parko agrarinės veiklos optimizavimo projektas.
11. N. regioninio parko agrarinės veiklos optimizavimo projektas.
12. Dovinės baseine taikomų žemdirbystės sistemų vertinimas.
13. Dovinės baseinio ūkių agrarinės veiklos optimizavimo pagrindimas.
14. Priežasčių, nulėmusių ekologiškai ūkininkaujančių skaičiaus mažėjimą analizė.
15. N. ekologinio ūkio agrofitocenozių atitikimo geros agrarinės būklės reikalavimams vertinimas.
16. N. ūkio, rajono, gamtinės – dirvožeminės zonos ekologinės ir įprastinės gamybos ūkių pasėlių struktūros aplinkosauginių aspektų vertinimas.
17. Invazinių rūšių išplitimo agrarinėse teritorijose istorija ir dabarties problemos.

Lekt. dr. Ramūnas Gegužis
1. Akmenų rūžų Lietuvoje identifikavimas.
2. N reguliuotų upelių ekologinė būklė ir atstatymo priemonės.
3. „Arvi Cukrus“ išleidžiamų nuotekų poveikis Šešupės upės ekologinei būklei.

Doc. dr. Violeta Gražulevičienė
1. Bioskaidžių plastikų pritaikymas žemės ūkyje.
2. Ekologiškų trąšų iš gyvūninės kilmės atliekų suirimo greičio dirvožemyje tyrimas.
3. Ekologiškų trąšų „Provita“ įtakos dirvožemio savybėms tyrimas.
4. Ekologiškų trąšų „Activit“ įtakos dirvožemio savybėms tyrimas.
5. Lėtai veikiančios trąšos iš gyvūninės ir augalinės kilmės atliekų.
6. Bioskaidžių plastikų suirimo greičio dirvožemyje tyrimas.
7. Ekologiškų trąšų įtaka serenčio vegetacijai.
8. Ekologiškų trąšų įtaka pomidorų daigų vegetacijai.

Prof. dr. Violeta Makarevičienė
1. Polimerų gamyba iš biologinės kilmės žaliavų.
2. Biotechnologinių metodų taikymas biodyzelino gamyboje.
3. Įvairių alkoholių panaudojimas biodyzelino gamyboje.
4. Akvakultūrų auginimas technologinėms reikmėms.

Prof. dr. Vitas Marozas

1. N miško biologinės įvairovės analizė.
2. N saugomos teritorijos retųjų augalų būklės analizė.
3. Svetimkraščių augalų rūšių paplitimo analizė.
4. Miško pažaidų (taršos, kirtimų, gaisrų, gyvūnų) analizė.

Doc. dr. Nijolė Maršalkienė
1. Realus ir potencialus miškinio vikio (Vicia sylvestris)anksčių ir sėklų produktyvumas.
2. Paprastojo kmyno (Carum carvi)morfologiniai parametrai ir eterinio aliejaus kiekis sėklose skirtingos rūšinės sudėties ir panaudojimo fitocenozėse.

Prof. dr. Valdas Paulauskas
1.Lietuvos dirvožemių tarša ir jų remediacija.
2.Sunkieji metalai dirvožemyje: šalinimas ir stabilizacija.
3.Dirvožemio tarša talio junginiais.
4.Dirvožemio tarša arseno junginiais.

Doc. dr. Juozas Pekarskas
1. Įvairių organinių trąšų ir dirvos gerinimo medžiagų įtakos dirvožemiui ir augalams tyrimai.
2. Įvairių atliekų perdirbimas, gautų produktų panaudojimo įvairiose srityse tyrimai.
3. Dirvožemio degradavimas ir priemonių jam stabdyti ekologinėje ir intensyvioje žemdirbystėje paieška.

Lekt. dr. Žydrūnas Preikša
1. N rūšies buveinių pasirinkimas Lietuvoje/Europoje/pasaulyje.
2. Faunos/floros gausos ir pasiskirstymo tyrimai N teritorijoje.
3. N saugomos rūšies buveinių tvarkymas.
4. Kertinių miško buveinių tipų Lietuvoje pasiskirstymo dėsningumai.
5. Dviejų ar daugiau teritorijų gamtinės vertės palyginimas.
6. Paukščių/samanų/grybų/kerpių gausos įvertinimas skirtingo amžiaus medynuose.
7. Stambios negyvos medienos kiekio įvertinimas ir pasiskirstymas rezervatiniuose/draustinių miškuose.

Doc. dr. Nomeda Sabienė
1. Žemės naudmenų ištekliai ir jų apsauga.
2. Valstybinis dirvožemio monitoringas, jo duomenų apžvalga ir vertinimas.
3. Savivaldybių dirvožemio monitoringas, jo duomenų apžvalga ir vertinimas.
4. Pedobiologiniai dirvožemių tyrimai.
5. Dirvožemio agrocheminių savybių vertinimas.
6. Dirvožemio antropogeninio poveikio vertinimas.
7. Dirvožemio kokybė darnaus vystymosi kontekste.

Lekt. dr. Jurgita Sasnauskienė
1. Augalų tolerancijos aplinkos veiksniams tyrimai kirtavietėse.
2. Atvejinių kirtimų įtaka miško augalams.

Doc. dr. Eglė Sendžikienė
1.Naujų aliejingųjų žaliavų panaudojimas biodyzelino gamyboje.
2.Biodujų gamybos žaliavų potencialas ir gamyba.
3.Biodujų valymas ir panaudojimas.

Lekt. dr. Aida Stiklienė
1. Pušynuose dominuojančių žolinių augalų azoto kiekinės charakteristikos.
2. Sėjamosios pipirnės (Lepidium sativum L.) morfometriniai rodikliai sąlygojami oro taršos.

Doc. dr. Vidmantas Spruogis
1. Ekologinės gamybos technologijų tobulinimo Lietuvoje taikomieji tyrimai, panaudojant naujas ekologiškas trąšas.
2. Augalų mitybos ir išaugintos produkcijos kokybės tyrimai ekologinėje žemdirbystės sistemoje.
3. Lietuvoje auginamų gyvulių ir paukščių mėšlo panaudojimo bioorganinių trąšų gamybai bei augalų tręšimui taikomieji tyrimai.

Lekt. dr. Daiva Šileikienė
1. Aplinkos oro taršos kietosiomis dalelėmis vertinimas Kauno rajone.
2. Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių kontrolė UAB DANPLASTAS.
3. Ekologiškų maisto produktų gamybos ypatumai.
4. Ekologiškos ir įprastinės augalinės produkcijoskokybės tyrimai.
5. Ekologiškų maisto produktų gamybos kokybės sistemos vertinimas.

Doc. dr. Iveta Varnagirytė-Kabašinskienė
1. Azoto ir biomasės pasiskirstymas skirtingose paprastosios pušies dalyse (duomenų analizė).
2. Fosforo ir kalio pasiskirstymas skirtingose paprastosios pušies dalyse (duomenų analizė).
3. Azoto junginių pasiskirstymas ir apytaka miško ekosistemoje, patręšus N trąšomis. (Literatūros ir duomenų analizė).

Doc. dr. Jūratė Vedegytė
1. Aplinkos organiniai mikroteršalai.
2. Pesticidų likučiai dirvožemyje.

Doc. dr. Ernestas Zaleckas
1.Sunkiųjų metalų adsorbcija iš tirpalų.
2.ICP metodo taikymas sunkiųjų metalų nustatymui aplinkotyroje.
3.Sunkiųjų metalų šalinimas naudojant chelatantus.
4.Sunkiųjų metalų šalinimas naudojant organines rūgštis.
5.Bioalyvų poveikio aplinkai įvertinimas: Gyvavimo ciklo analizė ir biologinio suirimo vandenyje įvertinimas.
6.Biodyzelino gamyba iš viksvuolių aliejaus, taikant cheminius ir biotechnologinius metodus.
7.Biodųjų gamybos žaliavų potencialas ir gamyba.
8.Biodųjų valymas ir panaudojimas.
9.Akvakultūrų auginimas technologinėms reikmėms.
10.Antros kartos biodegalai iš biomasės.

Miškų ir ekologijos fakultetas

  • Studentų g. 11, LT-53356, Akademija, Kauno raj.,
  • Tel. (8-37) 75 22 82
  • El. paštas: me@asu.lt

Fakultetai