Taikomosios ekologijos studijų programai

Lekt. dr. Jolita Abraitienė
1. Biologinės įvairovės vertinimas N teritorijoje.
2. Klimato kaitos įtaka žolinių augalų ir/ar medžių vegetacijai.
3. Medžių ir/ar krūmų fenologiniai stebėjimai N teritorijoje.
4. Natura 2000 natūralių buveinių pasiskirtymo dėsningumai N teritorijoje.

Prof. dr. Ligita Baležentienė
1. Įvairių ekosistemų C balansas ir  indėlis klimato kaitai
2. Augalų alelopatinio (biocheminio) aktyvumo sąveikos ekosistemose
3. Svetimžemių ir invazinių augalų rūšių poveikis ekosistemoms

Prof. dr. Laima Česonienė
1. Šachtinių šulinių kokybės tyrimai.

Doc. dr. Virginija Dulskienė
1. Aplinkos veiksnių poveikis žmogaus sveikatai.

Doc. dr. Algirdas Gavenauskas
1. Agrarinės apkrovos tyrimai.

Lekt. dr. Ramūnas Gegužis
1. N reguliuotų upelių ekologinės būklės vertinimas ir atstatymo priemonių parinkimas.
2. „Arvi Cukrus“ išleidžiamų nuotekų poveikio tyrimai Šešupės upės ekologinei būklei.
3. Akmenų rūžų Lietuvoje identifikavimas ir fizinių charakteristikų analizė.

Doc. dr. Violeta Gražulevičienė
1. Lėtai veikiančios trąšos iš gyvūninės ir augalinės kilmės atliekų.
2. Bioskaidžių plastikų suirimo greičio dirvožemyje tyrimas.

Lekt. dr. Milda Gumbytė
1. Bioskaidžių tepamųjų medžiagų gamyba biotechnologiniais metodais ir poveikio aplinkai įvertinimas.

Jaunesn. m.  d. dr. Kiril Kazancev
1. Riebalų rūgščių butilesterių sintezė „in-situ“ ir produkto poveikio aplinkai nustatymas.

Prof. (HP) dr. Violeta Makarevičienė
1. Biodyzelinas iš akvakultūrų.
2. Akvakultūrų panaudojimas biodujų gamyboje.
3. Biodegalų gamybos įtakos maisto ištekliams mažinimas.

Prof. dr. Vitas Marozas
1. Pažaidų (taršos, kirtimų, gaisrų, gyvūnų) poveikio miško augalijai tyrimai.
2. Miško augmenijos sezoninės dinamikos tyrimai.
3. Pamiškių augalijos tyrimai.

Doc. dr. Nijolė Maršalkienė
1. Miškinio vikio (Vicia sylvestris) fenotipinė ir genetinė įvairovė.
2. Bakterinių produktų įtaka pH, kalio, fosforo ir azoto kiekiui dirvožemyje.

Prof. dr. Valdas Paulauskas
1. Sunkiųjų metalų sorbcijos gamtiniais ceolitais bei sintetiniais adsorbentais tyrimai.
2. Žemės ūkyje naudojamų paviršiaus aktyvių medžiagų savybių tyrimai.
3. Arseno immobilizacija dirvožemyje fosfogipso atliekomis.
4. Sunkiųjų metalų stabilizacija dirvožemyje kalkių purvu (cukraus gamybos atliekomis).
5. Sunkiųjų metalų išsiplovimo iš dirvožemio tyrimai.

Lekt. dr. Žydrūnas Preikša
1. N rūšies paukščių, grybų, kerpių, briofitų (samanų) ir jų bendrijų tyrimai miško ekosistemoje.
2. Negyvos medienos erdvinis pasiskirstymas miško ekosistemoje.
3. Su negyva mediena susijusių rūšių tyrimai.

Doc. dr. Juozas Pekarskas
1. Įvairių organinių atliekų kompostavimo ir vermikompostavimo sąlygų ir gautų produktų panaudojimo tyrimas.
2. Nuotekų dumblo, mėšlo ir įvairių atliekų kompostų panaudojimo medelių auginimui tyrimai.
3. Ilgalaikio ekologinio ir intensyvaus ūkininkavimo įtakos agroekosistemos tyrimai.

Doc. dr. Anželika Dautartė
1. Agroekosistemų tyrimai.

Doc. dr. Nomeda Sabienė
1. Sunkieji metalai Lietuvos rinkos maisto produktuose.
2. Sunkiųjų metalų fitotoksiškumo ir augalų adaptacijos tyrimai.
3. Sunkiųjų metalų toksiškumo hidrobiontams modeliavimas.
4. Skirtingo dirvožemio naudojimo įtaka jo degradacijos rodikliams.
5. Maistinių elementų balansas sistemoje dirvožemis-vanduo-augalas.
6. Organinės medžiagos kiekis ir kokybė įvairios paskirties dirvožemiuose.
7. Bioindikaciniai dirvožemio ekologinės būklės įvertinimo metodai.

Lekt. dr. Jurgita Sasnauskienė
1. Dirvožemio kvėpavimo tyrimai skirtinguose medynuose.
2. Trako ir gyvosios dirvožemio dangos tyrimai pušynuose po atvejinių kirtimų.

Doc. dr. Eglė Sendžikienė
1. Daugiakomponenčių biodegalų optimalios sudėties savybių tyrimai ir poveikio aplinkai įvertinimas.
2. Biodyzelino sintezė naudojant metilformiatą ES.

Doc. dr. Vidmantas Spruogis
1. Naujų bioorganinių trąšų įtakos augalų derliui ir jo kokybei taikomieji tyrimai įvairiose Lietuvos agroklimatinėse zonose ekologiniuose ir chemizuotuose ūkiuose.
2. Antrinių augalinių žaliavų bei jų atliekų, gaunamų Lietuvos įmonėse, panaudojimo bioorganinių trąšų gamybai ir augalų tręšimui taikomieji tyrimai.
3. Organinių granuliuotų ekologiškų trąšų tręšimo būdų, jas išberiant, ištirpinant ir išlaistant bei išpurškiant, taikomieji tyrimai, siekiant nustatyti efektyviausią iš jų.

Doc. dr. Ernestas Zaleckas

1. Etanolio panaudojimas biodyzelino gamyboje.
2. Daugiakomponenčių biodegalų optimalios sudėties savybių tyrimai ir poveikio aplinkai įvertinimas.
3. Biodyzelinas iš akvakultūrų.
4. Akvakultūrų panaudojimas biodųjų gamyboje.
5. Biodegalų gamybos įtakos maisto ištekliams mažinimas.
6. Riebalų rūgščių butilesterių sintezė „in-situ“ ir produkto poveikio aplinkai nustatymas.
7. Biodųjų gamyba iš įvairių žaliavų ir valymas.
8. Bioskaidžių tepamųjų medžiagų gamyba biotechnologiniais metodais ir poveikio aplinkai
įvertinimas.

Miškų ir ekologijos fakultetas

  • Studentų g. 11, LT-53356, Akademija, Kauno raj.,
  • Tel. (8-37) 75 22 82
  • El. paštas: me@asu.lt