Lietuvos 100-mečio dovana Šv. Sostui – trijų ąžuolų klonai, pasodinti ir žaliuoja Vatikano soduose

2018-09-04
538

Istorija liudija Šventojo Sosto nuolatinę paramą Lietuvai, per savo istorijos kelią patyrusiai ir džiaugsmo, ir skausmo. Krikščionybė tapo pagrindas, ant kurio lietuvių tauta kūrė savo valstybę, o kartu tai tapo stiprybės ir vilties šaltinis sunkiais istoriniais laikotarpiais, kai Lietuvos ir jos žmonių laisvė buvo užgniaužta. Šiandien Lietuva – laisva ir šiuo džiaugsmu dalijasi su visu pasauliu, išlieka dėkinga Šventajam Sostui, kuris niekada neliko abejingas Lietuvos skausmui. Lietuva sunkiais laikotarpiais liudijo savo ištikimybę Šventajam Sostui ir popiežiams, kurie reiškė dvasinį pastiprinimą netekus laisvės.

Lietuvai švenčiant valstybės atkūrimo 100-ųjų metinių jubiliejų Aleksandro Stulginskio universiteto bendruomenė ir Lietuvos miškininkai 2017 m. lapkričio 7 d. Šv. Sostui ir popiežiui Pranciškui padovanojo lietuvių stiprybės simboliais laikomus tris ąžuoliukų klonus, jie buvo pasodinti Vatikano soduose. Tai padėkos ženklai Šventajam Sostui už rūpestį, kad sunkiais istoriniais momentais Lietuva jautė Šventojo Sosto nuolatinę globą ir pagalbą.
Pasodinti trys skirtingų klonų ąžuolai – Stelmužės, Mingėlos ir Punios šilo ąžuolai, juos išaugino Aleksandro Stulginskio universiteto arboretumo vadovas Juozas Girinas.

Šių garbingų savo praeitimi, atlaikiusių ne vieną laikmečio išbandymą ąžuolų labai didelė simbolinė prasmė – mes tarsi perkeliame padovanodami Šventajam Sostui dalį pačių brangiausių Lietuvos gamtinių vertybių, kurios liudija ištikimybę, pastovumą, primena Lietuvai ir visam katalikiškajam pasauliui brangios datos – Lietuvos, kaip savarankiškos valstybės, atkūrimo šimtmetį, taip pat 600 metų Žemaičių vyskupijos įsteigimo jubiliejų. Vyskupijos įsteigimas prisidėjo prie lietuviškojo tapatumo išsaugojimo ir prie Lietuvos valstybingumo raidos.

2017 m. lapkričio 7 d. sodinant ąžuolus dalyvavo Šventojo Sosto apaštališkasis nuncijus Baltijos šalims arkivyskupas Pedro Lopez Quintana, asmeninis apaštališkojo nuncijaus sekretorius kun. Mindaugas Šlaustas, Lietuvos Respublikos ambasadorius prie Šventojo Sosto ir Maltos ordinui Petras Zapolskas su žmona Rūta. Lietuvai atstovavo Aleksandro Stulginskio universiteto Miškų ir ekologijos fakulteto dekanas, Lietuvos miškininkų sąjungos prezidentas prof. dr. Edmundas Bartkevičius, Aleksandro Stulginskio universiteto Aplinkos ir ekologijos instituto direktorius prof. dr. Vitas Marozas, doc. dr. Algirdas Gavenauskas, lekt. dr. Ramūnas Gegužis, lekt. dr. Žydrūnas Preikša, Kauno statybos ir paslaugų mokymo centro mokytojas, teologijos lic., edukologijos mgr. Rūtenis Jančius. Žinoma, medelių sodinimas nebūtų buvęs toks sklandus, jei jame nedalyvautų Juozas Girinas, užauginęs minėtus ąžuoliukus. Jam talkino magistras Laurynas Balkelis.

 

Vatikano soduose sodinamas Punios šilo ąžuolo klonas. Piligrimai Vatikano soduose prie pasodinto Punios šilo ąžuolo klono. Vatikano soduose sodinamas Mingėlos ąžuolo klonas.

2017 m. lapkričio 8 d. keli bendruomenės nariai turėjo galimybę trumpai pasikalbėti su Šventuoju Tėvu Pranciškumi.

Pokalbio metu buvo prisimintas popiežius Jono Paulius II, prieš 25 metus aplankęs visas tris Baltijos valstybes. Šventasis Jonas Paulius II atvyko pastiprinti lietuvių tautą, kuri dar tik buvo pradėjusi kelionę laisva ir nepriklausoma. Taip pat prisiminta, kad prieš 25 metus buvo atkurti diplomatiniai santykiai tarp Lietuvos ir Šventojo Sosto. Šių santykių atkūrimas dar labiau sustiprino mus ir suteikė daugiau pasitikėjimo. Šv. Tėvui buvo padėkota už naują lietuvių tautos globėją – palaimintąjį Teofilių Matulionį, kurio dvasinė stiprybė ir ištikimybė Dievui yra pavyzdys šių dienų Lietuvai, išgyvenančiai socialinių problemų sunkumus ir emigraciją, retinančiai lietuvių tautos gretas.

2018 m. rugpjūčio 9–16 dienomis Aleksandro Stulginskio universiteto Miškų ir ekologijos fakulteto bendruomenės nariai doc. dr. A. Gavenauskas, doc. dr. J. Pekarskas, Kauno statybos ir paslaugų mokymo centro mokytojas, edukologijos mgr. R. Jančius, centro absolventas D. Rimkevičius ir Panevėžio r. Naujamiesčio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės vyr. slaugytojas, mgr. A. Jovaišas lankėsi Romoje, kad Aušros Vartų Gailestingumo Motinos koplyčioje, esančioje Šv. Petro bazilikoje, šv. Mišių metu, kurias aukojo kun. mons. Visvaldas Kulbokas ir kuriose dalyvavo J. E. ambasadorius prie Šv. Sosto ir Maltos ordinui P. Zapolskas, dar kartą padėkotų Dievui už Lietuvą, švenčiančią valstybės atkūrimo jubiliejų, už Šv. Joną Paulių II, kuris prieš 25 metus apsilankė Lietuvoje, už naują palaimintąjį arkiv. Teofilių Matulionį, už Žemaičių vyskupiją, švenčiančią 600 metų įsteigimo jubiliejų, Aleksandro Stulginskio universiteto, Kauno statybos ir paslaugų mokymo bendruomenes. Piligrimai šv. Mišių metu taip pat meldėsi už Lietuvos valstybės vadovus, URM ministrą L. Linkevičių, J. E. ambasadorių prie Šv. Sosto ir Maltos ordinui P. Zapolską, LR Seimo narį A. Butkevičių ir jo šeimą, apaštališkąjį nuncijų Lietuvoje P. L. Quintana, jo asmeninį sekretorių kun. Mindaugą Šlaustą.

Į šv. Mišias už Lietuvą Aušros Vartų Gailestingumo Motinos koplyčioje kartu su piligrimais atvyko J. E. ambasadorius prie Šv. Sosto ir Maltos ordinui Petras Zapolskas (iš kairės), edukologijos mgr. mokytojas Rūtenis Jančius, Kauno statybos ir paslaugų mokymo centro absolventas Darius Rimkevičius, visuomenės sveikatos mgr. Audrius Jovaišas, ASU doc. dr. Juozas Pekarskas.

 

 

 

 

Su J. E. ambasadoriumi ir piligrimais iš Lietuvos meldėsi Vatikano valstybės sekretoriato darbuotojas, kun. mons. Visvaldas Kulbokas, šv. Mišiose dalyvavo ASU doc. dr. A. Gavenauskas. Lietuvos piligrimai prie Šv. Petro kapo (kairėje doc. dr. A. Gavenauskas, edukologijos mgr. R. Jančius, dešinėje KSPMC absolventas D. Rimkevičius, doc. dr. J. Pekarskas, mgr. A. Jovaišas).

Vatikano soduose Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio, popiežiaus Jono Pauliaus II vizito Lietuvoje 25-mečio, padėkos už palaimintąjį vysk. Teofilių Matulionį, Žemaičių vyskupijos įsteigimo 600 metų jubiliejaus proga 2017 m. lapkričio 7 d. pasodinti Stelmužės, Punios šilo ir Mingėlos ąžuolų klonai.

Prie Šv. Jono bokšto gražiai žaliuoja
Stelmužės ąžuolo klonas
Punios šilo ąžuolo klonas Žemaičių vyskupijos įsteigimo
600 metų jubiliejaus proga
Vatikano soduose pasodintas
gražiai žaliuoja
Mingėlos ąžuolo klonas.

Kad Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui skirta idėja būtų įgyvendinta, turime būti dėkingi apaštališkajam nuncijui, arkivyskupui Pedro Lopez Quintana ir nuncijaus asmeniniam sekretoriui, kunigui Mindaugui Šlaustui už dvasinį ir moralinį palaikymą. Už begalinį rūpestį ir nuolatinę pagalbą įgyvendinant idėją esame dėkingi Lietuvos Respublikos ambasadoriui prie Šventojo Sosto ir Maltos ordinui Petrui Zapolskui. Didelė parama buvo juntama iš užsienio reikalų ministro Lino Linkevičiaus ir ministerijos darbuotojų, jie, nepaisydami savo užimtumo, visada rasdavo laiko priimti idėjos autorius, kad padėkos idėja tinkamai būtų įgyvendinta. Visada buvo jaučiamas moralinis palaikymas iš LR Seimo nario Algirdo Butkevičiaus. Už tai, kad Lietuvos dovanos sėkmingai pasiektų Šv. Sostą, turime būti dėkingi kelionių agentūros „Start in travel“ komandai, o UAB „Vilneda“ įmonei ir jos vairuotojams Viktor Muravskij ir Robertui Viltrakiui už atsakingą ir rūpestingą dovanų nuvežimą. Ypač norisi dėkoti Aleksandro Stulginskio universiteto Miškų ir ekologijos fakulteto, Aplinkos ir ekologijos instituto idėjos autoriams, Lietuvos miškininkams ir, žinoma, arboretumo vadovui Juozui Girinui, kurio dėka ąžuoliukai buvo paruošti kelionei ir sėkmingai pasiekę Vatikano sodus įleido šaknis šalia Šv. Petro sosto.

 

Šiame žemėlapyje nurodytos Lietuvos ąžuolų klonų pasodinimo vietos Vatikano soduose.

 

 

Vatikano žemėlapio šaltinis: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vatican_City_map_EN.png.